Версия за печат

02452-2014-0001

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОУ "Кочо Честеменски" - гр.Пловдив, ул."Севастопол" № 28, За: Елена Налбантова, Мария Илчевска, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 643052, E-mail: ou.kochochestimenski@gmail.com

Място/места за контакт: ОУ "Кочо Честеменски" - гр.Пловдив

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.chestemenski.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас и подготвителните групи за учебната 2014/2015 година при ОУ „Кочо Честеменски” – гр.Пловдив по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Бит и техника” ООД; Обособена позиция № 2 - Издателска къща „Анубис – Булвест” ООД; Обособена позиция № 3 - Издателство „Просвета – София” АД; Обособена позиция № 4 - Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман” – представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД ”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договорянето е за сключване на 5 (пет) броя договори между ОУ "Кочо Честеменски" - гр.Пловдив и Издателство „Бит и техника” ООД, "Анубис - Булвест" ООД, Издателство „Просвета – София” АД , Издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман” – представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД ”, на обща стойност 27 776.91 лв. с включен ДДС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
27776.91 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1837 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас и подготвителните групи за учебната 2014/2015 година при ОУ „Кочо Честеменски” – гр.Пловдив по 4 обособени позиции
V.1) Дата на сключване договора
26.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бит и техника" ООД, ул.22 № 17А, България 9009, Варна, Тел.: 052 363274

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1153.51 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ПД066 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас и подготвителните групи за учебната 2014/2015 година при ОУ „Кочо Честеменски” – гр.Пловдив по 4 обособени позиции
V.1) Дата на сключване договора
27.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Анубис-Булвест" ООД, ул."Васил Друмев" № 36, България 1505, София, Тел.: 02 8061300

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16915.63 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-106 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас и подготвителните групи за учебната 2014/2015 година при ОУ „Кочо Честеменски” – гр.Пловдив по 4 обособени позиции
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Просвета-София" АД, бул."Дондуков" № 45, България 1000, София, Тел.: 02 8182020

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7205.2 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 1837 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас и подготвителните групи за учебната 2014/2015 година при ОУ „Кочо Честеменски” – гр.Пловдив по 4 обособени позиции
V.1) Дата на сключване договора
20.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"С.А.Н. ПРО" ООД, ул."Янкул Войвода" № 30, България 9000, Варна, Тел.: 052 641200

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2502.57 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Избрана е процедура по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, поради следните обстоятелства: Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП). Налице са Заповеди № РД 09-122/29.01.2014г. и последваща, допълваща я Заповед № РД 09-296/27.02.2014г. на Министъра на образованието и науката, с която са утвърдени списъците на одобрените учебници и учебни помагала. В тази връзка от МОН са дадени конкретни указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания е проведено заседание на Педагогическия съвет на ОУ „Кочо Честеменски”, гр. Пловдив, на което е взето Решение на педагогическия съвет на ОУ "Кочо Честеменски" - гр.Пловдив с Протокол № 5/27.02.2014г. за избор на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015г. Поради обстоятелство, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права, е целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без обявление да бъдат поканени лицата, притежаващи авторски и изключителни права за издаване и разпространение на учебници и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН. В тази връзка възлагането поръчката на други лица би довело до нарушаване на авторските права и на правото на педагозите да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната учебна година.