Версия за печат

00339-2014-0016

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00414 от 30.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, Република Бъглария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изработване на Работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”: Обособена позиция № 1 „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 1“ Обособена позиция № 2 „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 2“ Обособена позиция № 3 „Инвестиционно проектиране на участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства“ Обособена позиция № 4 „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Слънчево детство" Обособена позиция № 5 „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Мечо пух" Обособена позиция № 6 „Инвестиционно проектиране на ЦДГ "Свобода" Обособена позиция № 7 „Инвестицонно проектиране на Художествена галерия „Жорж Папазов“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно одобрения бюджет на проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/020, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е 362 500 (триста шестдесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС. Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определе ят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на договоряне с или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да се възложи по предвидения в ЗОП ред за открита процедура. Провеждането на открита процедура по ЗОП гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респективно – на прозрачността при разходването на финансовите средства на проекта. С цел осигуряване на максимална по обем публичност и за постигане на над-доброто за Възложителя и обществото съотношение между получено качество и вложени публични средства, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, като едновременно с това се цели и защита на обществения интерес, контрол върху разходването на средствата на държавния бюджет и фондовете на ЕС, и насърчаване на конкуренцията, предвид създадените равни условия за участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности по проект на Община Ямбол: “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Иванов Славов
Длъжност: кмет на Община Ямбол