Версия за печат

00022-2013-0005

BG-Асеновград: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов " №9, За: инж. Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: инж. Георги Ангелов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Събиране и транспортиране на битови отпадъци включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО, почистване на незаконни сметища, машинно и ръчно метене, машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на град Асеновград, включително кв.Горни Воден и кв.Долни Воден, съпътстваща дейност по превоз на товари."

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на гр.Асеновград, включително кв.Горни Воден и кв.Долни Воден.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата процедура има за цел поддържане на чистотата в гр.Асеновград, включително кв.Горни Воден и кв.Долни Воден, в това число събиране и транспортиране на битови отпадъци включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО, почистване на незаконни сметища, машинно и ръчно метене, машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване, съпътстваща дейност по превоз на товари, пряко свързана с поддържане на чистотата /превоз на сол, пясък/

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90511200, 90513000, 90620000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци
Услуги по почистване на улици от сняг

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана цена; тежест: 85
Критерий: Икономически изгодно за Възложителя предложение; тежест: 15
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 43 - 070261 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 077 - 129848 от 19.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО, почистване на незаконни сметища, машинно и ръчно метене, машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр.А-д, включително кв.Г.Воден и кв.Д.Воден, съпътстваща дейност по превоз на товари"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.02.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"КМД"ЕООД ЕИК115313800, гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" №73, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 660600, Факс: 032 660600

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2014 г.