Версия за печат

01418-2014-0001

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Район "Южен" - Община Пловдив, бул. "Македония" № 73А, За: Мирослав Дойчев - Главен счетоводител, Десислава Грамова - Главен юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276110; 032 276103; 032 276116, E-mail: kmet_ujen@abv.bg, Факс: 032 674130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/PnaK.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги и изграждане на нови паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив и Обособена позиция 2: Изграждане на нови паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: уличната мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги, находящи се на територията на район "Южен" - Община Пловдив.
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строително-монтажни работи по ремонт на уличната мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги, както и изграждане на нови паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив”.Видовете СМР и изискванията при изпълнението им са подробно описани в техническите спецификации за изпълнението на обществената поръчка. Точните участъци, видовете работи и техните количества, както и сроковете за тяхното изпълнение, ще бъдат определяни и възлагани с Възлагателно писмо, отправено от Възложителя до Изпълнителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233222, 45233223, 45233250, 45233252, 45233253, 45233260

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
254000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена /ПЦ/; тежест: 50
Показател: Техническо предложение /ТП/; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 596728 от 01.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 14-РЮ-30 История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив
V.1) Дата на сключване договора
15.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД „РЕГУЛА“, ЕИК по БУЛСТАТ: 176714171, ул. "Доктор Владо" № 26, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 262627, Факс: 032 262627

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 204000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 204000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 14-РЮ-31 История / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Изграждане на нови паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив
V.1) Дата на сключване договора История
15.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Регула", ЕИК по БУЛСТАТ 176714171, ул. "Доктор Владо" № 26, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 262627, Факс: 032 262627

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 50000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 50000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор