Версия за печат

01131-2014-0001

BG-Димитровград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ВиК" ООД - Димитровград, ул. "Захари Зограф" № 36, За: Виолета Йорданова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 97000, E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com, Факс: 0391 61874

Място/места за контакт: Виолета Йорданова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/..

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2. Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши зареждане с течни горива: дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с карти, на моторните превозни средства, собственост на «ВиК» ООД - Димитровград, съгласно Борсов Договор № 479, за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова боса" АД. Зареждането на моторните превозни средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Количество-в зависимост от необходимостта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200, 09122100

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Газ пропан

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
336400 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

ДА


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти
V.1.1) Дата на сключване договора
25.07.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.07.2014 г. 
V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Вито 22" ООД ЕИК 126608352, ул."Панайот Хитов" 21, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 67060, E-mail: vito22ood@abv.bg, Факс: 0391 67060

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 336400 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 24
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно условията на чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса.

Постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка. Стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на ЗОП.