Версия за печат

00055-2014-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831913661

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", ул. "Московска" № 3, За: Радослав Божков, Република България 1000, София, Тел.: 02 9210259, E-mail: rezerv@statereserve.bg, Факс: 02 9877977

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване", отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.statereserve.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.statereserve.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Съобразно ЗДРВВЗ и ЗЗНН

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на електрическа енергия – средно напрежение за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за срок от 5 години”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обекти на ДА ДРВВЗ на територията на Република България.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на електрическа енергия – средно напрежение за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за срок от 5 години”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 062 - 104893 от 28.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДД-45 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за срок от 5 години”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕООД, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна тауърс, кула Г, Република България 9009, Варна, Тел.: 0885 919935, E-mail: Albena.Lazarova@energo-pro.bg, Факс: 052 577469

Интернет адрес/и:

URL: http://www.energo-pro.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1250791 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой години: 5
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2014 г.