Версия за печат

00753-2014-0013

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1068-РД-01-03 от 25.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача: www.svishtov.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Община Свищов


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата поръчка включва: 1. Изработването инвестиционен проект във фаза работен за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км. от р. Дунав и в рамките на с.Вардим от административната сграда на „Сортови семена”АД (с/у читалището) до лодкостоянката; 2. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обектите в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията; 3. Извършване на строително-монтажните работи и дейности, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект за количества и видове СМР и всички дейности за укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена – АД до лодкостоянка. Строежът е първа категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С постановление №180 на МС от 03.07.2014 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия на Община Свищов са отпуснати средства за Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена – АД до лодкостоянка. След обстоен оглед на бреговата ивица на река Дунав в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена – АД до лодкостоянка (545 км -547 км) от комисия назначена със Заповед №1004-РД-01-03/04.08.2014 година на Кмета на Община Свищов, е констатирано, че има силно изразени ерозионни процеси, в следствие на които части от речния бряг, представляващи държавни, частни и общински имоти са ерозирали така, че на практика при високи води става част от речното корито. В някои от имотите ерозията вече е засегнала стопански сгради и по този начин застрашава цялостта на някои жилищни сгради. Има сериозна опасност с началото на дъждовния период през есента и покачване нивото на реката, водата да залее някои административни и частни сгради в този участък. Комисията е изразила становище, че е задължително и спешно да бъдат извършени укрепителни работи в рамките на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена – АД до лодкостоянка”, с цел защита от вредното въздействие на водите и свличания на земни маси, което би застрашило цялостта на общински и жилищни сгради, както и живота и здравето на жителите на населеното място. Поради настъпилите изключителни обстоятелства и необходимостта от предприемане на неотложни действия, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление възложителят е взел решение да проведе процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

“ХИМРЕМОНТСТРОЙ–ЛТ КОНСУЛТ” ДЗЗД УЛ. “ГЕОРГ ВАШИНГТОН” №41 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ ГР. СОФИЯ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Виктор Петров Майсторов - упълномощен със Заповед №1003-РД-01-03/04.08.2014 г. на Кмета на Община Свищов Станислав Петров Благов
Длъжност: Заместник-кмет "Благоустройство, инфраструктура и регионално развитие"