Версия за печат

00396-2014-0002

BG-Борово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово - Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: В кухните на ОП "ОХСУ" в град Борово, село Обретеник, село Горно Абланово, село Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе.
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на договора е извършване на периодични доставки на хранителни продукти по заявка, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово, съгласно Техническата спецификация и Ценовото предложение на Изпълнителя по предварителна заявка, франко кухните към ОП “ОХСУ” в общината. Количествата на посочените видове хранителни продукти са прогнозни на база консумация за изминалата календарна година, съобразени със заложените в бюджета на ОП “ОХСУ” средства. Възложителят си запазва правото: o Да увеличава или намалява количествата, според необходимостите на обслужваните обекти; o Да не поръчва част от изброения асортимент в Техническата спецификация; o Да заявява продукти и артикули, които не са посочени в Техническата спецификация когато нормативен акт налага това; o При възникнала необходимост да подава заявки за спешни доставки в рамките на 24 часа от заявката.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за доставка ; тежест: 40
Показател: Ценово предложение за хранителните продукти; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00396-2014-0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 588642 от 27.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № --- / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка
V.1) Дата на сключване договора
30.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“БОРОИМПЕКС” АД, ЕИК:117620882, представлявано от Панайот Валентинов Панайотов - Изпълнителен директор, ул. ”Патриарх Евтимий” № 3А, България 7174, Борово, област Русе, Тел.: 08140 2777, E-mail: boroimpex@abv.bg, Факс: 08140 2777

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Възложител, Георги Георгиев - Кмет на Община Борово

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор