Версия за печат

00384-2014-0011

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16 от 18.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg , bslatina_zop@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Трактор - 2 броя със следните характеристики: • Двигател-80 к.с. • Тип-Турбокопресорен, интерколер • Брой цилиндри - 4 • Обем на двигателя(см3)-4156 • Мощност (kW/ HP)-57kW / 77к.c. • Въздушен компресор - Да • Трансмисия: механична.напълно синхрон.12/12 • Макс. скорост (km/h) - 30 • Хидравлика: Механичен контрол • Хидравличен контрол - Позиционен , плаващ, смесен • Подемна сила kg - 2 600 • Брой външни изводи - 2 двойки + 1 • ВОМ - Механично задействане • Обороти ВОМ - 540/1000 • Предни гуми - 11,2 - 24 • Задни гуми: 16,9 - 30 Задвижен преден мост – 4 WD: • Климатик - ДА • Люк - ДА • Предни тежести - 200кг • Пеленгатор (аварийна лампа) - ДА • Буфер- ДА • Изводи въздушни спирачки- ДА • Седалка- ДА • Тегло - 3090 кг • Дължина - 4212 мм • Широчина - 1860 мм • Височина - 2656 мм 2. Дъска за сняг – 2 бр. със следните характеристики: • Работна ширина – 3 000 мм • Височина – 830 мм • Хидравлика – макс. 180 bar • Работна част на греблото от високоякостна стомана • Гумен нож • Максимална скорост – 20 км/ч 3. Метачно съоръжение – 1 бр. със следните характеристики: • Работна широчина – 2 м. • Монтиране на триточкова навесна система кат. II или III • Задвижване - хидромотор • Резервоар за вода • Тегло – 470 кг. • Странична четка

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина