Версия за печат

00579-2014-0002

BG-село Струмяни: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Струмяни, пл."7-ми Април"1, За: Станислава Тачева, РБългария 2825, село Струмяни, Тел.: 07434 3105, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com;, Факс: 07434 3108

Място/места за контакт: Община Струмяни

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с.Илинденци и с.Драката - община Струмяни
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Дейностите от обхвата на настоящата поръчка се възлагат в рамките на проект 01/321/00931 -„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №01/321/00931 от 09.09.2011 г. Договора обхваща изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на техническа инфраструктура, както следва: Дейност 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни Поддейност 1.1: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – лява част Поддейност 1.2: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – дясна част Поддейност 1.3: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Илинденци – част от преминаващ външен водопровод през с. Илинденци Поддейност 1.4: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Драката Дейност 2: Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката Поддейност 2.1. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Лява част Поддейност 2.2. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – Дясна част Поддейност 2.3. Възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци – преминаващ външен водопровод Поддейност 2.4. Възстановяване на асфалтова настилка в с Драката

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2679627.71 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение - П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение - П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОП-2/08.01.2014

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 578575 от 08.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДГ-131/20.08.2014 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”
V.1) Дата на сключване договора
20.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.01.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЛИХТ" ДЗЗД ЕИК:176738665, ул."Шандор Петьофи"13-15, РБългария 1606, гр.София, Тел.: 02 9809885, E-mail: offers@vodstroi.bg, Факс: 02 9531176

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2796210 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2679627.71 BGN без ДДС
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Дейностите от обхвата на настоящата поръчка се възлагат в рамките на проект 01/321/00931 -„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №01/321/00931 от 09.09.2011 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор