Версия за печат

00392-2014-0005

BG-Провадия: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Провадия, ул. Дунав № 39, За: Богдана Стойчева, Р България 9200, Провадия, Тел.: 0518 47813, E-mail: b_stoycheva@provadia.bg, Факс: 0518 42164

Място/места за контакт: Община Провадия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.provadia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: община Провадия
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В рамките на изпълнение на дейността: "Разпространение на информация и публичност по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020" следава да се реализират: Пресконференции-2 броя, Информационна табела- 1 брой, Публикации-3 броя, брошури-200 броя, Папки,тетрадки, химикали (комплект - една папка, една тетрадка и един химикал) -30 броя

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22120000, 22150000, 22900000

Описание:

Публикации
Брошури
Различни печатни материали


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2446 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 600734 от 24.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 87 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
22.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Търговище ТВ" ЕООД, ЕИК 125547843, ул. Братя Миладинови № 28, ап.4, Р България 7700, Търговище, Тел.: 0899 820307

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3150 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2446 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Дейностите, предмет на поръчката са част от дейностите по проект: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020“ , финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/017 по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор