Версия за печат

00901-2014-0002

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, ж.к. Лазур, Парк "Езеро", За: Яна Стойкова Славова-Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.cpz-burgas.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: сградата на "Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас, Парк Езеро
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка, на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661000, 33661100, 33661200, 33661300, 33661400, 33661500, 33661700, 33662100, 33662000, 33621100, 33621200, 33621300, 33622000, 33622100, 33622200, 33622300, 33622600, 33622700, 33611000, 33612000, 33613000, 33614000, 33616000, 33673000, 33674000, 33675000, 33670000, 33692700, 33692400, 33692600

Описание:

Медикаменти за нервната система
Упойващи средства
Болкоуспокоителни
Против епилепсия
Против Паркинсон
Психолептични средства
Други медикаменти за нервната система
Офталмологични медикаменти
Медикаменти за сетивните органи
Антибиотици
Кръвоспиращи
Препарати против анемия
Медикаменти за сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в кардиологията
Антихипертонични медикаменти
Диуретици
Бета-блокери
Калциев инхибитор
Медикаменти за повишена киселинност
Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения
Разслабителни
Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции
Витамини
Медикаменти за заболявания, предизвикващи обструкции на дихателните пътища
Медикаменти за кашлица и хрема
Антихистамини за системна употреба
Медикаменти за дихателната система
Глюкозни разтвори
Разтвори за перфузия
Галенови разтвори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Медикаменти - 48 номенклатури, подробно описани по вид и количество на лекарственото вещество в техническа спецификация, приложена към документацията. Да се участва за целия обем и количество по предмета на процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
145833 BGN
ІІ.2.2) Опции

Срокът на договора може да бъде удължен, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в неговия срок или при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител; б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца; в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в размер на 1700 (хиляда и седемстотин) лева с ДДС. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка – в размер на 7000 (седем хиляди) лева с ДДС, равняваща се на 4% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранциите се представят във Форма съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП по банкова сметка на ЦПЗ-Бургас ЕООД IBAN BG07 SOMB 9130 1034 4965 01, BIC – SOMBBGSF в "Общинска банка" АД, Бургас

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на лекарствата се извършва след доставката въз основа на писмена заявка от Възложителя и издадена фактура. Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Основание за отстраняване на участник от процедурата - съгласно чл.69, ал.1 от ЗОП и документацията за участие. 1. Съгласно чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установен с влязъл в сила акт или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; ж) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; з) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: а) при които лицата по т. 3 от Раздел І на настоящата документация са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 2. Декларация по чл.47, ал.1, ал 5 и посочените в обявлението изисквания по чл.2, т.1-5 от ЗОП 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума 4. Пълномощно на лицето, подписало офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 8. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • удостоверениe от банкa за наличие на изисквания финасов ресурс и/или • копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за предходната година или информация за регистър, в който са публикуван.
Минимални изисквания: Изискване за финансов ресурс в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/лева, с който кандидатът или участникът разполага.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Разрешение за търговия със съответните видове лекарства или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти издадени по реда на ЗЛПХМ 2. Декларация относно лекарствените продукти и че същите отговарят на изискванията на ЗЛПХМ 3. Лиценз по чл.32 от ЗКНВП за Наркотични медикаменти 4. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП 5. Списък с транспортни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на обществената поръчка 6. Списък на налична складова база 7. Списък за наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката 8. Валиден сертификат по EN ISO 9001:2008
Минимални изисквания: Участиците трябва да притежават Разрешение за търговия със съответните видове лекарства или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти издадени по реда на ЗЛПХМ, както и Лиценз по чл.32 от ЗКНВП за Наркотични медикаменти. Участника следва да е изпълнявал договори за доставки които да са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците следва да обезпечени с материално-техническа база необходима за осъществявяне на предмета на поръчката. Участниците следва да разполагат с лица притежаващи необходимото образование и професионална квалификация необходима за осъществаване предмета на поръчката. Участиците трябва да притежават сертификат удостоверяващ съответствието им със стандарти за системи за управление на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.10.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.10.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

сградата на ЦПЗ-Бургас ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Август 2016 година

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Август 2016 година

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ