Версия за печат

00197-2014-0023

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 294 от 22.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на водата"

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на водата. Възложителят има право в срок до 24 (двадесет и четири) месеца да заяви и закупи описаната машина в зависимост от своите възможности, при условията и с техническите характеристики на настоящата процедура. Доставката ще се извърши по предварителна заявка от Възложителя, франко Автопарка на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34144700 (DA37)

Описание:

Товарни превозни средства със специално предназначение (Рециклиране )

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 230 от 30.06.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОПО-1-23

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-612888
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2014-23
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

612888

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
04/08/2014 16:00
Да се чете:
01/09/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
05/08/2014 14:00
Да се чете:
02/09/2014 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяната в сроковете се налага поради жалба в КЗК с Вхр-1802/23.07.2014 г., с която е поискано налагане на временна мярка "спиране" на процедурата, за която Възложителят е изпратил информация в АОП на 25.07.2014 г. Разпореждането за отказ от образуване на производство на основание чл. 121, ал. 6, т. 3 от ЗОП е влязло в сила към 20.08.2014 г., за което Възложителят е получил информация на 21.08.2014 г. от КЗК.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Димов Бояджиев
Длъжност: Заместник управител, пълномощник на Управителя, съгласно пълномощно с рег. № 4068/15.08.2014 г.