Версия за печат

00281-2014-0001

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 117527022

Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД, Ул. Независимост 2, За: Магистър фармацефт М. Гайдарова, БЪЛГАРИЯ 7002, Русе, Тел.: 082 819955, E-mail: kocruse@abv.bg, Факс: 082 834463

Място/места за контакт: Болнична аптека на КОЦ - Русе ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.kocruse.com.

Адрес на профила на купувача: www.kocruse.com.

Електронен достъп до информация: www.kocruse.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ - РУСЕ" ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД , Русе, Ул. Независимост 2
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ - РУСЕ" ЕООД по приложена спецификация.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33141115, 33141111, 33141114, 33141113, 33141310, 33141300, 33141615, 33141420, 33141411, 38412000, 33141642, 33141116, 33751000, 33171100, 39518200, 33123100, 33696500, 33696800, 33141126, 30197641, 32354110

Описание:

Медицински консумативи
Медицински памук
Превръзки със самозалепващ се пласт
Марля за медицинска употреба
Бинтови превръзки
Спринцовки
Устройства за венозна система и вземане на кръв
Банки тип торбичка за урина
Хирургически ръкавици
Скалпели и ножчета
Термометри
Аксесоари за дренаж
Тампони и компреси
Пелени за еднократна употреба
Инструменти за анестезия
Чаршафи за операционни зали
Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)
Лабораторни реактиви
Контрастни продукти за рентгенологията
Стерилни конци
Термографична хартия
Филми за рентгенова фотография

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
375070.59 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 007 - 007701 от 10.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: 13.01,13.02,13.03,13.04,13.05,13.06,13.07,23.01,23.02
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АГАРТА-ЦМ ЕООД, ж.к. Младост 3, бл. 304, бх. 2, офис 1, България 1712, София, Тел.: 02 8765542, E-mail: agartacm@abv.bg, Факс: 02 9743972

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3404.9 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 02 / Обособена позиция №: 45 / Заглавие на обособената позиция: 45.01,45.02,45.03,45.04,45.05,45.06,45.07,45.08,45.09,45.10,47.01,47.02,47.03,47.04,47.05
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АКВАХИМ АД, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цвет. Лазаров 83, България 1582, София, Тел.: 02 8075000, E-mail: aquachim@aquachim.bg, Факс: 02 8075050

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7902.25 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 03 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: 3.01,3.02,3.03,3.04
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АРТ ТРАНС МЕДИКА ООД, ул. Родопски извор 30-32, вх. В, партер, България 1680, София, Тел.: 02 9589957, E-mail: artmed@abv.bg, Факс: 02 4894300

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 72536 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 04 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: 8,26.01,26.02,27.01,27.02,27.03,30.01,30.02
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Б. БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, ет. 3, България 1799, София, Тел.: 02 8076740, E-mail: office.bbmbg@bbraun.com, Факс: 02 9743083

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27924 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 05 / Обособена позиция №: 49 / Заглавие на обособената позиция: 49.01.01,49.01.02,49.01.03,49.01.04,49.01.05,49.01.06,49.01.07,49.01.08,49.01.09,49.01.10,49.02.01,49.02.02,49.02.03,49.02.04,49.02.05,49.02.06,49.02.07,49.02.08,49.02.09,49.02.10,49.03.01,49.03.02,49.03.03,49.03.04,49.03.05,49.03.06,49.03.07,49.04.01,49.04.02,49.04.03,49.04.04,49.04.05,49.04.06,49.04.07,49.04.08,49.04.09,49.04.10,49.04.11,49.04.12,49.05.01,49.05.02,49.05.03,49.05.04,49.05.05
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ВЕГА МЕДИКАЛ ООД, ул. Проф. Георги Брадистилов 6, ет. 4, България 1000, София, Тел.: 02 9714008, E-mail: vodenicharova@vegamedical.bg, Факс: 02 9712085

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 41551.9 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: 37 / Заглавие на обособената позиция: 37.01,37.02,37.03,37.04,37.05,37.06,37.07,37.08,37.09,37.10,37.11,37.12,39.01
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТГ ЕООД, ул. Тракия 15, ет. 1, офис 1, България 1504, София, Тел.: 02 8468162, E-mail: office@etgdiag.com, Факс: 02 8468163

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4928 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 07 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: 1.01,1.02,1.03,10.01,10.02,10.03,10.04,10.05,12.01,12.02,12.03,12.04,12.05,12.06,12.07,17.01,19.01,21.01,21.02,21.03,28.01,28.02,28.03,28.04,28.05
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ЕООД, ул. Възраждане 12 А, България 9000, Варна, Тел.: 052 610432, E-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg, Факс: 052 610432

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18037.24 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 08 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: 11.01,11.02,11.03
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЛИВЕДА МЕД 2000 ЕООД, кв. Манастирски ливади, ул. Луй Айер 79 Б, България 1000, София, Тел.: 02 8625451, E-mail: med2000@abv.bg, Факс: 02 8625462

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4623 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 9 / Обособена позиция №: 41 / Заглавие на обособената позиция: 41.01,41.02,41.03,41.04,41.05,41.06,41.07,41.08,41.09,41.10,41.11,41.12,41.13,41.14,41.15,41.16,41.17,41.18,41.19,41.20,41.21,41.22,41.23,41.24,41.25,41.26,41.27,41.28,41.29,41.30,41.31,41.32,41.33,41.34,41.35,41.36,41.37,42.01,42.02,42.03,43.01,43.02,43.03,43.04,43.05,43.06,43.07,43.08,43.09,43.10,43.11,43.12,43.13,43.14
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД, ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян 44, България 1799, София, Тел.: 02 9748969, E-mail: maria.nikolova@marvena-dx.com, Факс: 02 9748969

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 54169.82 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 10 / Обособена позиция №: 44 / Заглавие на обособената позиция: 44.01,44.02
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ЕООД, ул. Каймакчалан 1, България 1505, София, Тел.: 02 9442090, E-mail: dimaging@netissat.bg, Факс: 02 9442916

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6003 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 11 / Обособена позиция №: 40 / Заглавие на обособената позиция: 40.01,40.02,40.03,40.04,40.05,40.06,40.07,40.08,40.09,40.10,40.11,40.12,40.13,40.14,40.15,40.16,40.17,40.18,40.19,40.20,40.21,40.22,40.23,40.24,40.25,40.26,40.27,40.28,40.29,40.30,40.31,40.32,40.33,40.34,40.35,40.36,40.37,40.38,40.39,40.40,40.41
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МЕДИЛАБ ЕООД, ж.к. Мотописта, ул. Силиврия 44-46, вх. Б, ап.1, България 1404, София, Тел.: 02 8598046, E-mail: medilab@medilab-bg.com, Факс: 02 8598047

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18774.86 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 12 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: 2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,4.01,4.02,4.03,25.01,25.02,25.03,29.01,29.02,29.03,29.04,29.05,29.06,29.07,29.08,29.09,29.10,32.01,32.02,35.01,35.02,35.03,35.04,35.05,35.06,35.07,35.08,35.09,35.10,35.11,35.12,35.13,35.14,35.15,35.16,35.17,35.18,35.19,35.20,35.21,35.22,35.23,35.24,35.25,35.26,35.27,35.28,35.29,35.30,35.31,35.35,35.33,35.34,35.35,35.36,35.37,35.38,36.01,36.02,36.03
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов, бл. 28 Б, България 1750, София, Тел.: 02 4627118, E-mail: info@mte-bg.com, Факс: 02 4627128

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 95073.62 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 13 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: 6.01,6.02,6.03,6.04,6.05,6.06,6.07,6.08,6.09,6.10,15.01,16.01,16.02,16.03,33.01,33.02
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД, зона Б-18, ул. Цар Симеон, бл. 20, ет. 1, България 1309, София, Тел.: 02 9200456, E-mail: helmedsf@yahoo.com, Факс: 02 9291411

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11371.5 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 14 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: 14.01,14.02,14.03,18.01,22.01,22.02,22.03,31.01,31.02,31.03
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ХИМТЕКС ООД, ул. Бузлуджа 33, България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60354, E-mail: zop@chimtex.com, Факс: 0391 60351

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1797.5 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: 5.01,5.02,5.03,5.04,5.05,5.06,5.07,5.08,5.09,5.10,5.11,5.12,5.13,5.14
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.01.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ул. Лъчезар Станчев 5, София Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133661, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6973 BGN без ДДС
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.08.2014 г.