Версия за печат

00422-2014-0031

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. "Триадица" № 2, За: Лице за контакти: Евгения Станкева - главен експерт в отдел МОМС, тел.: 02/ 8119 522, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119522, E-mail: jeni@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" /ЕВМС/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3 (03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място на изпълнение: Доставката на самолетните билети, хотелските ваучери и придружаващите ги документи се извършва в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика на адрес: гр. София, 1051, ул. Триадица № 2, дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Закупуване на самолетни билети (бизнес и икономична класа) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Министерство на труда и социалната политика; хотелски резервации и настанявания в чужбина; медицински застраховки на пътуващите.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

60440000, 55110000, 66510000

Описание:

Услуги, свързани с въздушния транспорт
Услуги по хотелско настаняване
Застрахователни услуги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В предмета на поръчката се включват следните основни дейности: осигуряване на самолетни билети (бизнес и икономична класа) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Министерство на труда и социалната политика; хотелски резервации и настанявания в чужбина; медицински застраховки на пътуващите. Срокът на изпълнение на поръчката е: - 2 /две/ години, считано от датата на подписване на договора; - или до достигане на максималната прогнозна стойност на поръчката от 600 000 лв. без ДДС; - до сключване на договор въз основа на рамково споразумение, сключено от ЦООП, което обстоятелство настъпи първо.

Стойност, без да се включва ДДС
600000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 1 на сто от прогнозната стойност на поръчката в размер на 6 000 (шест хиляди) лева, а гаранцията за изпълнение – 3 на сто от максималната стойност на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни елементи: - наименованието на поръчката, дадена от Възложителя: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията се представя при подписване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране с бюджетни средства, вкл. и със средства в изпълнение на проекти, по които бенефициент е МТСП. Конкретната стойност на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуването на самолетни билети и осигуряването на хотелски резервации за нуждите на Министерство на труда и социалната политика се извършва въз основа на направените от възложителя заявки, в съответствие с реалните му нужди и не може да надвишава прогнозната стойност на договор - от 600 000 (шестстотин хиляди) лева, без ДДС. Заплащането на закупените самолетни билети, хотелски настанявания и медицински застраховки се извършва по банков път, в лева, по сметка посочена от Изпълнителя в договора за изпълнение на поръчката. Стойността на самолетните билети, хотелски резервации и застраховки се заплащат съгласно сроковете и условият, включени в проекта на договор.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участниците в обществената поръчка трябва: - Да бъдат регистрирани като туроператори по реда на Закона за туризма и да имат опит като туроператор/туристически агент от минимум три години; -Да бъдат вписани в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" като администратори на лични данни; - Да имат въведена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентна; - Да бъдат членове на IАTA или да бъдат акредитирани от IАTA; - Да притежават валидна към датата на подаване на офертата оторизация за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании, членки на Billing Settlement Plan (BSP) България; - Да бъдат оторизирани да резервират и издават или продават самолетни билети чрез глобална резервационна система “Амадеус” или еквивалентна резервационна система, която предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всички участници, вкл. включените в офертата подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2 и т. 3 и чл.47, ал.5 от ЗОП, като за удостоверяването на съответствието следва да представят: - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от „а” до „д” и ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки, която се подписва съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП. - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, която е достатъчно да се подаде и подпише от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато той е юридическо лице; - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. *Забележка: Декларации, които не са подписани саморъчно, не се приемат за валидни. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят следните документи: - Попълнен образец на оферта; -Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; - Административни сведения за участника ; -Документ за регистрация: Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице – заверено от участника копие; за чуждестранните физически лица – копие в официален превод; - Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; - Юридически лица, които не са търговци, представят документ за първоначална регистрация и удостоворение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие); - Чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ за регистрация и за актуално състояние на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; -Заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава); - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки; - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки; - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; - Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай, че нямат представителни функции); - Документ за внесена гаранция за участие (оригинална банкова гаранция или платежно нареждане за извършен превод); - Когато участникът участва в откритата процедура като обединение (сдружение), учредено по реда на ЗЗД, следва да бъдат представени и: - договор за учредяване на обединението/ сдружението, в който задължително е посочен представляващия в оригинал или нотариално заверено копие; За доказване на икономическото и финансовото състояние и техническите възможности, участникът представя документите подробно разписани в р-л III.2.2. и III.2.3 и трябва да отговаря на изискуемите минимални нива.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

- Справка-декларация с информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си; - Валидна застраховка „Отговорност на туроператор” – доказва се с представяне на заверено от участника копие на застрахователна полица/договор;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участниците в процедурата трябва да имат оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ общо не по-малък от 600 000 /шестстотин хиляди/ лева; - Участниците следва да притежават валидна застраховка „Отговорност на туроператор”; Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират услуги по продажба на самолетни билети и хотелско настаняване.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

- Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори със сходен предмет, изпълнени през последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка, с посочване на дати на сключване, възложител, изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение. Представените препоръки трябва да се отнасят за договорите, с които участникът покрива минималното изискване и/или други посочени в Справката – декларация; - Валиден документ - удостоверение за регистрация като туроператор/турагент по чл. 61 от Закона за туризма и документи, доказващи съответствие с минималните изисквания – доказва се със заверено от участника копие на документи; - Валидно удостоверение за вписване в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" - доказва се със заверено от участника копие на документа; - Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от сертифициран орган или еквивалентен – доказва се със заверено от участника копие на документа; - Валиден документ за членството или акредитация на участника в IАTA – доказва се със заверено от участника копие на документ, удостоверяващ членството или акредитацията на участника в IАTA; - Валидна към датата на подаване на офертата оторизация за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании, членки на Billing Settlement Plan (BSP) България - доказва се с декларация в свободен текст, че участникът няма спрени оторизации от авиокомпаниите членки на BSP България, включително че носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни и разпечатка от BSP линк; - Участниците да бъдат оторизирани да резервират и издават или продават самолетни билети чрез глобална резервационна система “Амадеус” или еквивалентна резервационна система, която предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети - доказва се със заверено от участника копие на сертификат или договор за работа с резервационната система “Амадеус” или еквивалентна на нея резервационна система, действащ към датата на подаване на офертата; - Декларация, подписана от участника за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчка, включваща брой офиси и тяхното местоположение: точен адрес, стационарен телефон, мобилен телефон, факс и e-mail за връзка, брой резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети; - Справка – декларация, включваща списък на ръководните служители на участника или на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата /с опосчени три имена и професионална квалификация/ и удостоверяват минималните изисквания, придружени с документи /дипломи, трудови договори и/или трудови книжки и/или граждански договори, сертификати/удостоверения или др./, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация и изискуемия опит в резервация и продажба на самолетни билети.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва: - Да имат минимум 3 /три/ договора със сходен предмет, изпълнени през последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка, придружени от препоръки за добро изпълнение; - Да бъдат регистрирани като туроператори по реда на по чл. 61 от Закона за туризма и да имат опит като туроператор/туристически агент от минимум три години; - Да бъдат вписани в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" като администратор на лични данни; - Да имат въведена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентна; - Да бъдат членове на IАTA или да бъдат акредитирани от IАTA; - Да притежават валидна към датата на подаване на офертата оторизация за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании, членки на Billing Settlement Plan (BSP) България; - Да бъдат оторизирани да резервират и издават или продават самолетни билети чрез глобална резервационна система “Амадеус” или еквивалентна резервационна система, която предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети; - Да имат поне 1 /един/, собствен или нает IATA акредитиран стационарен офис за продажба на самолетни билети в гр. София, с посочен точен адрес, стационарен телефон, мобилен телефон, факс и e-mail за връзка; - Да разполагат с най-малко 3 (трима) служители, притежаващи квалификация и минимум 3 (три) години опит в резервация и продажба на самолетни билети.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Изпълнението на услугата изисква участниците да бъдат регистрирани като туроператори по реда на чл. 61 от Закона за туризма, да бъдат членове на IАTA или да бъдат акредитирани от IАTA, да притежават валидна към датата на подаване на офертата оторизация за продажба на самолетни билети от всички авиокомпании, членки на Billing Settlement Plan (BSP) България, да бъдат оторизирани да резервират и издават или продават самолетни билети чрез глобална резервационна система “Амадеус” или еквивалентна резервационна система, която предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети;

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател Рi,1 – претеглена стойност на максималните цени на самолетни билети до всички дестинации ; тежест: 50
Показател: Показател Pi,2 - размер на таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за двупосочно пътуване до всяка дестинация; тежест: 30
Показател: Показател Pi,3 – предложен процент отстъпка за хотелско настаняване от цената на хотелското настаняване; тежест: 15
Показател: Показател Pi,4 – предложен процент отстъпка от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуване, промяна на маршрута или отмяна на самото пътуване; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 043 - 071640 от 01.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на МСТП, ул. Триадица № 2, гр. София

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени. Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на МТСП в рубрика „Профил на купувача“: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp и изпратена по факс на номерата, посочени в офертите на участниците.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При възникване на необходимост Възложителят си запазва правото да възложи допълнителна услуга на същия изпълнител по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ