Версия за печат

00044-2014-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 192 от 19.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Димитър Пелтеков, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382, E-mail: d.peltekov@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447”

II.3) Кратко описание на поръчката

“Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: ” Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500; Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447; Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за Модернизация на съществуващото трасе на ПЪТ І-8 „Калотина-СОП” участък 1 от км 1+000 до км 32+447”. Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”. Обособена позиция 1: Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”.Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. От км 15+500 до км 15+700 се предвижда да се изгради привързване от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71311220, 45233120

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 66 от 21.05.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-604621
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 100 - 173926 от 24.05.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2014-39
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

604621

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.05.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, прекратявам откритата с Решение № 66/21.05.14г.процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” с 2 обособ. п-ции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447”, поради следните мотиви: С влязло в сила Решение № 978/23.07.14 год. по преписка № КЗК-787/14г., на осн. чл.122г, ал.1, т.1а и чл.122г, ал.9 от ЗОП, във връзка с §115, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ., бр. 40/13.05.14 г.) КЗК отменя като незаконосъобразно Решение № 66/21.05.14 г. на Възложителя, тъй като:1.КЗК е приела за недопустимо и противоречащо на разпоредбите и смисъла на ЗОП поставеното в обявлението и документацията изискване участниците да учредят гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10 на сто от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС, тъй като същото значително надскача изискуемите законоустановени доказателства за иконом. и фин. възможности и необосновано ограничава участието на лица в общ. поръчка, както и за ограничително формулирането на формата на самата гаранция за обезпечаване на авансово плащане, доколкото е предвидена единствено банкова гаранция и се възпрепятства свободния избор на участващите правни субекти да изберат съобразно интересите или възможностите си.2. По отношение на заложеното в договора изискване банковата гаранция да бъде издадена от „банка с добра репутация“, съгласувана с възложителя преди подписването на договора и по образеца в докум-та за участие, КЗК е приела, че така установеният критерий - банката, в която ще бъде учредена банковата гаранция за изпълнение на договора, да бъде „с добра репутация“, не е ясно дефиниран, което дава на възложителя възможност да прави собствена преценка по отн. надеждността и репутацията на банката, в която избраният за изпълнител участник е предприел да учреди гаранция за изп-ние на поръчката.3. КЗК е приела, че по отношение на лицата по чл. 47, ал. 4, които следва да декларират липсата на съответните обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, Възложителят необосновано е разширил кръга обстоятелства, които същите тези лица следва да декларират, като е записал в приложение 7.2. от документацията, че в случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП. 4. КЗК е приела, че включеното в обхвата на сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 допълнение за носимоспособността на пътната конструкция „от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9“, заложено с конкретна цифрово изразена характер-ка, е дискриминационно, тъй като ограничава необосновано кръга участници, които биха могли да участват по процесната процедура, тоест ограничават всички участници, което не докажат носимоспособност точно и единствено в размер на 11,5 т. на ос и определен габарит, което, от своя страна, е в разрез с разпоредбата на чл.25, ал.5 от ЗОП. КЗК не споделя виждането на възложителя, че така заложено, изискването има пояснителен характер и счита, че твърдението за дискриминационно условие е основателно.5. На сл. място КЗК е приела, че заложеното изискване по отн. на „водещ проектант по част „геодезия” да бъде „инженер по геодезия“ с висше образов. по спец-тите "геодезия, фотограметрия и картография" или "земеустройство" или "геодезия" или "маркшайдерство" или "геодезия и маркшайдерство", или лице със завършено висше образов. в чужбина с призната и легализирана диплома по реда на чл.9, ал.3, т.9 и чл.10, ал.2, т.4 от ЗВО, необосновано ограничава участието на лица в процедурата, предвид факта, че процедурата по легализиране на диплома би отложила значително във времето представянето на дипломите в установената от възложителя форма и в установения от документацията и закона срок за представяне на документи за подбор на участниците.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Лазар Асенов Лазаров
Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"