Версия за печат

00016-2014-0001

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-104-dostavka_i_montazh_na_o.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: На територията на Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В Информационно - туристическия центъра ще бъде обособено едно работно място с необходимите бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна система, включваща персонален компютър и мултифункционално устройство. За туристите са предвидени посетителска маса, столове и мека мебел. Информационно-туристическия център ще се климатизира от 1 брой климатична система. За поддържане на постоянна връзка между екопатрули са предвидени 3 комплекта радиостанции. Предвижда доставка и инсталация на система за видеонаблюдение с 2 бр. външни и 2 бр. вътрешни камери с необходимото оборудване и аксесоари; система за СОТ с GSM комуникационен модул, с общо 11 бр. обемни датчици, с необходимото допълнително оборудване и аксесоари

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 32323500

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Система за видеонаблюдение


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3485.3 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 580873 от 20.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2014-0001-6 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана за Информационно – туристически център
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„РВЦ“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 837037253, ул."Охрид“ № 42, Република България 9700, Шумен, Тел.: 054 800544, E-mail: office1@rvcbg.net, Факс: 054 800545

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3686 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3485.3 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъщесвява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с № 11/313/00092 от 06.07.2012 г. за безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г., подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор