Версия за печат

03461-2014-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-26-РШ-004 от 01.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис III" № 215, ет.9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за създаване на система за предварителен подбор

ІI.1) Вид на процедурата

Ограничена процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата поръчка е проектирането и строителството на Лот 3.3 на автомагистрала "Струма" с дължина от 23,6 км от км 397+000 до км 420+624. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, е необходимо да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени с обща дължина от около 350 м, армостени с обща дължина от около 2900 м, 4 бр. площадки за отдих, 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 15 бр. селскостопански подлези, надлези и подлези за достъп и 2 бр. пътни възли.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице основания за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, поради което възложителят е длъжен да приложи чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Предпочетена е ограничена процедура пред открита поради сложността на поръчката и необходимостта от провеждането на предварителен подбор.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Асен Антонов Антов
Длъжност: Изпълнителен директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"