Версия за печат

00546-2013-0013

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

"Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, ул. "Пловдивско поле" № 6, За: Весела Александрова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: valexandrova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: сектор "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sbaloncology.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
болничната аптека на СБАЛ по Онкология - ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по онкология-ЕАД-Възложител, съгласно количества посочени по подпозиции в съответните 28 обособени позиции от техническата спецификация.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
12451960.66 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 249 - 434925 от 24.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д4-58 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция № 3
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фаркол" АД, ул. "САН СТЕФАНО" № 28, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 851721, E-mail: farkol@farkol.bg, Факс: 056 851722

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1924123.64 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-59 / Обособена позиция №: 16 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция № 16
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медекс" ООД, бул. "Самоковско шосе" №2Л, Република България 1138, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: tenders@medex.bg, Факс: 02 9175552

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 26294.55 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-60 / Обособена позиция №: 26 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция № 26
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Ей енд Ди Фарма България" ЕАД, район Надежда, ул. "Рожен" № 24, Република България 1271, София, Тел.: 02 8103990, Факс: 02 8103993

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 493157.16 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-61 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 8
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медекс" ООД, бул." Самоковско шосе" № 2Л, Република България 1138, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: tenders@medex.bg, Факс: 02 9175552

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1322048.6 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-62 / Обособена позиция №: 24 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 24
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фармнет" АД, бул. "Република", сграда на мед.център "Младост Варна", Република България 9020, Варна, Тел.: 02 9421736, Факс: 02 9421717

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3822725.12 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-63 / Обособена позиция №: 23 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 23
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фаркол" АД, бул. "САН СТЕФАНО" № 28, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 851721, E-mail: farkol@farkol.bg, Факс: 056 851722

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 38037.68 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-57 / Обособена позиция №: 20 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция № 20
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Химимпорт Фарма" АД, ЕИК 131181471, "Княз Александър Батенберг" №1, Република България 1000, София, Тел.: 02 9801611, Факс: 02 9813764

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3304429.41 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 15%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

Съгласно приложените документи, подизпълнителят ще извършва доставка на лекарствени продукти, с дял на участие 15% от общата стойност на поръчката.


Поръчка №: Д4-55 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция № 10
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Екофарм"ЕООД, бул. "Черни връх" № 14, бл.3, партер, Република България 1421, София, Тел.: 02 9631596, Факс: 02 9631561

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1439772.4 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: Д4-56 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция № 9
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Екофарм" ЕООД, бул. "Черни връх" № 14, бл.2, партер, Република България 1421, София, Тел.: 02 9631596, Факс: 02 9631561

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 81372.1 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г.