Версия за печат

01272-2013-0003

BG-СОФИЯ: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА, БУЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД №67, За: МАРИЯ КАЦАРСКА, БЪЛГАРИЯ 1574, СОФИЯ, Тел.: 02 8705532, E-mail: info@so-slatina.org, Факс: 02 8701173

Място/места за контакт: район "Слатина"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: SO-SLATINA.

Адрес на профила на купувача: www.so-slatina.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изпълнение на строително-монтажни работи и обзавеждане на обект „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле” УПИ II – „за ОДЗ”, кв. 60, м.”Христо Смирненски-Слатина” , район „Слатина” , гр. София

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. София , район „Слатина” кв. 60, м.”Христо Смирненски-Слатина”ул."Камчия" №1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обектът се намира в УПИ II – „за ОДЗ”, кв. 60, м.”Христо Смирненски-Слатина” , район „Слатина” , гр. София. Имотът е с площ 7400 кв.м. и в него има вече изградено ОДЗ 61 „Шарено петле” разположено на отстояние 25 м.от северната регулация към ул. "Камчия". Имотът граничи също така от юг с неизградена улица, а от изток и запад с УПИ I и УПИ III, отредени за жилищно строителство. Изпълнението на настоящата обществена поръчка предвижда изграждане на пристройка на два етажа за 4 групи разположена на калкан със северните фасади на съществуващото застрояване.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1499301.08 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 40
Показател: предложен срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

12 00-202 от 04.12.2013 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 573310 от 04.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД 55-2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
V.1) Дата на сключване договора
25.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ПСП-ДЪГА" ООД БУЛСТАТ 203113083, БУЛ.СЛИЛВИЦА №188 ЕТ.5 АП.Б 5, БЪЛГАРИЯ 1202, СОФИЯ, Тел.: 02 9832254, E-mail: julian@holding-pis.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1500000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1499301.08 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор