Версия за печат

00502-2014-0017

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103562052

МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" 1, За: П. Сотирова, България 9000, Варна, Тел.: 052 978300, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302932

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и договори"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: www.svetamarina.com.

Електронен достъп до информация: www.svetamarina.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 103562052

МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" 1, За: Марина Върбанова, България 9000, Варна, Тел.: 052 978369

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
складовете на Болнична аптека
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Медикаментите като видове и количества са описани в приложенията към настоящото обявление

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

медикаментите и техните количества са описани в приложенията към настоящото обявление

Стойност, без да се включва ДДС
46395663.3 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

13

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2. Стойностите на гаранцията за участие за отделните позиции са определени в Документацията на процедурата. В случай на гаранция - парична сума по сметка, следва да бъде използвана следната сметка: BG 41 STSA 9300 0021 8339 55; BIC: STSABGSF ДСК Варна АД. Гаранцията за изпълнение, в случай на подписване на договор са в размер на 3% от стойността, без ДДС за всяка от позициите.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

финансов ресурс осигурен по договори за медицински дейности с РЗОК, МЗ

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Кандидат, представил предложение, което не отговаря на изискванията на ЗОП и условията за участие, определени в документацията на Възложителя, се отстранява от участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Кандидатите следва да притежават правото да продават медикаменти на територията на РБългария и да са изпълнени изискванията на чл. 47 и чл. 48 на ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

съгласно чл. 50 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

банкова референция

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

съгласно чл. 51 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

разрешение за търговия на едро/производство за учaстника

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 041 - 067694 от 27.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.08.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

В Главна каса на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна или по следната банкова сметка: BG 41 STSA 9300 0021 8339 55; BIC: STSABGSF ДСК Варна АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала, ет. 1 на високо тяло

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в продурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ondansetron
1) Кратко описание

Ondansetron sol.inj. 2 mg./ml. 4 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

16000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Palonosetron
1) Кратко описание

Palonosetron sol.inj. 0.05 mg./ml. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20442.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Calcitriol
1) Кратко описание

Calcitriol caps. 0,25 mg. x 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3427.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Nadroparin
1) Кратко описание

Nadroparin sol.inj. 9500anti-Xa IU/ml. 0,4 ml. Nadroparin sol.inj. 9500anti-Xa IU/ml. 0,6 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

3000 2450

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20581.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Human fibrinogen
1) Кратко описание

Human fibrinogen powd.inj./inf. 1 g.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17902.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Coagulation factor II, VII, IX and X
1) Кратко описание

Coagulation factor II, VII, IX and X in combination powd.inj. 600IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
32505.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Human Prothrombin Complex
1) Кратко описание

Human Prothrombin Complex powd.500IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Octocog alfa
1) Кратко описание

Octocog alfa powd.solv.sol.inj. 500IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26367.92 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Coagulation factor VIII
1) Кратко описание

Coagulation factor VIII powd. 500IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
103933.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Human blood coagulation factor VIII
1) Кратко описание

Human blood coagulation factor VIII powd.inj./inf. 500IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120416.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Coagulation factor VIII inhibitor bypassyng activity
1) Кратко описание

Coagulation factor VIII inhibitor bypassyng activity powd. 500IU 20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
259963.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Coagulation factor IX
1) Кратко описание

Coagulation factor IX powd. 500 IU/600 IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30277.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand
1) Кратко описание

Coagulation factor VIII, Factor von Willebrand powd.inj./inf. 900IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
158466.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Eptacog alfa
1) Кратко описание

Eptacog alfa powd.solv.sol.inj. 2 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
199633.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Romiplostim
1) Кратко описание

Romiplostim powd.sol.inj. 250 mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
314700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Eltrombopag
1) Кратко описание

Eltrombopag tb. 25 mg. x 28 Eltrombopag tb. 50 mg. x 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

200 200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1035500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Saccharated iron oxide
1) Кратко описание

Saccharated iron oxide sol.inj. 20 mg./ml. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3920 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Iron(III)- hydroxide dextran complex
1) Кратко описание

Iron(III)- hydroxide dextran complex sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46960 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Epoetin alfa
1) Кратко описание

Epoetin alfa sol.inj. 2000IU Epoetin alfa sol.inj. 3000IU Epoetin alfa sol.inj. 4000IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4000,00 2600,00 3200,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
113923.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Darbepoetin alfa
1) Кратко описание

Darbepoetin alfa sol.inj. 150 mcg. Darbepoetin alfa sol.inj. 20 mcg. Darbepoetin alfa sol.inj. 300 mcg. Darbepoetin alfa sol.inj. 40 mcg. Darbepoetin alfa sol.inj. 60 mcg. Darbepoetin alfa sol.inj. 80 mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

150 400 300 240 170 120

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
390193.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
1) Кратко описание

Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta sol.inj. 100 mcg. Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta sol.inj. 150 mcg. Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta sol.inj. 75 mcg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

280 50 50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
112453.08 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Octreotide
1) Кратко описание

Octreotide powd.sol.susp. 20 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
237133.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Octreotide 30 mg.
1) Кратко описание

Octreotide powd.sol.susp. 30 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
355700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Cinacalcet
1) Кратко описание

Cinacalcet tb. 30 mg. x 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

360

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
104100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Paricalcitol
1) Кратко описание

Paricalcitol tb. 1 mcg. X 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

740

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
128723 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobulin human normal
1) Кратко описание

Immunoglobulin human normal 100 mg./ml. 20 ml. Immunoglobulin human normal 100 mg./ml. 50 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100 50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
36026.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Cyclophosphamide
1) Кратко описание

Cyclophosphamide powd. 200 mg. Cyclophosphamide powd. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

12700,00 6000,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78915.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Ifosfamide
1) Кратко описание

Ifosfamide powd.inj. 1 g.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110156.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Bendamustine hydrochloride
1) Кратко описание

Bendamustine hydrochloride powd.conc.sol.inf. 2,5 mg./ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
213303.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Carmustine
1) Кратко описание

Carmustine powd.sol.inj. 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

250

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12460.42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Temozolomide
1) Кратко описание

Temozolomide caps. 100 mg. x 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80775 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Dacarbazine
1) Кратко описание

Dacarbazine powd.sol.inj. 200 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

700

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9275 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Pemetrexed
1) Кратко описание

Pemetrexed powd.conc.inf. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
581997.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Cladribine
1) Кратко описание

Cladribine sol.inj. 10 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
68475.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Fludarabine
1) Кратко описание

Fludarabine powd.sol.inj. 50 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Fludarabine tb.
1) Кратко описание

Fludarabine tb. 10 mg. x 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24281.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Clofarabine
1) Кратко описание

Clofarabine conc.sol.inf. 1 mg./ml. 20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
264670 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Nelarabine
1) Кратко описание

Nelarabine sol.inf. 5 mg./ml. 50 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5381.42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Liposomal cytarabine
1) Кратко описание

Liposomal cytarabine susp.inj. 50 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
149478.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Cytarabine
1) Кратко описание

Cytarabine sol.inj. 50 mg./ml. 10 ml. Cytarabine sol.inj. 50 mg./ml. 20 ml. Cytarabine sol.inj. 50 mg./ml. 40 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1100 1200 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
89494.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция 5-Fluorouracil
1) Кратко описание

5-Fluorouracil sol.conc.inf. 50 mg./ml. 10 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

12000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
732200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция 5-Fluorouracil
1) Кратко описание

5-Fluorouracil sol.conc.inf. 50 mg./ml. 20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

6000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Gemcitabine
1) Кратко описание

Gemcitabine powd. 1 g. Gemcitabine powd. 200 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

3100 10000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
162987.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция tegafur/gimeracil/oteracil
1) Кратко описание

tegafur/gimeracil/oteracil 15 mg/4,35 mg/11,8 mg tb. X 126 tegafur/gimeracil/oteracil20 mg/5,8 mg/15,8 mg tb. X 84

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

25 50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
227333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Vinblastin
1) Кратко описание

Vinblastin sol.inj. 10 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34212.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Vincristin
1) Кратко описание

Vincristin sol.inj. 1 mg./ml. 1 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2470

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20501 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Vinorelbine
1) Кратко описание

Vinorelbine con.sol.inf. 50 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
68500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Etoposide
1) Кратко описание

Etoposide sol.inf. 20 mg./ml. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4600

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26833.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Paclitaxel
1) Кратко описание

Paclitaxel conc.inf. 6 mg./ml. 16,7 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
97033.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Paclitaxel
1) Кратко описание

Paclitaxel conc.inf. 300 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
112500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Docetaxel
1) Кратко описание

Docetaxel conc.sol.inj. 10 mg./ml. 2 ml. Docetaxel conc.sol.inj. 10 mg./ml. 8 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

8000 3000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
208000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Cabazitaxel
1) Кратко описание

Cabazitaxel conc.sol.inf. 60 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
223966 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Trabectedin
1) Кратко описание

Trabectedin powd.conc.sol.inf. 1 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
187164.58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Doxorubicin
1) Кратко описание

Doxorubicin con.sol.inf. 2 mg./ml. 25 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
136280 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Doxorubicin hydrochloride
1) Кратко описание

Doxorubicin hydrochloride powd. 50 mg. x 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
165833.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Epirubicin
1) Кратко описание

Epirubicin sol.inj. 2 mg./ml. 25 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
122320 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Epirubicin
1) Кратко описание

Epirubicin sol.inj. 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Idarubicin
1) Кратко описание

Idarubicin powd.inf. 10 mg. Idarubicin powd.inf. 5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
166350 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Mitoxantrone
1) Кратко описание

Mitoxantrone conc.sol.inf. 2 mg./ml. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27181.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Mitomycin
1) Кратко описание

Mitomycin powd.inj. 20 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22241.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Cisplatin
1) Кратко описание

Cisplatin conc.sol.inf. 1 mg./ml. 50 ml. Cisplatin conc.sol.inf. 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2600 1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42903.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Carboplatin
1) Кратко описание

Carboplatin con.sol.inf. 10 mg./ml. 15 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

4800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
88560 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Oxaliplatin
1) Кратко описание

Oxaliplatin powd.sol.inf. 100 mg. Oxaliplatin powd.sol.inf. 50 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2000 3000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
81325 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Rituximab
1) Кратко описание

Rituximab conc.sol.inf. 100 mg. Rituximab conc.sol.inf. 500 mg. Rituximab conc.sol.inf. 100 mg. s.c. Rituximab conc.sol.inf. 500 mg. s.c.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1000,00 1500,00 1000,00 1500,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7188616.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Trastuzumab
1) Кратко описание

Trastuzumab powd.conc.sol.inf. 150 mg. Trastuzumab sol.inj.s.c. 600 mg./5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1500 1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4372433.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Cetuximab
1) Кратко описание

Cetuximab sol.inf. 5 mg./ml. 20 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
534275 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Bevacizumab
1) Кратко описание

Bevacizumab conc.sol.inf. 100 mg./4 ml. Bevacizumab conc.sol.inf. 400 mg./16 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1000 1500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3587500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Panitumumab
1) Кратко описание

Panitumumab conc.sol.inf. 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1077375 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Ipilimumab
1) Кратко описание

Ipilimumab conc.sol.inf. 5 mg./ml. 10 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
342375 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Imatinib, показан за хронична фаза на ХМЛ
1) Кратко описание

Imatinib tb. 100 mg. x 120, показан за хронична фаза на ХМЛ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1643666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Imatinib
1) Кратко описание

Imatinib tb. 100 mg. x 120

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
59333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Gefitinib
1) Кратко описание

Gefitinib tb. 250 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
135966 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Erlotinib
1) Кратко описание

Erlotinib tb. 100 mg. x 30 Erlotinib tb. 150 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

36 300

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1013310 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Sunitinib
1) Кратко описание

Sunitinib tb. 50 mg. x 30 Sunitinib tb. 12,5 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

80 40

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
465036.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Sorafenib
1) Кратко описание

Sorafenib tb. 200 mg. x 112

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
490920 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Dasatinib
1) Кратко описание

Dasatinib tb. 50 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
385656 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Lapatinib
1) Кратко описание

Lapatinib tb. 250 mg. x 140

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
222212.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Nilotinib
1) Кратко описание

Nilotinib caps. 150 mg.x 28 Nilotinib caps. 200 mg.x 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1500 1500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3364062.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Temsirolimus
1) Кратко описание

Temsirolimus conc.solv.sol. 25 mg./ml. 1,2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
320816.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Everolimus
1) Кратко описание

Everolimus tb. 10 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
564200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Pazopanib
1) Кратко описание

Pazopanib tb. 400 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
601768 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Vemurafenib
1) Кратко описание

Vemurafenib tb. 240 mg. x 56

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
580296.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Crizotinib
1) Кратко описание

Crizotinib hard caps. 250 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

12

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
118820 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Axitinib
1) Кратко описание

Axitinib tb. 5 mg. x 56

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
231443.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Topotecan
1) Кратко описание

Topotecan conc.sol.inf. 4 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Irinotecan
1) Кратко описание

Irinotecan conc.sol.inf. 100 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40816.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Mitotane
1) Кратко описание

Mitotane tb. 500 mg. x 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

3

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3270 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Bortezomib
1) Кратко описание

Bortezomib powd.sol.inj. 3,5 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3658333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Anagrelide
1) Кратко описание

Anagrelide caps. 0,5 mg. x 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60064.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Eribulin
1) Кратко описание

Eribulin sol.inj. 0,44 mg./ml. 1 vial x 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
190750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Abiraterone acetate
1) Кратко описание

Abiraterone acetate tb. 250 mg. x 120

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
735000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Filgrastim
1) Кратко описание

Filgrastim 30 MIU/0,5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

13600

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
283900 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Pegfilgrastim
1) Кратко описание

Pegfilgrastim sol.inj. 6 mg. 0,6 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2862500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Interferon alfa 2a
1) Кратко описание

Interferon alfa 2a sol.inj. 3 MIU 0,5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

6600

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция BCG
1) Кратко описание

Mycobacterium bovis BCG (Baccilus Calmette - Guerin) powd.susp. 11,25 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
841.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Plerixafor
1) Кратко описание

Plerixafor sol.inj. 24 mg. 1,2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
536623.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Methotrexate
1) Кратко описание

Methotrexate 50 sol.inj. 10 mg./ml. 5 ml. Methotrexate conc.sol.inf. 100 mg./ml. 10 ml. Methotrexate conc.sol.inf. 100 mg./ml. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

400,00 1300,00 2100,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
74080 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Ibandronic acid
1) Кратко описание

Ibandronic acid conc.sol.inf. 6 mg. 6 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13883.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Denosumab
1) Кратко описание

Denosumab sol.inj. 120 mg./1,7 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
174915 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Capecitabine
1) Кратко описание

Capecitabine tb. 150 mg. x 60 Capecitabine tb. 500 mg. x 60

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500 1000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
559000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Morphine
1) Кратко описание

Morphine sol.inj. 10 mg./ml. Morphine sol.inj. 20 mg./ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500 750

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1066.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Morphine tb.
1) Кратко описание

Morphine tb. 60 mg. x 50 Morphine tb. 30 mg. x 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58787.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone
1) Кратко описание

Oxycodone tb. 40 mg. x 50 Oxycodone tb. 80 mg. x 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
192408.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Dihydrocodeine
1) Кратко описание

Dihydrocodeine tb. 60 mg. x 30 Dihydrocodeine tb. 90 mg. x 30

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

500 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16270.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone hydrochloride/Naloxone hydrochloride
1) Кратко описание

Oxycodone hydrochloride/Naloxone hydrochloride tb. 20 mg./10 mg. x 50 Oxycodone hydrochloride/Naloxone hydrochloride tb. 40 mg./20 mg. x 50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

600 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
233288.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Pethidine
1) Кратко описание

Pethidine hydrochloride sol.inj. 50 mg./ml. 2 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

250

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
339.58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Fentanyl
1) Кратко описание

Fentanyl transdermal patches 100 mcg/h x 5 Fentanyl transdermal patches 25 mcg/h x 5 Fentanyl transdermal patches 50 mcg/h x 5 Fentanyl transdermal patches 75 mcg/h x 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

160,00 110,00 710,00 660,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50167.42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Buprenorphine
1) Кратко описание

Buprenorphine transdermal patch 70 mcg./h x 5 Buprenorphine tb. 2 mg. x 7 Buprenorphine tb. 8 mg. x 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100 100 100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9343.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Tramadol
1) Кратко описание

Tramadol caps. 50 mg. x 20

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

465

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
852.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Zoledronic acid
1) Кратко описание

Zoledronic acid powd.inf. 4 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
153360 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Deferoxamin
1) Кратко описание

Deferoxamin powd.sol.inj. 500 mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

1500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6725 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Deferipron
1) Кратко описание

Deferipron tb. 500 mg. x 100

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14315.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Deferasirox
1) Кратко описание

Deferasirox tb. 250 mg. x 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29715 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Sevelamer
1) Кратко описание

Sevelamer tb. 800 mg. x 180

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
51030 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Calcium folinate
1) Кратко описание

Calcium folinate conc.sol.inf. 10 mg./ml. 3 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

20650

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
63498.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Calcium folinate
1) Кратко описание

Calcium folinate conc.sol.inf. 10 mg./ml. 5 ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

10650

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54670 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Thyrotropin alfa
1) Кратко описание

Thyrotropin alfa powd.sol.inj. 0,9 mg./ml. 5 ml. x 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
127455 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 13