Версия за печат

00338-2014-0015

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-25 от 23.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул."Бели Лом" № 37А, За: Минка Ганева и Станислава Русева, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618250; 084 618138, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: директор на Дирекция "ФД и МДТ" и гл.юрисконсулт-ОП в Дирекция "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка е "Избор на банкова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 7 000 000 лв. на Община Разград" с параметри, съгласно Решение № 583, по Протокол № 44 от проведено на 24.06.2014 г. заседание на Общински съвет - Разград. Посоченото решение съответства на чл.17 от Закона за общинския дълг и съдържа предвидените в ал.1, т.1 - 6 реквизити като максимален размер на дълга, валута и вид на дълга, начин на обезпечаване, условия за погасяване и максимален лихвен процент, такси, комисиони и др.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с необходимостта от неотложни ремонти на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Разград в това число междублокови пространства, спортни площадки и сграден фонд, общината разработи инвестиционен проект за обекти на територията на гр.Разград и в населените места на общината, което изисква провеждане на обществена поръчка за избор на банкова институция, която да осигури необходимото финансиране за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд. Стойността на поръчката, както и даването на възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, определят избора на открита процедура по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 979 503 лв. и е определена в съответствие с разпоредбата на чл.15, ал.2, т.6 от ЗОП. Посочената стойност е крайна без ДДС, съгласно разпоредбата на чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС. Мотиви на възложителя по чл.5, ал.4 от ЗОП за определения от възложителя срок за възлагане на ОП до 10 години: Предварително е извършена оценка на кредитоспособността на общината относно възможния лимит за кредит и срока за погасяването му. Годишният размер на плащанията по дълга за всяка отделна година не може да превишава 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години. За Община Разград този размер е 1 841 761 лв. Освен този лимит, общината следва да оцени и възможностите си за погасяване на дълга, което не трябва да е за сметка на финансовата стабилност на общината. На база на изчисление на условно постоянни приходи и разходи за местни дейности, е определен размер на дълга от 7 000 000 лв. и срок за погасяване от 10 години.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Денчо Стоянов Бояджиев
Длъжност: Кмет на Община Разград