Версия за печат

02538-2014-0060

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Симеон Бъчваров, Р България 1000, София, Тел.: 02 8117948, E-mail: simeonb@prb.bg, Факс: 02 9313834

Място/места за контакт: Симеон Бъчваров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Администрацията на главния прокурор и прокуратурите в гр. София и страната, както следва: - За позиции от 1 до 3 планът за доставката е посочен в Приложение № 1 от документацията за участие; - За позиции от 4 до 10 адресът за доставка е: Администрация на главния прокурор, гр. София, бул. „Витоша 2“, Съдебна палата.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация“1 касае доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Рециклиран монитор - 737 бр.; 2. Рециклиран компютър - 754 бр.; 3. Мрежов принтер - 150 бр.; 4. Компютърни части – съгласно техническата спецификация; 5. Компютърни консумативи – съгласно техническата спецификация; 6. Сървърен шкаф - 1 бр.; 7. Потребителски компютър - 30 бр.; 8. Преносим компютър - 20 бр.; 9. Сървър - 1 бр.; 10. Персонален принтер - 20 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

38

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е: Прогнозната стойност на обществената поръчка е 350 000 лв. (триста и петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС. Размерът на гаранцията за участие е 3 500 (три хиляди и петстотин) лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 6) от документацията за участие и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% (четири процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 7) от документацията за участие и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Заплащането на доставката се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставката до 10 дни от подписване на приемно-предавателния протокол за съответната доставка на стоките, ведно с представена фактура в оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица, пряко или косвено, не може да участват в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от участие в процедурата. За липсата на посочените обстоятелства, участниците следва да представят декларация в свободен текст, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от правно-организационната форма на участниците. В случай, че участниците са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с тях лица и попадат в изключенията на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то същите следва да посочат тези обстоятелства в декларация в свободен текст. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. За финансов ресурс, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, участникът следва да представи един или няколко от следните документи: а) удостоверение от банка; б) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случаите по чл 50, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, не се изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Финансов ресурс, с който участникът разполага, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП, следва да се представи заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция; 2. За списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, участникът следва да представи удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 3. За оторизираните сервизи –участникът следва да представи описание в свободен текст, с посочване на оторизираните сервизи (вкл. наименование, телефон, лице за контакт, адрес) или копие от сключени договори с оторизирани сервизи за гаранционно обслужване на доставените стоки в поне 10 областни града на територията на Р България.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. 3. Участникът да разполага с оторизирани сервизи или сключени договори с оторизирани сервизи за гаранционно обслужване на доставените стоки в поне 10 областни града на територията на Р България.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.09.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя www.prb.bg, след регистрация на e-mail: simeonb@prb.bg. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.07.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ