Версия за печат

04681-2014-0001

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: 686 от 06.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Професионална гимназия по механотехника "Юрий Гагарин", ул. "Алеи Възраждане" №2, За: инж. Ненко Илиев - Директор, Република България 7002, Русе, Тел.: 082 832947, E-mail: ni_pgmt@abv.bg, Факс: 082 832947

Място/места за контакт: ПГ по механотехника "Юрий Гагарин"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgmt-ruse.tk.

Адрес на профила на купувача: http://pgmt-ruse.tk.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката е закупуване и извършване на доставка и монтаж на оборудване за учебна и лабораторна практика от Изпълнителя в полза на Възложителя – Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин” – град Русе, за реализация на проект “Модернизирана учебна база за успешен старт в професията”, финансиран по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”.Предвиденото оборудване е необходимо за провеждане на учебна и лабораторна практика по професии „Монтьор на транспортна техника” и „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”. То включва реални стендове, уреди, инструменти и приспособления, намиращи приложение при диагностиката, обслужването и ремонта на автомобилите в автосервизите.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и във връзка с предвидените прагове в Закона за обществените поръчки, Възложителят следва да проведе открита процедура. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП ПГ по механотехника "Юрий Гагарин", град Русе обявява открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчката се финансира от Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, за реализацията на проект “Модернизирана учебна база за успешен старт в професията”.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: ИНЖ. НЕНКО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
Длъжност: ДИРЕКТОР НА ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН" - РУСЕ