Версия за печат

01419-2014-0002

BG-гр. Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-ПУРН-14 от 08.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" 60, За: Румелия Петрова, Веселка Павлова, България 5800, гр. Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: гр.Плевен, ул. Чаталджа № 60

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (LIDAR) НА РАЙОНИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

II.3) Кратко описание на поръчката

Целта на поръчката е да се изготви цифров модел на релефа чрез въздушно лазерно заснемане (LIDAR) за районите със значителен потенциален риск от наводнения в четирите района за басейново управление в България за нуждите на картиране на заплахата от наводнения като част от дейностите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013. Изготвеният Цифров модел на релефа ще се използва като основа за дейностите по проекта за изготвяне на карти на заплаха и на риск от наводнения съгласно изискванията на Директивата за наводнения и Закона за водите. Минималният обхват на заснетата територия е 14 000 кв.км., а максималният обхват на заснетата територия е 19 170 кв.км., съгласно приложените към техническите спецификации от настоящата процедура шейп файлове, неразделна част от документацията за участие. Територията на заснемане включва райони, разположени по течението на главни и второстепенни реки в четирите района за басейново управление в България и по черноморското крайбрежие съгласно определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Дейността на Изпълнителя обхваща, но няма да се ограничава до: 1.Планиране на заснемането 2.Калибриране и контрол на полета; изчистване на систематични грешки 3.Извършване на въздушно лазерно сканиране на определената територия и набиране на данни 4.Обработка на данните и оценка на качеството 5.Създаване на цифров модел на релефа и допълнителни цифрови продукти 6. Оценка на качеството на крайните продукти; представяне на резултатите

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71354200

Описание:

Услуги на въздушната фотограметрия

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-ПУРН-13 от 30.06.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Р-ПУРН-13/30.06.2014г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-612654
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 128 - 229074 от 08.07.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1419-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

612654

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.08.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В БДУВДР гр. Плевен, след срока по чл. 27а от ЗОП, е постъпила официална кореспонденция, съдържаща нова информация, касаеща условията на публикуваната чрез Решение № Р-ПУРН-13/30.06.2014г. документация. Съгласно новопостъпилата информация е установено, че са налице нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, предвид което се налага нейното прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Тома Юлиянов Терзиев
Длъжност: Директор