Версия за печат

00761-2014-0004

BG-Сапарева баня: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сапарева баня, ул."Германея" 1, За: инж. Васил Маргин, Република България 2650, Сапарева баня, Тел.: 0707 23378, E-mail: sap_oba@abv.bg, Факс: 0701 47918

Място/места за контакт: Общинска администрация Сапарева баня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.saparevabanya.bg.

Адрес на профила на купувача: http://saparevabanya.bg/pages/mid/81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на основно училище ”Христо Ботев”, сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч” и ЦДГ „Св. Анна” в гр. Сапарева баня”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: град Сапарева баня
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажните работи, които следва да се извършат се изразяват в изкопни дейности, монтажни работи- тръбна система, засипване с пясък и зариване на общия канал, съгласно Инвестиционния проект и издаденото от Главния архитект Разрешение за обекта, предмет на строителството.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45330000, 45331000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Tехническа спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
803631.91 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът следва да представи гаранция за участие в размер на 5625.00 лева (пет хиляди двадсет и пет лева и нула стотинки) , като избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва: а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на Община Сапарева баня, IBAN BG78UNCR96603367430615, BIC UNCRBGSF, Банка: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в процедура с предмет: “Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на основно училище ”Христо Ботев”, сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч” и ЦДГ „Св. Анна” в гр. Сапарева баня” или в касата на Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня 2650, ул. „Германея“ №1. б) Банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора. Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, под формата на парична сума или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

-Авансово плащане ………. % (според офертата на участника, но не повече от 20 %) от цената по договора, платим в срок до 20 календарни дни след подписване на договора и представяне на фактура; - Междинни плащания - максимум 15 % от цената по договора и заедно с авансовото плащане не може да надвишава 75% от стойността на договора и -Окончателно плащане - изплащане в 30 дневен срок след издаване на Разрешение за ползване на обекта;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: -Участника не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и изисквани в настоящите указания; - Участника не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; - Участника е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; - Участника е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - Участника е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор и това е установено от Комисията по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“, със следното съдържание: 1. Оферта (образец 1)-оригинал, включително списък на документите (образец 1.1.), съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от Участника; 2.Документ за внесена гаранция за участие –oригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец №15 - Формата на образеца е препоръчителна, но не е задължителна); 3.Административни сведения за Участника (Образец № 4) – оригинал; 4.Регистрационни документи на Участника: Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);Датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (представя се ako не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър), или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 4 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка 5. Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка (Образец № 12)-оригинал;6. Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място (Образец № 10)-оригинал;7.Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (Образец № 11)-оригинал;8.Декларации, в съответствие с Член 47, алинея 1. алинея 2 и алинея 5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5, № 6 и № 7) - оригинали;9.Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 8)- оригинал;10.Декларация за участие като подизпълнител (Образец № 9)- оригинал;11.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, където е регистриран участника;12.Справка за изпълнение на изискването по т. 12.2 (образец №14) от указания на документацията;13.Сертификати /удостоверения/ за внедрени системи ISO 9001 "Системи за управление на качеството", OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасносттта при работа" или еквивалентни по 12.3 от указания на документацията;14.В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяване на сертификата в законоустановения срок – оригинал.15.Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания към Участника съгласно точка 11 от указанията на документацията и обявлението за настоящата поръчка (Образец № 13); 16.Изрично нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация);17.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице), нотариално заверено - оригинал; ПЛИК №2 “Предложение за изпълнение на поръчката”, вкл.: Техническо предложение от участника (Образец № 2)-оригинал, Линеен график за изпълнение на поръчката, Сертификати, удостоверения и други документи, доказващи изпълнение/съответствие на техническата спецификация, „Декларация за съответствие” по образец № 18;Документи съгласно Приложение 2; ПЛИК № 3 „Предлагана цена“, вкл. Ценовото предложение на участника - Образец № 3 – оригинал и КСС,придружено от анализ на единичните цени; От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят справка по Образец № 13 за оборота от СМР за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и копие от балансите, отчетите за приходите и разходите и Справките за приходите на строителни предприятия по видове строителство за 2011, 2012 и 2013 г., освен ако не са обявени в Търговския регистър, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. 2.Нотариално заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1.Минималните изисквания за финансови възможности към участниците е оборота на участника от строителство (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) финансови години: 2011, 2012 и 2013 година, кумулативно - да бъде минимум 1 607 263 лева без ДДС /един милион шестотин и седем двеста шесдесет и три лева и нула стотинки/. 2.Участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ. В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по т.11.2. от Указанията се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи трета група, втора категория –ксерокопие. 2. Справка по Образец № 14 и референция(препоръка) за добро изпълнение. В случай, че участникът е бил подизпълнител в даден обект, следва да представи нарочна препоръка за целите на настоящата поръчка от основния изпълнител на обекта, с което да удостовери частта от обекта и дейността, която е изпълнявал в качеството му на подизпълнител и качеството на изпълнение. 3. Ксерокопие на удостоверения за внедрени ISO 9001 "Системи за управление на качеството", OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасносттта при работа" или еквивалентни.В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяване на сертификата в законоустановения срок – оригинал. 4.Списък на техническите лица /по образец на Изпълнителя/. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец на участника) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им /трудов стаж/.
Минимални изисквания: 1.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета група, втора категория и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите. 2. Участникът трябва да има изпълнени три договора със сходен предмет* в последните 5 години /2009, 2010, 2011,2012,2013/, изпълнени до края на 2013г. 3. Участникът трябва да има внедрени ISO 9001 "Системи за управление на качеството", OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасносттта при работа" или еквивалентни. 4. Участникът да представи информация за: Технически ръководител на обекта – строителен инженер, притежаващ образователна степен „магистър” , специалност „В и К”, с не по-малко от 5 години професионален опит;Отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве, които да притежават съответните удостоверения.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

00761-2014-0004

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 524171 от 15.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала в сградата на Община Сапарева баня, град Сапарева баня, ул. "Германея" 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Национален Доверителен екофонд

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Информация относно крайния срок: Решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежат на обжалване по реда на част четвърта, глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията, като жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ