00486-2014-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689022

"Втора многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД, бул. Христо Ботев №120, За: Ася Рондова, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9158572

Място/места за контакт: "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кръвна банка и лаборатория Клинична патология за нуждите на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кръвна банка и лаборатория Клинична патология за нуждите на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33694000, 33696100, 33141000, 33696300

Описание:

Лабораторни реактиви
Диагностични реактиви
Реактиви, предназначени за определяне на кръвната група
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Химически реактиви

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
407826.48 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: НАЙ-НИСКА ЦЕНА; тежест: 50
Критерий: КАЧЕСТВО; тежест: 40
Критерий: СРОК НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 026 - 040007 от 06.02.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 35 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД - ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК 831426123, БУЛ. ВИТОША 152, РБЪЛГАРИЯ 1520, СОФИЯ, Тел.: 02 9814737, Факс: 02 9633087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5190 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 36 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ЕМОНШИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК 175327789, УЛ. БЛАГА ДИМИТРОВА 37, РБЪЛГАРИЯ 1505, СОФИЯ, Тел.: 02 9434855, Факс: 02 9434855

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5308.88 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 37 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МАРВЕНА ДИААГНОСТИКА" ООД ЕИК 200600292, Ж.(К. МЛАДОСТ, УЛ. СВ. КИПРИЯН 44, РБЪЛГАРИЯ 1799, СОФИЯ, Тел.: 02 9750889, Факс: 02 9757243

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 69947 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 38 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД ЕИК 010652246, УЛ. КЕШАН 6, РБЪЛГАРИЯ 1527, СОФИЯ, Тел.: 02 9446363, Факс: 02 9443849

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 50456.39 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 40 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ХИМИМПОРТ ФАРМА" АД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ХИМИМПОРТ ФАРМА" АД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР" 51, ЕИК 131181471, РБЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8622835, Факс: 02 8622838

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 72790 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 41 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ДИАМЕД" ООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ДИАМЕД" ООД ЕИК 121062052, УЛ. ХРИСТО ЦЕНОВ 4, РБЪЛГАРИЯ 1407, СОФИЯ, Тел.: 02 9621755, Факс: 02 9621753

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 38890.06 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 39 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "АПР" ООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"АПР" ООД ЕИК 831572142, БУЛ. ПЧЕЛА 6, РБЪЛГАРИЯ 1618, СОФИЯ, Тел.: 02 8551999, Факс: 02 8551999

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29742 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 34 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД ЕИК 103506445, УЛ. Д-Р ИВАН БОГОРОВ 12, РБЪЛГАРИЯ 9002, ВАРНА, Тел.: 052 602360, Факс: 052 699060

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1041.05 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 42 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "РИДАКОМ" ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"РИДАКОМ" ЕООД ЕИК 175040885, УЛ. КОЛОМАН 1, РБЪЛГАРИЯ 1618, СОФИЯ, Тел.: 02 9559998, Факс: 02 9586568

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 786 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 43 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "ЛАБЕКС ИНЖИНЕРИНГ" ООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ЛАБЕКС ИНЖИНЕРИНГ" ООД ЕИК 175152005, БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 48, РБЪЛГАРИЯ 1715, СОФИЯ, Тел.: 02 4410114, Факс: 02 8620999

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4212 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 44 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "БУЛ БИО-НЦЗПБ" ЕООД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"БУЛ БИО-НЦЗПБ" ЕООД ЕИК 130428132, БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ 26, РБЪЛГАРИЯ 1505, СОФИЯ, Тел.: 02 9446191, Факс: 02 9433455

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48741.6 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 45 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "МТИ" ООД, БУЛ. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ППРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОРА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МЕДЕИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ" ООД ЕИК 831641528, Ж.К. МЛАДОСТ БЛ. 28 Б, РБЪЛГАРИЯ 1750, СОФИЯ, Тел.: 02 8701060, Факс: 02 4627115

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 80721.5 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

СЪГЛАСНО ЧЛ. 120 ОТ ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.07.2014 г.