Версия за печат

00339-2014-0016

BG-Ямбол: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Цветелина Атанасова, РБъглария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681410, E-mail: tsvetelina_atanassova@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Дирекция "Стратегии и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Ваня Андреева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681103, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Център за услуги и информация

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: град Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изработване на Работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”: 1. Обособена позиция № 1 „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 1“, включваща: част от площадно пространство на площад „Освобождение”, представляващо парк, каре между източна част на площад „Освобождение” и ул.”Бяло море” и ул.”Търговска” и ул.”Г.С.Раковски” – пешеходна зона и зелени площи; пешеходна ул.”Г.С.Раковски”, ограничена между ул.”Преслав” и ул.”Генерал Заимов”. 2. Обособена позиция № 2 „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 2“, включваща: част от ул.”Кара Кольо, ведно с тротоари, ограничена от ул.”Преслав и ул.”Богомил”; - част от ул.”Стефан Караджа”, ведно с тротоари, ограничена от ул.”Търговска” и ул.”Г.С.Раковски”; - част от ул.”Стефан Стамболов”, ведно с тротоари, ограничена от ул.”Стефан Караджа” и ул.”Богомил”; - част от ул.”Търговска”, ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул.”Богомил”, ул.”Срем” и ул.”Граф Игнатиев”. 3. Обособена позиция № 3 „Инвестиционно проектиране на участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства“, включваща: участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702; междублокови пространства в ж.к. "Г. Бенковски" м/у: бл. 18 и 19; м/у бл. 8 и бл.9; м/у бл. 13 и бл. 14. 4. Обособена позиция № 4 „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Слънчево детство", с обща застроена площ 1 308 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 037 м2, Представлява масивна триетажна сграда с носещи стени, построена през 1963 г, и се състои от: мазе – котелно, пералня, сушилня, кухни и склаводи помощения; І етаж – 2 спални, 2 занимални, офиси, санитарни възли, канцеларии, лекарски кабинет; - ІІ етаж – спалня, занималня, 3 офиса, 2 зали, 2 приемни, санитарен възел, лаборатория, кабинет и 2 склада; ІІІ етаж – спалня, занималня, 3 офиса, 2 зали, 2 приемни, санитарен възел, лаборатория, кабинет и 2 склада. 5. Обособена позиция № 5 „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Мечо пух", с обща застроена площ 1 384 м2 и прилежащо дворно пространство 620 м2. Представлява масивна друетажна сграда със сутерен и носещи стени, построена през 1970 г. Състои се от:сутерен – пералня, сушилня, кухня, котелно и складови помещения; първи етаж – 2 спални, 2 занимални, 2 помещения за миене, 2 офиса, 2 гардеробни, 2 изолатора, складове и лекарски кабинет; втори етаж - 2 спални, 2 занимални, 2 санитарни възела, 2 помещения за миене, 2 изолатора, 2 офиса, кабинети, склад и две тераси. 6. Обособена позиция № 6 „Инвестиционно проектиране на ЦДГ "Свобода", с обща застроена площ 1 237 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 000 м2. ЦДГ „Свобода“ представлява масивна сграда – детска градина, сгроена през 1976 г. и представлява едноетажно и двуетажно тяло с топла връзка. Двуетажното тяло се състои от сутерен, в който са разположени – кухня, пералня, котелно; І и ІІ етаж – 2 занимални, гардероб, санитален възел, склад и офис. Едноетажното тяло с топла връзка се състои от – кабинети на директор, хол, преподаватели и изолатор. В поземления имот е разположена и едноетажна масивна сграда, строена през 1948 г. със ЗП – 92 кв.м. 7. Обособена позиция № 7 „Инвестицонно проектиране на Художествена галерия „Жорж Папазов, с обща застроена площ 2 205 м2 и прилежащо пространство от 618 м2. Обектът представлява комплекс от три сгради – бивша Синагога, топла двуетажна връзка и високо тяло, от три етажа и сутерен. Бившата Синагога - паметник на културата с местно значение - е двуетажна сграда със сутерен, построена през 20-те години на ХХ век, а през 80-те е адаптирана за художествена галерия. Чрез преустройство на сградата са обособени две изложбени зали зали, а в сутерена - фондохранилището на картинната галерия. Топла връзка композиционно свързва бившата синагога с триетажната сграда на комплекса. Топлата връзка е на два етажа и сутерен.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейността включва изготвяне на работни инвестиционни проекти за: - Централна градска част 1; - Централна градска част 2; - участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства; - ДЯ "Слънчево детство"; - ДЯ "Мечо пух"; - ЦДГ "Свобода"; - Художествена галерия „Жорж Папазов“. Работният инвестиционен проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в проектна документация. В проектите да се включи пълния обем енергоспестяващи мерки, описано подробно в обследването за енергийна ефективност. Енергоспестяващите мерки да са насочени към основните структурни елементи на сградата (външни стени, включително врати и прозорци, покриви и подове), системи за отопление, охлаждане и вентилация (абонатни станции, котелни стопанства, горивна база и съоръженията към тях) и електрически системи (осветление, системи за управление и регулиране на потреблението). Да се предвидидят инсталации и съоръжения за оползотворяване енергията на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които имат пряк екологичен ефект и водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Тези инсталации и съоръжения трябва да задоволяват частично или напълно енергийните нужди на сградата, обект на реконструкцията. Инсталациите и съоръженията, ползващи ВЕИ не трябва да генерират приходи от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация. В работните проекти следва да се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответсват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбите по чл.7от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и други), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл.7 от ЗТИП. Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление №325 на Министерски съвет от 2006г. (Обн.ДВ, бр.106 от 2006г., попр.бр.3 от 2007г., изм. Бр.82 от 2008г.) Продуктите, предвиждани за влагане в сградата, които са произведени и/или пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз или законно произведени в държави от Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им, при положение, че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградата и опазването на околната среда. При разработването на инвестиционния проект да се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за обитаване и експлоатация на сградата, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение. Конкретните проектни решения да бъдат разработени в работна фаза и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени сметки по всички специалности. Проектната документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП). Работният проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел ІІ от ЗУТ – чл.142, ал.1-6, чл.143, ал.1, т.1 и т.3, ал.2, чл.144, ал.1 и чл.145, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Прогнозна стойност без ДДС
362500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка за съответната обособена позиция е както следва: - Обособена позиция № 1 – 650 /шесттотин и петдесет/ лева - Обособена позиция № 2 – 280 /двеста и осемдесет/ лева - Обособена позиция № 3 – 385 /триста осемдесет и пет/ лева - Обособена позиция № 4 – 270 /двеста и седемдесет/ лева - Обособена позиция № 5 – 300 /триста/ лева - Обособена позиция № 6 – 260 /двеста и шестдесет/ лева - Обособена позиция № 7 – 390 /триста и деветдесет/ лева Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като и в двата документа следва да се впише наименованието на Възложителя, предмета на поръчката и обособената позиция, за която участва.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие/Приложение №17/.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Община Ямбол: Банка: „Общинска Банка” АД, ФЦ - Ямбол Банков код (BIC): SOMBBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие в процедурата, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; 2. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие:Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 3 .Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора без включен ДДС.Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като и в двата документа следва да се впише наименованието на Възложителя, предмета на поръчката и обособената позиция, за която се участва.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере гаранцията за изпулнение да бъде банкова гаранция, тогава банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение №18/.Посочената по-горе банкова сметка е валидна за двата вида гаранция. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Изпълнителят има право да промени формата на гаранцията за изпълнение от парична в банкова, като предходната гаранция се освобождава от възложителя в срок от три работни дни от представяне на новата форма на гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящия договор се извършва със средства по проект "Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020. Разплащането по договорите за всяка обособена позиция ще се извършва по следната схема: 1.Авансово плащане - 20% от стойността на договора по съответната обособена позиция, в срок от 30 дни след подписване на договора и представяне на разходооправдателен документ; 2.Междинно плащане - 60% от стойността на договора по съответната обособена позиция, в срок от 30 дни след представяне на разходооправдателен документ. Плащането се извършва на база действително извършена работа и се осъществява след документална проверка по отношение на качеството и съответствието на извършените работи, удостоверено с приемането и подписването на документите по чл. 11, ал. 1 от проекта на договор /Работен инвестиционен проект по всички части , посочени в Техническото задание, придружен с количествени сметки по всяка част и обощена количествена сметка, както и обощена количествено - стойностна сметка, придружена с анализ на образуване на единични цени /Работен инвестиционен проект по всички части , посочени в Техническото задание, придружен с количествени сметки по всяка част и обощена количествена сметка, както и обощена количествено - стойностна сметка, придружена с анализ на образуване на единични цени/, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощени негови представители. Окончателно(балансово) плащане - 20% от стойността на договора по съответната обособена позиция в срок от 30 дни след издаване на разрешение за строеж на обекта по съответната обособена позиция и представяне на разходооправдателен документ. Всички разходооправдателни документи свързани с плащания по Договора за съответната обособена позиция се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС и трябва да съдържат следната информация: Получател: Община Ямбол Адрес: ул. “Г.С.Раковски ” № 7 ЕИК по Булстат: 000970496 МОЛ: Георги Иванов Славов Номер на документа, дата, място В описателната част следва да бъде изписан следния текст: “Авансово/Междинно/Окончателно(балансово) плащане по Договор № BG161PO001/5-02/2012/020-U-…. Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/5-02/2012/020 „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” по ОПРР“.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят на поставя изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че Участникът подава оферта като обединение(консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в него трябва да представят Споразумение за създаване на гражданското (неперсонифицираното) дружество. Споразумението трябва да съдържа като минимум: - съгласие за участие в общественатапоръчка - съгласие за определяне на физическото лице, коетощепредставляваобединението и щеподписвадокументите в офертата от името на обединението - описание наформата на участие на всеки от съдружниците - парично участие, механизация и работна сила. - съгласие на съдружниците да останат в обединението за срока на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка - подписи на съдружниците на всяка страница Споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на удостоверението за БУЛСТАТ се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и бъде определено за Изпълнител, обединението следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след като бъде уведомено за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Основания за отстраняване на участници 1. Участникът, за който е налице поне едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно: 1.1. Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски/представителни функции, включително и прокурист е/са осъден/и с влязла в сила присъда, освен ако не е/са реабилитиран/и за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; -за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; -за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; -за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; -за престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; 1.2. Обявен е в несъстоятелност; 1.3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.4. Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си. 1.5.е осъден за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение 1.6. Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски/представителни функции, включително и прокурист е/са лишен/и от правото да упражнява/т определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с с инвестиционно проектиране, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП са основание за отстраняване в настоящата процедура; 2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка Участник в случай, че: - Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски/представителни функции, включително и прокурист, е/са свързано/и лице/а по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредба на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 3. Няма право да подава самостоятелна оферта: - лице, което участва в обединение, подало оферта за участие в процедурата - лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник 4. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта следва да съдържа: 1. Офертa 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата 3. Административни данни на участника 4. Копие от документа за регистрация, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице; Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, вод (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р. България); 5. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация 6. Регистрация по БУЛСТАТ – ако е приложимо 7. Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е налична такава) 8. Декларация за участие на подизпълнител 9. Декларации от подизпълнител 10. Документ за внесена парична гаранция (представена банкова гаранция) за участие 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/); 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 13. Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП ; 14. Декларация/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т.2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 15. Споразумение между съдружниците в обединението 16. Документи, удостоверяващи икономическите и финансовите възможности на участника, посочени в Раздел ІІІ.2.2. от настоящото Обявление за обществена поръчка 17. Документи, удостоверяващи техническите възможности на участника, посочени в Раздел ІІІ.2.3. от настоящото Обявление за обществена поръчка 18. Техническо предложение 19. Декларация за срока за изпълнение на поръчката 20. Работна програма за изпълнение на поръчката 21. Ценово предложение Подизпълнителят представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП. Участниците в обединение, което не е юридическо лице допълнително представят и следните документи: - документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП - за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; - документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП - само за съдружниците, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (наименованията на участниците се декларират в Образец № 1 – Оферта)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Застраховка „Проектантска правоспособност в проектирането“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, придружена с декларация в свободен текст, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора. Ако проектанта е юридическо лице или проектантско бюро с включени в състава му физически лица може да представи една застрахователна полица, в която са посочени физическите лица, включени в състава му. Ако проектантският екип е обединение от физически лица проектанти следва всеки от тях да представи застраховка „Проектантска правоспособност в проектирането“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, придружена с декларация в свободен текст, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лица от трети страни прилагат аналогичен на изискания документ от държавата, в която са установени. 2. Декларация, съдържаща информация за оборота от услуги, с предмета на поръчката, за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си *Забележка:Когато участникът е обединение/консорциум, документът по т.1 се представя за членовете на обединението, които ще извършват услуги по проектиране, а документът по т. 2 се представя за членовете на обединението, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор за за икономически и финансови възможности. *Забележка: Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите, посочени в т.1 и 2 се представят за всеки от тях. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да притежава валидна към момента на подаване на офертата застраховка професионална отговорност по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ., бр. 17 от 2004 г.) и с общ лимит на отговорността, покриващ мин. застрахователна сума за вида строежи, предмет на об. позиция. 2. Участниците следва да се реализирали оборот от услуги,с предмета на съответната об. позиция общо за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, според официалните си счетоводни документи, не е по-малък от прогнозната стойност на всяка от об.позиция: - Об.позиция № 1 - 93 000,00 лева без ДДС; - Об. позиция № 2 - 40 000,00 лева без ДДС - Об.позиция № 3 - 55 000,00 лева без ДДС - Об.позиция № 4 - 39 000,00 лева без ДДС - Об. позиция № 5 - 42 700,00 лева без ДДС - Об.позиция № 6 - 37 100,00 лева без ДДС - Об. позиция № 7 - 55 700,00 лева без ДДС Забележки: - Под „услуги,с предмета на съответната обособена позиция ” за об. позиции № 1, № 2 и № 3 се разбират дейности по проектиране на улици и/или пътища и/или площади. - Под „услуги, с предмет на поръчката” за об. позиции № 4, № 5, № 6 и № 7 се разбират дейности по проектиране на ремонт или реконструкция на обществени или търговски или жилищни сгради в експлоатация. *При участие на обединения, посочените в т.1 и 2 изисквания се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по т.1 и2 към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща Списък на основните договори за услуги, с предмета на поръчката /съответната обособена позиция/, които са изпълнени през последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, ведно с препоръки за добро изпълнение.- Препоръките следва да съдържат като минимум предмета на изпълнения договор и датите на сключване и завършване на изпълнението. 2. Декларация, съдържащ Списък на всички технически лица, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката 3. Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и изискуемата правоспособност на лицата, които отговарят за извършването на услугата (дипломи за завършено висше образоване, удостоверения от КИИП, удостоверения от КАБ за проектантска правоспособност и др.), както и копия на документи, удостоверяващи специфичния професионален опит (трудови книжки, референции, служебни бележки, удостоверения и др.). 4. Документи, удостоверяващи професионалния опит на ръководителя на екипа, под формата на копия от трудови (и/или служебни и/или осигурителни книжки) или договори или референции. *Забележка:Когато участникът е обединение/консорциум, документите по т.1 до 4 се представят за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор за за икономически и финансови възможности. *Забележка: Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите, посочени в т.1 до 4 се представят за всеки от тях. За доказване съответствие с поставеното в настоящия раздел, дясно поле т.2 мин. изискване за наличен екип от експерти, участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица, при условие че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнени за период от 3 години, считано до крайния срок за подаване на оферти в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум:1.1.За Об. позиция № 1 - 2 (два) договора за услуги, с предмет предмета на обособената позиция, подкрепени с препоръки/референции за добро изпълнение; За Об. позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 - 1 (един) договор за услуга, с предмет предмета на обособената позиция, подкрепен с препоръки/референции за добро изпълнение; Забележки: Под „услуги, с предмета на съответната об. позиция ” за об.позиции № 1, № 2 и № 3 се разбират дейности по проектиране на улици и/или пътища и/или площади. -Под „услуги, които са предмет на поръчката” за об. позиции № 4, № 5, № 6 и № 7 се разбират дейности по проектиране на, или реконструкция на обществени и/ или търговски и/или жилищни сгради в експлоатация. 2. Участникът следва да разполага с ръководител на екипа от проектанти и с ключови експерти – проектанти за всяка обособена позиция, както следва: А) За об.позиция № 1: -Проектант по част „Архитектура“ -Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ -Проектант по част „Конструкции“ -Проектант по част „ВиК“ -Проектант по част „Ел“ -Проектант по част „Геодезия“ Б) За об.позиции № 2 и № 3: -Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ -Проектант по част „Пътно строителство“ -Проектант по част „ВиК“ -Проектант по част „Ел“ -Проектант по част „Геодезия“ -Проектант по част „Геология“ В) За об. позиции № 4, № 5, № 6 и № 7: -Проектант по част „Архитектура“ -Проектант по част „Конструкции“ -Проектант по част „ВиК -Проектант по част „Ел“ -Проектант по част „ОВК“ -Проектант по част „ЕЕ“ -Проектант по част „Геодезия“ -Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ Ръководителя на екипа от проектанти трябва да притежава образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Архитектура” (за всички обособени позиции) или образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Пътно строителство” (За обособени позиции № 2 и № 3), специфичен професионален опит като ръководител на екип от проектанти на поне един проект. Специалистите в проектантския екип за всяка обособена позиция трябва да притежават образователно-квалификационна степен “Магистър” по съответната специалност, специфичен професионален опит (като проектант) минимум 3 (три) години и пълна проектанска правоспособност. Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условия че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси. Условието се прилага и при участници-обединения от ФЛ и/или ЮЛ. Участниците следва да имат предвид чл. 10 от ЗКАИИП, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „ инженер в устройственото планиране и/ или в инвестицонното проектиране” в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Към момента на разглеждане и оценяване на офертите на участниците, съгласно чл. 49 ал.3 от ЗОП възложителят ще приеме предложени от участника специалисти, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, които представят сертификати или документи за регистрация от административен орган, ако те представляват еквивалентен документ, издаден от държавата в която са установени и доказват изпълнението на минималните изисквания описани по-горе. *При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участниците следва да имат предвид изискването на чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „ инженер в устройственото планиране и/ или в инвестицонното проектиране” в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Към момента на разглеждане и оценяване на офертите на участниците, съгласно чл. 49 ал.3 от ЗОП възложителят ще приеме предложени от участника специалисти, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, които представят сертификати или документи за регистрация от административен орган, ако те представляват еквивалентен документ, издаден от държавата в която са установени и доказват изпълнението на минималните изисквания описани по-горе. Възложителят няма да сключи договор с участник, който към момента на сключване на договор не представи за всички предложени специалисти удостоверения за пълна проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Показател № 1: Предложение за изпълнение” с максимален брой точки – 100 ; тежест: 60
Показател: Подпоказател № 1.1: „План за изпълнението на поръчката“ с максимален брой точки - 60; тежест:
Показател: Подпоказател № 1.2: „План за управление на риска“ - с максимален брой точки - 40; тежест:
Показател: Показател № 2 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български; Офертата се подава на български език, като в случай на участие на чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал.1, т.4,5,6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят в превод.

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

ст.203 в сградата на община Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности по проект на Община Ямбол: “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението интернет адрес www.yambol.bg , в раздел "Обществени поръчки", от датата на публикуване на обявлението,откъдето същата може да бъде изтеглена свободно.Тъй като обявлението е изпратено по електронен път и е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие,са използвани съкратени срокове по чл.64 ал.3 от ЗОП, а предвид обстоятелството, че настоящата поръчка се провежда по опростените правила, съгласно чл.14, ал.3 т.2 от ЗОП сроковете са съкратени от 40 дни. Възложителят не предвижда документацията да бъде продавана.Съгласно раздел ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите показателите за оценка са:Показател № 1 /П1/- “Предложение за изпълнение” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,60. Подпоказател № 1.1/Р1/: „План за изпълнението на поръчката“ с максимален брой точки - 60 и Подпоказател № 1.2/Р2/: „План за управление на риска“ - с максимален брой точки - 40. Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: П 1= (Р1 +Р2) х 0,60. където: -“0,60” е относителното тегло на показателя. -Р1 са получените точки от експертната оценка на членовете на комисията по подпоказателя „План за изпълнение на поръчката“ на n- я участник. -Р2 са получените точки от експертната оценка на членовете на комисията по подпоказателя „План за управление на риска“ на n- я участник. Показател № 2 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: С = 100 х Сmin/ Cn,където : -“100” е максималните точки по показателя ; -“Cmin.” е най-ниската предложена цена ; -“Cn” е цената на n- я участник. Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: П 2= С х 0,40,където: -“0,40” е относителното тегло на показателя. Комплексна оценка (КО) Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: КО = П 1 + П2 , където максималната стойност на общата оценка КО е 100.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 1“
1) Кратко описание

Изготвяне на Работен инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на Централна градска час 1 на град Ямбол, включваща: - Част от площадно пространство на площад "Oсвобождение", представляващо парк, каре между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море" и ул. "Търговска" и ул. "Г. С. Раковски"- пешеходна зона и зелени площи; пешеходна ул. "Г.С. Раковски" , ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Генерал Заимов".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

Инвестиционният проект да се разработи в работна фаза по следните части: - Архитектурна-Инвестиционният проект трябва да показва местата на поставянето на елементите за отдих – беседки, пейки, кошчета за отпадъци и други елементи на архитектурната среда.Проектът по част „Архитектурна” в частта за поставянето на детски съоръжения трябва да отговаря на Наредба №1 от 12.01.2009г. на МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. - Конструктивна-изготвянето на конструктивен проект за монтирането на детските съоръжения,огради, беседки за обществен отдих, чешми и питейни фонтанки за да се покаже начинът на фундиране на елементите. - План за безопасност и здраве, вкл. „Временна организация на движението”, ако се налага специален режим по време на изпълнението - Водоснабдяване и канализация -Да се проектират пожарни хидранти и захранването им с вода – надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) и подземни хидранти (съгласно БДС EN 14339 „Подземни пожарни хидранти) с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. - Електро-Част “Електротехническа”,Трасировъчен чертеж за уличното осветление, Светло-технически изчисления,Обяснителна записка по част “Енергийна ефективност”,Количествено-стойностна сметка за видовете СМР. - Вертикална планировка и отводняване - Проект за пожарна безопасност-Да се проектират пожарни хидранти – надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) и подземни хидранти (съгласно БДС EN 14339 „Подземни пожарни хидранти) с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. - Геодезия – геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план при дейности по оклоното пространство на сградата - Благоустройство и паркоустройство, включващо озеленяване, ограда, детски съоръжения и площадки за игра. - Подробна количествена сметка по всички части - Подробни КСС по всички части и общо за проекта Работният проект да се комплектова по 4/четири/ екземпляра – документи, графични материали, текстова част – обяснителни записки, детайли, спецификации. Да се представи и на магнитен носител. Проектната документация да се съгласува с инстанциите и експлоатационните дружества. Таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
93000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Инвестиционно проектиране на ЦГЧ 2"
1) Кратко описание

Изготвяне на работен инвестиционе проект за основен ремонт/реконструкция на Централна градска част 2 в град Ямбол, включваща: Част от ул. "Кара Кольо", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Преслав" и ул. "Богомил"; част от ул. "Стефан Караджа", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Търговска" и ул "Г. С. Раковски"; част от ул. "Стефан Стамболов", ведно с тротоари, ограничена от ул. "Стефан Караджа" и ул. "Богомил"; част от ул. "Търговска", ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул. "Богомил", ул. "Срем" и ул;. "Граф Игнатиев".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

Работният проект да съдържа:Геодезическо заснемане, Инженерно-геоложки проучвания, Част „Пътна“, Чертежи,Ситуация и геометрично решение в М 1:1000 ,Надлъжен профил в М 1:1000,Типови напречни профили и детайли,Проект за организация на движението,План за отводняване ,Ситуация с нанесени вида и местоположението на засягащите се проводи и съоръжения на други ведомства, План за безопасност и здраве, Обяснителна записка,Изчисления за приетата конструкция на настилката, Ел. Част за улично осветление. 1. Част „Геодезия“-Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, стълбове, вход-изходи на имоти, сгради, гаражи и други в обхват, необходим за изработване на проекта и да се представи в координатна система 1970г. в графичен и цифров вид. Да се заснеме подробно съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова декоративна дървесна растителност, единични дървета, храстови масиви и др. 2.Част „Пътна”-да се обърне специално внимание на отводняването на пътното платно и пътното тяло и се предложи вариант за осигуряване,Да се разработят детайли за оформяне на разделителната ивица, тротоара и велоалеи,Да се изготви проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка при експлоатацията на пътя. 3. Част „Водоснабдяване и канализация”- Отводняване-Да се проектират пожарни хидранти и захранването им с вода – надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) и подземни хидранти (съгласно БДС EN 14339 „Подземни пожарни хидранти) с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. 4. Част „Електро“– Улично осветление Да се проектира улично осветление в указания обхват, осигуряващо необходимата нормативна осветеност в съответствие с категорията на улиците. 5. Част „Паркоустройство и благоустройство“ Да се изготви фитосанитарна оценка за състоянието на съществуващата растителност с анализ на правоспособен експерт. Да се изготви опорно – сравнителен план с отразена засегнатата от инвестиционната инициатива растителност. 6. Част „Слаботокова“-В пътните участъци няма изградена тръбна слаботокова мрежа, която да обслужва описасните улици. Във връзка с това да се предвиди в проектната разработка изграждането на тръбна мрежа от 3бр. РVС 110, от страната на имотите. 7. Част „План за безопасност и здраве” 8. Част „Геология“-Да се изготви подробен инженерно-геоложки доклад (ИГД). В него да се обърне сериозно внимание на слабите участъци и участъците с високи подпочвени води. 9. Част „Пожарна безопасност”-Да се проектират пожарни хидранти – надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) и подземни хидранти (съгласно БДС EN 14339 „Подземни пожарни хидранти) с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. 10.Част „Подземна инфраструктура” 11. Част „Организация и безопасност на движението”-Да се приложи схема на временна организация и безопасност на движението (ВОБД). Да се предвидят съответните пътни знаци ва въвеждане на ВОБД. Площите, върху които ще се извършват строителните работи да се отделят от автомобилното движение като се оградят надлъжно, напречно или косо. 12 Част „План за управление на отпадъците” Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влизаща в сила от 01.01.2014г. 12. Част „Количествени сметки”Да се разработи подробна количествена сметка по всички части, включваща всички елементи на строителния процес.Количествата да отговарят на заложените в графичната част на проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласувани. Проектната документация да се съгласува с инстанциите и експлоатационните дружества.Таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Инвестиционно проектиране на участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства“
1) Кратко описание

Изготвяне на Работен инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства, включващ: • Участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства находящи се в ж.к. "Г. Бенковски" - Участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702; междублокови пространства в ж.к. "Г. Бенковски" м/у: бл. 18 и 19; м/у бл. 8 и бл.9; м/у бл. 13 и бл. 14.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

1. Част „Геодезия“-подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, стълбове, вход-изходи на имоти, сгради, гаражи и други в обхват, необходим за изработване на проекта и да се представи в координатна система 1970г. в графичен и цифров вид. Да се заснеме подробно съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова декоративна дървесна растителност, единични дървета, храстови масиви и др. Да се изготви проект за вертикална планировка. Нивелетите да се обвържат с тези на граничещите улици и кръстовища. 2.Част „Пътна”-да се обърне специално внимание на отводняването на пътното платно и пътното тяло и се предложи вариант за осигуряване. Да се предвидят всички необходими видове строителни работи, които да осигурят правилното оттичане на водите, напречното им превеждане и заустване. Да се разработят детайли за оформяне на разделителната ивица, тротоара и велоалеи. Да се покаже разположението на металната пешеходна ограда и отводнителните съоръжения; Да се изготви проект за вертикална планировка при спазване Инструкцията за вертикално планиране в населените места; Да се изготви проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка при експлоатацията на пътя, съгласно Закона и Правилника за движение по пътищата и изискванията на Наредби № 1, 2 и 18.Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г.;За кръстовищата да се проектират подходи с понижаване на регулата. 3. Част „Водоснабдяване и канализация”- Отводняване, при необходимост да се изготви проект по част „Канализация“ с цел отводняване на улицата.Да се проектират пожарни хидранти и захранването им с вода – надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) и подземни хидранти (съгласно БДС EN 14339 „Подземни пожарни хидранти) с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. 4. Част „Еелектро“ – Улично осветление:Част “Електротехническа”, Светло-технически изчисления,Трасировъчен чертеж за уличното осветление,Обяснителна записка по част “Енергийна ефективност”,Количествено-стойностна сметка за видовете СМР 5.Част „Паркоустройство и благоустройство“-Обяснителна записка,Подробна геодезическа снимка с нанесена съществуваща растителност,Опорно-сравнителен план с нанесена съществуваща растителност и засегнатата такава съгласно проектното решение,Експертна оценка за състоянието на растителността,Денрологичен проект с предвидени нови места за засаждане на дълготрайна дървесна растителност,Дендрологична ведомост - с указан вид, брой и размер на нови дървета, Детайли за укрепване на растителност при засаждане, Детайл преход настилки, тревни площи,КСС 6.Част „Слаботокова“-да се предвиди изграждането на тръбна мрежа от 3бр. РVС 110, от страната на имотите. Да се предвидят шахти на подходящи места, които да дадат възможност за изграждането на отклонения към имотите, както и за изграждане на система за видеонаблюдение и бъдещо развитие на мрежата. 7.Част „План за безопасност и здраве” 8.Част „Геология“-подробни инженерно-геоложки проучвания за участъка на ул.”Преслав” от осова точка 1337 до осова точка 702. 9.Част „Пожарна безопасност”Да се проектират пожарни хидранти – надземни (съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) и подземни хидранти (съгласно БДС EN 14339 „Подземни пожарни хидранти) с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. 10.Част „Подземна инфраструктура” 11.Част „Организация и безопасност на движението”-Да се приложи схема на временна организация и безопасност на движението (ВОБД). Да се предвидят съответните пътни знаци. 12.Част „План за управление на отпадъците"-Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влизаща в сила от 01.01.2014г. 13.Част „Количествени сметки”-подробна количествена сметка по всички части, включваща всички елементи на строителния процес.Количествата да отговарят на заложените в графичната част на проекта материали и СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
55000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Слънчево детство"
1) Кратко описание

Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на Детска ясла "Слънчево детство" в град Ямбол, с обща застроена площ 1 308 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 037 м2, находяща се на ул.”Янко Сакъзов” 28.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

1.Част „Архитектурна”-Проектът за ремонт и реконструкция да се изготви след обстойно запознаване с наличната документация за сградата (технически паспорти, енергийно обследване, конструктивно обследване, доклад от резултата от обследването) и оглед на обекта и прилежащата му територия. За сградата не са налични нито архитектурен проект, нито архитектурно заснемане на съществуващото положение. За сградата следва да се направи подробно архитектурно заснемане. 2. Част „Строителни конструкции”- Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл.169 от ЗУТ. Проектът да бъде съобразен с конструктивното обследване и Доклада от извършеното обследване. Конструкцията следва да се осигури чрез:избиране на подходящи строителни продукти,избор на подходяща строителна схема, начин фундиране, методи за изчисляване и конструиране,спазване на действащата нормативна база,пълнота на работния проект. 3. Част „План за безопасност и здраве” 4.Част „Водопровод и канализация” Да се изготви проект за заснемане, оценка и при необходимост подмяна на съществуващите ВиК инсталации. 5.Част „Електро”-Електрозахранването на детската ясла е трифазно. Консумираната електрическа енергия се измерва с помощта на два електромера еднотарифно. Електромерът с ИТН 2941361 има предоставена мощност 70 kW, а електромера с ИТН 2941362 има предоставена мощност 35 kW. 6.Част „ОВК”-Крайната цел е осигуряване на нормативните изисквания на температура и осветеност при прилагане на идентифицирани енергоспестяващи мерки за постигане на нормативни топлотехнически характеристики на сградата и внедряване на енергоефективни уреди, съоръжения и инсталации. 7.Част „Пожарна безопасност”-Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. Да се предвиди система за пожароизвестяване, съгласно изискванията на Наредбата. 8. Част”Геодезия”-Да се изготви подробна геодезическа снимка, която да осигури нужната за проектирането информация. Да се заснемат всички теренни и ситуационни подробности – огради, стълбища, входове, дървета, плочници, зелени площи, игрища и други.Да се заснемат контурите на съществуващите сгради,да се отбележат тераси, входове, площадки, стъпала и рампи. 9.Част „Паркоустройство и благоустройство”-1.Да се направи заснемане на съществуващата растителност.2.Проектно решение – озеленяване:Да се съобрази с наличната растителност, като изцяло я запази. 10 Част „План за управление на отпадъците” Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влизаща в сила от 01.01.2014г. 11.Част „Количествени сметки” Да се разработи подробна количествена сметка по всички части, включваща всички елементи на строителния процес и обзавеждането на сградата.Количествата да отговарят на заложените в графичната част на проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласувани.

Прогнозна стойност, без ДДС
39000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Мечо пух"
1) Кратко описание

Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на Детска ясла "Мечо пух" в град Ямбол, с обща застроена площ 1 384 м2 и прилежащо дворно пространство 620 м2, находяща се на ул.”Кара Кольо” 11.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

1.Част „Архитектурна”-Проектът за ремонт и реконструкция да се изготви след обстойно запознаване с наличната документация за сградата (технически паспорти, енергийно обследване, конструктивно обследване, доклад от резултата от обследването) и оглед на обекта и прилежащата му територия. За сградата не са налични нито архитектурен проект, нито архитектурно заснемане на съществуващото положение. За сградата следва да се направи подробно архитектурно заснемане. С проектът за ремонт и реконструкция да се предвидят необходимите строително-монтажни работи, които да удовлетворят изискванията на чл.169 от ЗУТ по отношение на съществените изисквания за безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.С проектът за ремонт и реконструкция да се осигури съответствие на функционалното предназначение на отделните помещения с актуалната в момента нормативна законова уредба и изисквания. В проектът да се заложат всички мерки описани в доклада за резултата от обследването на сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвянето на докладите. Да се предвиди подмяна на дограма – врати и прозорци с такива от PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно К – стъкло. Да се предвиди топлоизолиране на външни стени и неизолирани топлинни мостове с топлоизолационна система, базирана на експандиран полистирен EPS. Съгласно доклада от енергийното обследване на сградата да се предвиди полагане на топлоизолационенслой XPS 8 см върху таванска плоча с допълнителна циментова замаска.Задължително е да се установи текущото състояние на оградата по границите на парцела. Ако се налагат ремонтни дейности или цялостно изграждане на оградата, същите да бъдат включени в проекта. 2. Част „Строителни конструкции” - Бъдещият инвестиционен проект да се съобрази с предписаните мерки в техническият паспорт на сградата. 3.Част „План за безопасност и здраве”-Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10( от т.1 до т.16) от Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ. 4.Част „Водопровод и конализация”-Да се изготви проект за заснемане, оценка и при необходимост подмяна на съществуващите ВиК инсталации.Вътрешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови тръби, като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за питейни нужди /топла и циркулационна вода/ се проектират с РР тръби с алуминиева вложка. При липса на циркулационна мрежа да се проектира такава. 5. Част „Електро”-Електрозахранването на детската ясла е трифазно. Консумираната електрическа енергия се измерва с помощта на един електромер еднотарифно. Електромерът //ИТН 2941360/ има предоставена мощност 130 kW. 6.Част „ОВК” Крайната цел е осигуряване на нормативните изисквания на температура и осветеност при прилагане на идентифицирани енергоспестяващи мерки за постигане на нормативни топлотехнически характеристики на сградата и внедряване на енергоефективни уреди, съоръжения и инсталации. 7.Част „Пожарна безопасност”-Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. 8.Част”Геодезия”-Да се изготви подробна геодезическа снимка, която да осигури нужната за проектирането информация. Да се заснемат всички теренни и ситуационни подробности – огради, стълбища, входове, дървета, плочници, зелени площи, игрища и други.9. Част „Паркоустройство и благоустройство”-Да се направи заснемане на съществуващата растителност,Проектно решение – озеленяване:Да се съобрази с наличната растителност, като изцяло я запази. 10. Част „План за управление на отпадъците” Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влизаща в сила от 01.01.2014г. 11. Част „Количествени сметки”-Да се разработи подробна количествена сметка по всички части, включваща всички елементи на строителния процес и обзавеждането на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
42700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Инвестиционно проектиране на ЦДГ "Свобода"
1) Кратко описание

Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на Целодневна детска градина "Свобода", с обща застроена площ 1 237 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 000 м2, находяща се на ул.”Александър Стамболийски” 78.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

1.Част „Архитектурна”-Проектът за ремонт и реконструкция да се изготви след обстойно запознаване с наличната документация за сградата (технически паспорти, енергийно обследване, конструктивно обследване, доклад от резултата от обследването) и оглед на обекта и прилежащата му територия. За сградата не са налични нито архитектурен проект, нито архитектурно заснемане на съществуващото положение. За сградата следва да се направи подробно архитектурно заснемане. С проектът за ремонт и реконструкция да се предвидят необходимите строително-монтажни работи, които да удовлетворят изискванията на чл.169 от ЗУТ по отношение на съществените изисквания за безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.С проектът за ремонт и реконструкция да се осигури съответствие на функционалното предназначение на отделните помещения с актуалната в момента нормативна законова уредба и изисквания. В проектът да се заложат всички мерки описани в доклада за резултата от обследването на сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвянето на докладите. Да се предвиди подмяна на дограма – врати и прозорци с такива от PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно К – стъкло. Да се предвиди топлоизолиране на външни стени и неизолирани топлинни мостове с топлоизолационна система, базирана на експандиран полистирен EPS. Съгласно доклада от енергийното обследване на сградата да се предвиди полагане на топлоизолационенслой XPS 8 см върху таванска плоча с допълнителна циментова замаска.Задължително е да се установи текущото състояние на оградата по границите на парцела. Ако се налагат ремонтни дейности или цялостно изграждане на оградата, същите да бъдат включени в проекта. 2. Част „Строителни конструкции” - Бъдещият инвестиционен проект да се съобрази с предписаните мерки в техническият паспорт на сградата. 3.Част „План за безопасност и здраве”-Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10( от т.1 до т.16) от Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ. 4.Част „Водопровод и конализация”-Да се изготви проект за заснемане, оценка и при необходимост подмяна на съществуващите ВиК инсталации.Вътрешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови тръби, като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за питейни нужди /топла и циркулационна вода/ се проектират с РР тръби с алуминиева вложка. При липса на циркулационна мрежа да се проектира такава. 5. Част „Електро”-Електрозахранването на детската градина е трифазно. Консумираната ел. енергия се измерва с помощта на 2 електромера еднотарифно. Електромерът с ИТН 2940484 има предоставена мощност 35 kW, а електромера с ИТН 2951547 има предоставена мощност 35kW 6.Част „ОВК” Крайната цел е осигуряване на нормативните изисквания на температура и осветеност при прилагане на идентифицирани енергоспестяващи мерки за постигане на нормативни топлотехнически характеристики на сградата и внедряване на енергоефективни уреди, съоръжения и инсталации. 7.Част „Пожарна безопасност”-Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. 8.Част”Геодезия”-Да се изготви подробна геодезическа снимка, която да осигури нужната за проектирането информация. Да се заснемат всички теренни и ситуационни подробности – огради, стълбища, входове, дървета, плочници, зелени площи, игрища и други.9. Част „Паркоустройство и благоустройство”-Да се направи заснемане на съществуващата растителност,Проектно решение – озеленяване:Да се съобрази с наличната растителност, като изцяло я запази. 10. Част „План за управление на отпадъците” Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влизаща в сила от 01.01.2014г. 11. Част „Количествени сметки”-Да се разработи подробна количествена сметка по всички части, включваща всички елементи на строителния процес и обзавеждането на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
37100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Инвестицонно проектиране на Художествена галерия „Жорж Папазов“
1) Кратко описание

Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на Художествена галерия „Жорж Папазов“, град Ямбол, с обща застроена площ 2 205 м2 и прилежащо пространство от 618 м2, находяща се на ул. „Цар Самуил”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

1.Част „Архитектурна”-Проектът за ремонт и реконструкция да се изготви след обстойно запознаване с наличната документация за сградата (технически паспорти, енергийно обследване, конструктивно обследване, доклад от резултата от обследването) и оглед на обекта и прилежащата му територия. За сградата не са налични нито архитектурен проект, нито архитектурно заснемане на съществуващото положение. За сградата следва да се направи подробно архитектурно заснемане. С проектът за ремонт и реконструкция да се предвидят необходимите строително-монтажни работи, които да удовлетворят изискванията на чл.169 от ЗУТ по отношение на съществените изисквания за безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.С проектът за ремонт и реконструкция да се осигури съответствие на функционалното предназначение на отделните помещения с актуалната в момента нормативна законова уредба и изисквания. В проектът да се заложат всички мерки описани в доклада за резултата от обследването на сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвянето на докладите. Да се предвиди подмяна на дограма – врати и прозорци с такива от PVC профил с двоен стъклопакет с нискоемисионно К – стъкло. Да се предвиди топлоизолиране на външни стени и неизолирани топлинни мостове с топлоизолационна система, базирана на експандиран полистирен EPS. Съгласно доклада от енергийното обследване на сградата да се предвиди полагане на топлоизолационенслой XPS 8 см върху таванска плоча с допълнителна циментова замаска.Задължително е да се установи текущото състояние на оградата по границите на парцела. Ако се налагат ремонтни дейности или цялостно изграждане на оградата, същите да бъдат включени в проекта. 2. Част „Строителни конструкции” - Бъдещият инвестиционен проект да се съобрази с предписаните мерки в техническият паспорт на сградата. 3.Част „План за безопасност и здраве”-Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10( от т.1 до т.16) от Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ. 4.Част „Водопровод и канализация”-Да се изготви проект за заснемане, оценка и при необходимост подмяна на съществуващите ВиК инсталации.Вътрешната водопроводна инсталация да се проектира с полипропиленови тръби, като главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове за питейни нужди /топла и циркулационна вода/ се проектират с РР тръби с алуминиева вложка. При липса на циркулационна мрежа да се проектира такава. 5. Част „Електро” Електрозахранването на галерията е трифазно. Електромерът с ИТН 2941656 има предоставена мощност 70 kW, а електромера с ИТН 2942000 има предоставена мощност 70 kW.Консумираната ел. енергия се измерва с помощта на два електромера еднотарифно. 6.Част „ОВК” Крайната цел е осигуряване на нормативните изисквания на температура и осветеност при прилагане на идентифицирани енергоспестяващи мерки за постигане на нормативни топлотехнически характеристики на сградата и внедряване на енергоефективни уреди, съоръжения и инсталации. 7.Част „Пожарна безопасност”-Да се изготви проект, съгласно Наредба №1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. 8.Част”Геодезия”-Да се изготви подробна геодезическа снимка, която да осигури нужната за проектирането информация. Да се заснемат всички теренни и ситуационни подробности – огради, стълбища, входове, дървета, плочници, зелени площи, игрища и други.9. Част „Паркоустройство и благоустройство”-Да се направи заснемане на съществуващата растителност,Проектно решение – озеленяване:Да се съобрази с наличната растителност, като изцяло я запази. 10. Част „План за управление на отпадъците” Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, влизаща в сила от 01.01.2014г. 11. Част „Количествени сметки”-Да се разработи подробна количествена сметка по всички части, включваща всички елементи на строителния процес и обзавеждането на сградата.

Прогнозна стойност, без ДДС
55700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90