Версия за печат

00422-2014-0032

BG-София: 10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. "Триадица" № 2, За: Лице за контакти: Искрен Ангелов– началник на отдел „АППТ“, дирекция ППТТМ – координатор по проекта, тел.: 02/ 8119 428, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119428, E-mail: iangelov@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция "ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ТРУДОВА МОБИЛНОСТ" /ППТТМ /

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 10 (10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на изпълнение: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000, 79312000, 79313000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания
Услуги по анализ на пазара
Услуги по оценка на пазарни характеристики

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.

Стойност, без да се включва ДДС
154362 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

15.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 1 000 /хиляда/ лева, а гаранцията за изпълнение – 5 на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни елементи: - наименованието на поръчката, дадена от Възложителя: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики по ОП „РЧР”. - условия за задържане и усвояване на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61 от ЗОП. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 90 дни след срока на самия договор. Гаранцията се представя при подписване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 90 дни след окончателното приемане на изпълнението с протокол за приемане на базата на окончателния доклад. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за обществената поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” по ОП „РЧР” съгласно условията, включени в проекта на договор. Плащанията по договора се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в документацията за участие. Плащането се извършва по посочена от изпълнителя банкова сметка в лева, по следната схема: а/ Първо плащане - 40% (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС след приемане на Първи доклад с подписване на приемо – предавателен протокол между страните по договора и след представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. б/ Окончателно плащане, представляващо остатъка от стойността на договора след приспадане на изплатените суми (евентуални неустойки и санкции) след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Втори доклад за изпълнение на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа документите, доказателствата и обстоятелствата по чл. 56 от ЗОП и посочените от възложителя в документацията за участие. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участието на подизпълнител, в офертата се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Всеки включен в офертата подизпълнител трябва да декларира обстоятелствата,чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП в седемдневен срок от настъпването им. Офертата (вкл. техническото и ценовото предложение), всички документи, съдържащи се в нея и списъкът по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, се подписват от лицето, което представлява участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице. Декларацията по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д” и по ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП, от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП. Когато участникът е юридическо лице, декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника и съдържа информация относно публичните регистри или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Декларация, която не е подписана саморъчно от лицата, не се приема за валидна!

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за изпълнение на поръчката, със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 60 000 лева; - Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката, със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 60 000 лева. Когато тези документи са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът трябва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра. Участникът може да докаже съответствието си с изискването и при условията на чл. 50, ал.2 от ЗОП;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът следва да има финансов ресурс, с който разполага за изпълнение на поръчката – за материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други, в размер не по-малък от 60 000 лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Когато посочената услуга е вписана в Регистъра на обществените поръчки, се посочва и идентификационния номер на обществената поръчка в РОП. За доказване на услугата, която не е вписана в публичния регистър, се приема: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган. Под подобен/сходен предмет/обхват на предмета на поръчката се разбират услуги, включващи изготвяне на анализи и прогнози в социално-икономическата област. 2. Списък на предложения от участника екип, който ще отговаря за извършване на услугата, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях, с приложени автобиографии и Декларации от всеки член на предложения екип, че ще е на разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. У-ците следва да имат доказан опит в оказване на еднакви или сходни с предмета на общ. п-ка услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 2. У-ците следва да разполагат с екип, за изпълнение на поръчката, притежаващ образование, професионална квалификация и професионален опит на всеки от тях, необходими за изпълнение на поръчката. За изпълнението на услугата, участникът трябва да разполага с екип от (собствени или наети) лица съгласно Техн. спецификация (Част 4 от документ.). Екипът се сътои от минимум 6 /шест/ експерта, от които – 1 /един/ ръководител и 5 /пет/ броя експерти, отговарящи на следните изисквания, както следва: •Ръководител на екипа: Р-лят на екипа отговаря за качественото и навременно изпълнение на цялата поръчка, в т.ч.: -осъществ. на комуникация между екипа за изпълнение на поръчката и В-ля; -разпределяне на задачите между експертите изследователите) при изготвянето на докладите; -получаване на данни и документи от В-ля; -осигуряване на съгласув. между отделните части на докладите и липсата на противоречиви твърдения от гледна точка на използваните данни и информация, както и при формулирането на изводи и препоръки; - извършване на общата редакция на докладите; -подготовка на докладите, които е необходимо да бъдат представени в изпълнение на поръчката (съгласно Техн. спецификация); -спазване на заложените срокове и др. Квалификация и профес. умения: -придобита образователно-квалифик. степен „магистър” по спец. от профес. направление Икономика. Общ профес.опит:-минимум 3 години управленски опит; -минимум 5 години профес. опит в изготвянето на анализи, изследвания и прогнози в социално-икономическата област. •Експерти (изследователи) – 5 /пет/ броя. Екипът от експерти отговаря за качественото и навременно изготвяне на докладите предмет на наст. п-ка: -събиране, проучване и анализиране на данни и информ. от различни информационни източници; -прилагане на Модела за прогнозир. р-то на пазара на труда в България; -описание и представяне на прогнозите и изготвяне на анализ на очакваните тенденции в социално-икономическото развитие на Б-я;-изготвяне на отделните части на докладите и формулир. на основни изводи и препоръки;- изготв. на докладите, които е необходимо да бъдат представени в изпълнение на поръчката (съгласно Техн. специфик. и др. Екипът от експерти включва: •Експерт-макроикономист. Квалифик.и проф. умения - придобита образователно-квалифик. степен „бакалавър“ или „магистър” по специалности от проф. направление Икономика. Общ проф. опит - минимум 3 години проф. опит в изготвянето на анализи и прогнози в областта на макроикономиката, вкл. общо икономическо разв., бизнес среда и пазара на труда. Опит в разработването на стратегически и/или оперативни документи и/или публикации в социално-икономическата област. • Експерт-демограф Квалификация и проф. умения - придобита образователно-квалиф. степен „бакалавър“ или „магистър” по спец. от проф. направление Икономика. Общ проф. опит - минимум 3 години проф. опит в изготвянето на анализи и прогнози в областта на демографското развитие на населението. Опит в разработв. на стратегически и/или оперативни документи и/или публикации в социално-икономическата област. •Експерт-икономист – 2 /два/ броя. Квалиф. и проф. умения - придобита образователно-квалиф. степен „бакалавър“ или „магистър” по спец. от проф. направление Икономика. Общ проф. опит - мин. 3 години проф. опит в изготв. на анализи и прогнози в областта на предлагането и търсенето на труд. Опит в разработв. на стратегич. и/или оперативни документи и/или публик. в социално-икономическата област.• Експерт–проучв. Квалиф. и проф. умения - придобита образов.-квалифик. степен „бакалавър“ или „магистър” по спец. от проф. н-е Социология, антропология и науки за културата. Общ проф. опит - мин. 3 години проф. опит в пров. и обработка на р-ти от качеств. изследв., вкл. фокус групи. Опит в разр. на стратегическии/или операт. док. и/или публ.в соц-иконом. област.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател - ТП „Техническо предложение” ; тежест: 60
Показател: Показател - ЦП „Ценово предложение” ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.09.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на МСТП, ул. Триадица № 2, гр. София

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МТСП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ