04681-2014-0001

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална гимназия по механотехника "Юрий Гагарин", ул. "Алеи Възраждане" №2, За: инж. Ненко Илиев - Директор, Република България 7002, Русе, Тел.: 082 832947, E-mail: ni_pgmt@abv.bg, Факс: 082 832947

Място/места за контакт: ПГ по механотехника "Юрий Гагарин"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgmt-ruse.tk.

Адрес на профила на купувача: http://pgmt-ruse.tk.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Закупуване на оборудване за учебна и лабораторна практика в Професионална гимназия по механотехника "Юрий Гагарин" по проект: "Модернизирана учебна база за успешен старт в професията"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ПГ по механотехника "Юрий Гагарин"
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е закупуване и извършване на доставка и монтаж на оборудване за учебна и лабораторна практика от Изпълнителя в полза на Възложителя – Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин” – град Русе, за реализация на проект “Модернизирана учебна база за успешен старт в професията”, финансиран по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”.Предвиденото оборудване е необходимо за провеждане на учебна и лабораторна практика по професии „Монтьор на транспортна техника” и „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”. То включва реални стендове, уреди, инструменти и приспособления, намиращи приложение при диагностиката, обслужването и ремонта на автомобилите в автосервизите. Със закупеното оборудване ще се обособят следните реални работни места за практическо обучение: • Диагностика, проверка и симулация на електронни системи; • Системна диагностика на двигател; • Тестване и настройка на алтернатори, ротори и стартери; • Диагностика, почистване и изпитване на бензинови дюзи; • Монтаж и демонтаж на гуми; • Баланс на гуми; • Проверка и калибровка на дизелови дюзи; • Проверка на флуидите в ДВГ. Основни цели на проекта 1. Създаване на модерна учебна база за диагностика и обслужване на автотранспортна техника чрез финансово ангажиране на средства по националната програма и съфинансиране от страна на работодатели: - Обособяване на осем работни места за провеждане на практическо обучение в реална работна среда в съответствие с развиващите се най-нови технологии; - Повишаване качеството на теоретичната подготовка на учениците чрез иновативни методи на преподаване посредством обучителни инфо и видео материали за действието на модерни технологии, използвани в автомобилите; 2. Повишаване на конкурентоспособността на учениците, съгласно изискванията на пазара на труда; 3. Осигуряване на практическо обучение на учениците по учебна и производствена практика в реална работна среда; 4. Изграждане на устойчиво партньорство между обучаващата организация ПГ по механотехника „Юрий Гагарин” и СКАР /Сдружение на сервизите за качество в автомобилните ремонти/, както и с други автосервизи. Очаквани резултати Осъвременяване на оборудването в съществуващите, като база в професионалната гимназия, лаборатория и учебни работилници ще гарантира следните резултати: 1. Създаване на модернизирана учебна среда за провеждане на практическо обучение, съгласувано с партниращите организации и отговарящо на техните кадрови потребности; 2. Възможност за учениците да се запознаят и работят с най-новото техническо оборудване; 3. Значително повишаване на качеството на професионалното обучение на учениците от специалност „Автотранспортна техника”; 4. Придобиване на професионални компетенции в реални трудови условия; 5. Създаване на пряка връзка между ученик и работодател.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31610000, 31000000

Описание:

Електрическо оборудване за двигатели и превозни средства
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчката включва закупуване, доставка и монтаж на следните видове оборудване: 1. Стенд за диагностика, проверка и симулация на електронните компоненти на автомобилни системи, включващ измерващ модул, осцилоскоп, сигнал - генератор, адаптори, кабели, както и високопроизводителна компютърна система - 1 бр. 2. Уред за диагностика - кодочетец - 1бр. 3. Стенд за тестване и настройка на алтернатори, стартери, ротори, диодни плочки и регулатори за коли и бусове до 7,5 т. - 1бр. 4. Електронен стенд за диагностика, почистване и регулиране на бензинови дюзи - 1бр. 5. Полуавтоматична машина за монтаж-демонтаж на гуми - 1бр. 6. Електронна баланс машина за леки, лекотоварни и мотоциклетни гуми - 1бр. 7. Въздушен компресор 200 л. 8. Инструментална количка със 7 чекмеджета - 1бр. 9. Динамометричен ключ 40-210 Nm - 1бр. 10. Помпа за вакуум/налягане - комплект с аксесоари - 1бр. 11. Универсален комплект за сглобяване и разглобяване на ролките на алтернаторите - 1бр. 12. Компресограф - за измерване компресията на бензинови двигатели - 1бр 13. Компресограф - за измерване компресията на дизелови двигатели - 1бр 14. Дигитален тестер за акумулатори, с принтер - 1бр. 15. Помпа за проверка и калибровка на дизелови инжектори - 1бр. 16. Рафрактометър - за проверка на антифриз, течност за чистачки и киселина на акумулатора - 1бр 17. Цифров стробоскоп - 1бр. Техническите параметри на закупуваното оборудване са подробно описани в РАЗДЕЛ II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие. Прогнозната стойност на поръчката е 67 000 лв. без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.Предлаганата цена за всеки отделен вид оборудване, включено в предмета на поръчката, не бива да надвишава максималните стойности без ДДС, заложени в РАЗДЕЛ I ДОКУМЕНТАЦИЯ. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделен вид оборудване, предвидено за закупуване и доставка, ще бъдат отстранени от участие.

Прогнозна стойност без ДДС
67000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 670,00 BGN (шестстотин и седемдесет) лева. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на ПГ по механотехника "Юрий Гагарин", град Русе, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на ПГ по механотехника "Юрий Гагарин" - гр. Русе (в лева): ОББ АД IBAN: BG87UBBS80023106116105 BIC: UBBSBGSF При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на ПГ по механотехника "Юрий Гагарин" - Русе; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; - за настоящата обществена поръчка. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на ОББ АД IBAN: BG87UBBS80023106116105 BIC: UBBSBGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на ПГ по механотекника "Юрий Гагарин" - Русе; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчката се финансира от Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, за реализацията на проект “Модернизирана учебна база за успешен старт в професията”. Предвижда се авансово плащане в разер на 50% от стойността на договора без ДДС. Авансът се изплаща от Възложителя в срок от 7 /седем/ календарни дни при наличие на следните кумулативни условия: 1. Представена оригинална фактура от страна на Изпълнителя; 2. Получено авансово плащане от Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” по сметка на възложителя. Окончателното плащане се извършва след окончателното закупуване и доставка на предвиденото оборудване, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при следните кумулативни условия: 1. извършване на всички доставки по поръчката и съставяне на Окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението, подписан от възложителя и изпълнителя; 2. Представена оригинална фактура от страна на Изпълнителя; 3. получавене на сумата от Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” по сметка на възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. За обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно декларирането им от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: •ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” и наименование на участника •ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименование на участника •ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена” и наименование на участника. Представят се задължително всички посочени части и липсата на някоя от тях или несъответствието им с изискванията към съответния вид документи е основание за отстраняване на участника след провеждане на процедурите по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП в приложимите случи. Съдържание на Плик №1: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Образец №1, което включва: - посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението за ангажираност към поръчката – Образец №2; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец №3; 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция. 8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Образец №4; 9) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка - съгласно раздел III.2.3) „Технически възможности” . 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №6. Плик №2 съдържа: попълнен Образец №7 и следните приложения: 1.Попълнена сравнителна спецификация за всеки отделен артикул, предмет на доставката - с попълнени предложения за гаранционен срок за всеки отделен артикул (Приложение №1 към Обр. №7) 2.Документи, доказващи техническите характеристики на артикулите – Брошюри, описание и други подобни, без посочени цени. 3.Доказателства за гаранционният срок, даден от производител или посочване на информация за мястото, от където може да бъде направена справка за гаранционният срок, даден от производител (например интернет сайт на производителя или др.) В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своите предложения относно Срок на доставка в календарни дни, който не трябва да е по-дълъг от 60 календарни дни, Гаранционен срок в месеци на предвидените за закупуване артикули, който не може да надвишава два пъти гаранционния срок на производителя и Срок за реакция при установена повреда в рамките на гаранционните срокове в календарни дни. Плик №3 съдържа: попълнен Обр. №8 "Ценова оферта" и следното приложение:Попълнено Приложение №1 към Обр. №8, с попълнени цени.Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация за цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата, който включва предмет на доставката, конкретно посочване на доставяните артикули, дата на започване и приключване на изпълнението и мястото на извършване на доставката - попълва се Образец №5. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. Забележка: Съгласно чл. 51а участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки, включващи следните дейнности: - доставка на минимум един Стенд за диагностика, проверка и симулация на електронните компоненти на автомобилни системи; - доставка на минимум един Уред за диагностика - кодочетец; - доставка на минимум един Стенд за тестване и настройка на алтернатори, стартери, ротори, диодни плочки и регулатори за коли и бусове до 7,5 т.; - доставка на минимум един Електронен стенд за диагностика, почистване и регулиране на бензинови дюзи; - доставка на минимум една Полуавтоматична машина за монтаж-демонтаж на гуми; - доставка на минимум една Електронна баланс машина за леки, товарни и мотоциклетни гуми. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, изброеното по-горе изисквание се прилага за обединението/консорциума като цяло. Забележка: Съгласно чл. 51а участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок на доставка - Д; тежест: 35
Показател: Гаранционен срок на част от артикулите - Г; тежест: 10
Показател: Срок за реакция при установена повреда - Р; тежест: 15
Показател: Ценово предложение - Ц; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.09.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.pgmt-ruse.tk – раздел „Профил на купувача ”. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в сградата на Професионална гимназия по механотехника "Юрий Гагарин" до изтичане на срока за получаване на офертите на адрес: гр. Русе, п.к. 7002 ул."Алеи Възраждане" №2 срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) с ДДС. Документацията за участие се заплаща по банков път по сметка: ОББ АД IBAN: BG87UBBS80023106116105 BIC: UBBSBGSF Документът за размножаване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.09.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

ПГ по механотехника "Юрий Гагарин", гр. Русе, ул. "Алеи Възраждане" №2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие не се закупува. Желаещите да получат документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да изтеглят същата от сайта на ПГ по механотехника "Юрий Гагарин" - гр. Русе, раздел "Профил на купувача" - www.pgmt-ruse.tk. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е длъжен да качи на сайта на общината променената документация. Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на ПГ по механотехника "Юрий Гагарин" - град Русе - www.pgmt-ruse.tk - в раздел "Профил на купувача", поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ