Версия за печат

00689-2014-0003

BG-Ямбол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Тунджа", пл. Освобождение" 1, За: Галина Иванова-началник-отдел "Обществени поръчки", Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: ет.3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската образователна инфраструктура в „Тунджа” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Преустройство на сграда на начално училище в ОДЗ, находящо се в УПИ VІІ, кв. 14 по ПУП на с. Хаджи Димитрово”; Обособена позиция 2 „Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и училище – реконструкция на отоплителна инсталация, находящи се в УПИ ХІV-123, кв. 20 по ПУП на с. Кукорево”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: За обособена позиция 1 строително монтажните работи ще се извършат в УПИ VІІ, кв.14, с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа”. За обособена позиция 2 строително монтажните работи ще се извършат в УПИ ХІV-123, кв. 20, с. Кукорево, община „Тунджа”.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

За обособена позиция 1: Проекта обхваща преустройство на съществуваща училищна сграда в ОДЗ. Сградата се състои от сутерен и етаж. Всички стени са тухлени. Между етажите има стоманобетонова плоча, а таванската и покривната конструкции са дървени.Проектното решение предвижда пристрояване на стълбище за вътрешна връзка межди етажите.Предвидено е пълно обновяване на интериора на сградата и подмяна на дограмата. Новите вътрешни стени са от гипсокартон. В целия етаж е предвиден окачен таван от гипсокартон със степен на пожароустойчивост 15 минути за защита на таванската конструкция. Всички нови строителните работи ще се изпълнят по монолитен начин. Външното стълбище към сутерена е вкопано – стоманобетоново. За обособена позиция 2: Проекта обхваща ремонт на нежилищна сграда – основно училище и целодневна детска градина в с. Кукорево, собственост на община „Тунджа”, с Акт за общинска собственост 392/01.06.2000 г., находяща се в УПИ ХІV-123, кв.20 по ПУП на с. Кукорево. Сградата е изградена през 1981 г. Целта на ремонта е намаляване на енергопотреблението при запазване комфорта на обитаване. Ремонта включва енергоспестяващи решения и видове работи за достигане на нормативните изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45454000, 45262800

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по преустройство
Стрителни и монтажни работи по пристрояване на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
413772.76 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689-2014-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 594577 от 25.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Преустройство на сграда на начално училище в ОДЗ, находящо се в УПИ VІІ, кв. 14 по ПУП на с. Хаджи Димитрово”
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ГЕОКОМ-2000"ООД, ЕИК 101512168, ул."Димитър Ножаров" №5, Р. България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 31611, E-mail: geokom_2002@abv.bg, Факс: 0751 31612

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 368135.13 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 274259.29 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и училище – реконструкция на отоплителна инсталация, находящи се в УПИ ХІV-123, кв. 20 по ПУП на с. Кукорево”
V.1) Дата на сключване договора
23.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "ИНТЕРХОЛД БУЛСТРЕЙТ" ЕИК 176716302, р-н Триадица, ж-к "Манастирски ливади" бл.11А, ет.1, ателие 1, Р.България 1000, София, Тел.: 0876 634001, E-mail: interhold@interhold.bg, Факс: 02 4778134

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 210432.53 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 139513.47 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор