Версия за печат

00044-2014-0067

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Eлена Асенова / инж. Биляна Влаева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: e.asenova@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, етаж V, стая 505, За: Завеждащ деловодство при АПИ., Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: "Път І–1 (Е-79) "Мездра – Ботевград" Лот 2, от км 161+367 до км 174+800".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Област Враца
Код NUTS: BG313
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на общ. поръчка (ОП) включва изпълнението на дейностите по допълнително проектиране (актуализация на Техническия проект, изработване на Техн. проект за участъка от км 172+000 до км 174+800 и изработване на Техн. проект за реконстр-я на съществуващи ел. съоръжения НН, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД), вкл. упражняване на авторски надзор, строително–монтажни работи (СМР), изпълнение на мерките за информация и публичност, отстраняване на проявени дефекти през гаранц. срокове и други. Участъкът е част от Път І-1 (Е-79), Видин – София, намиращ се на общоевр. транспортен коридор № ІV и представляващ транспортна връзка с национално и международно значение. Новопроектираният участък започва от км 161+367, обхваща директното трасе и пътни възли "Мездра", "Дърманци", "Ребърково", "Люти дол, "Новачене", "Скравена" и "Ботевград", отклонение за стадион "Локомотив", гр. Мездра и пресичания с пътища: с. Люти дол–с. Типченица, с. Скравена–кариера "Скравена", с. Скравена–вилна зона и достига до км 194+122, където отново се включва в съществуващия Път І-1 (Е-79). Оста на Лот 2, от км 161+367 до км 174+800, е с дължина 13.433 км. В разглеждания участък се предвиждат 4бр. пътни възли: "Мездра"; "Дърманци"; "Ребърково" и отклонение за стадион "Локомотив", гр. Мездра и вилна зона при км 162+230. В участъка има 8 големи съор-я, за които поради изменение на нормативната уредба в областта на проектирането на сгради и съор-я в земетръсни райони е възложена проверка на статическите изчисления на големите съор-я. Съор-ята се намират в район с VІІ степен на сеизмичност според картата на сеизмичното райониране на България и приложените проекти на големи съор-я са съобразени с изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2007 г. При проверката на статическите изчисления е установена необходимост от допълн. проектиране на част от тях. За участъка от км 172+000 до км 174+800 е необходимо изработване на Техн. проект и строителство, както и Техн. спецификации за изпълнение на тунелите. Поради трудният терен и различните фази, в които се проектира ж.п. проекта и пътния проект се променя пътния проект, като се изнесе трасето на пътя по далеч от с. Люти дол и пресичането се осъществи на 2 места: при проектната ж.п. гара Люти дол на км 172+300 и при тунела на ж.п. линията при км 173+250. Поради това, че се получават големи изкопи от новото проектно пътно решение се предвижда изграждане на 2 малки тунела от км 172+570 до км 173+068 и от км 173+189 до км 173+520. Проектната разработка в този участък е представена във фаза "Идеен проект". Предвидено е изработване на Техн. проект за реконстр-я на съществуващи ел. съор-я НН и изграждане на 3бр. участъци с високи насипи над 6 м. Проектът за уч-ка от км 161+367 до км 172+000 е изготвен със следните техн. параметри:проектна скорост-80 км/ч,габарит–Г 20 м,категория на движението "много тежко" и др.Констр-ята на Директното направление и Пътните възли е оразмерена за категория на движение "много тежко", при осово натоварване 11.5 т/ос и при необх. модул на еластичност Ен=350Мра и е следната: плътен асфалтобетон тип "А"-4см,Е=1200МРа;асф. смес за долен пласт-6см,Е=950МРа; асф. смес за основен пласт-20см,Е=800МРа; пътна основа от тр. камък с непр. зърнометрия 0–40мм-42см,Е=250МРа и модул на еластичност на земната основа Ео=45МРа;Общо-72см. Конструкцията на Селскостопанските пътища и пътните връзки е оразмерена за категория на движение "леко",Ен=155МРа при осово натоварване 10 т/ос и е следната:плътен асфалтобетон тип "А"-4см,Е=1200МРа;асф. смес за долен пласт-4см,Е=1000МРа;асф. смес за основен пласт-9см,Е=800МРа;пътна основа от тр. камък с непр. зърнометрия 0–40мм-47см,Е=250МРа;модул на еластичност на земната основа-Ео=30МРа;Общо-64см.При км 163+571 и при км 167+300 са разработени 2бр. паркинги,1 симетричен и 1 несиметричен,разположени от двете страни на пътя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71300000, 45233120

Описание:

Инженерни услуги в строителството
Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- Проверка на Техническия проект в рамките на Лот 2 в съответствие с Еврокодовете, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителните конструкции (ДВ бр. 2 от 06.01.2012 г.; изм. и доп. бр. 111 от 2013 г.). Техническият проект следва да се актуализира, вследствие на предоставената от Възложителя проверка на големи съоръжения по Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони и извършената от Изпълнителя проверка по Еврокодовете. Актуализирането на Техническия проект следва да бъде съобразено със съществуващия Инвестиционен проект, Технологично - строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга и "Техническа спецификация" на Агенция "Пътна инфраструктура" от 2014 г. - Изработване на Технически проект и Технически спецификации за изпълнение на тунелите за участъка от км 172+000 до км 174+800. - Изработване на Технически проект за реконструкция на инженерни мрежи, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след получаване на изходни данни и указания за изместване от собственика. - Извършване на съгласувания (при необходимост) на проектите с всички компетентни органи и дружества (ВиК, Електроразпределителни дружества, БТК, Напоителни системи, КАТ – Пътна полиция, общини и други), чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка. - Изпълнение на задълженията като проектант по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, включително упражняване на авторски надзор. - Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проектите, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, вкл. и по време на извършване на строителството. - Поемане на отговорност за качеството на проектите по време на извършване на строителството. - Изпълнение на строително - монтажните работи, съгласно Инвестиционния проект, Технологично - строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга, предвидените с Количествено – стойностната сметка дейности и "Техническа спецификация" на Агенция "Пътна инфраструктура" от 2014 г. - Изпълнение на действителните количества, необходими за цялостното завършване на обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта. - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други). - Осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата. - В случаите, когато е необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи, във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране. - Извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения. - Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство. - Извършване на необходимите лабораторни изпитвания и изследвания. - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа. - Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. - Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация. - Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове на строежа. - Изпълнение на мерките за информация и публичност и други.

Стойност, без да се включва ДДС
103658990 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

750

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в общ. поръчка (ОП) се представя от уч-ка в процедурата и е в размер на 500 000,00 (петстотин хиляди) лв. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 кал. дни след изтичане срока на валидност на офертата на уч-ка. Когато уч-кът е обединение,гаранцията може да се представи от обединението или от уч-к в него,в съответствие с договора за обединение. 2.Гаранцията за изпълнение на договора за ОП се представя от уч-ка,определен за Изпълнител на поръчката,при подписване на договора и е в размер на 3% от Общата цена на договора без ДДС,с включени непредвидени разходи. Валидността на гаранцията за изпълнение,в случай че е представена банкова гаранция,е 30 кал. дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок по договора, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България (РБ) и мин. гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи (СМР), съоръжения и строителни обекти. Възложителят освобождава 1/3 от размера на гаранцията за изпълнение по договора при издаване на Констативен акт обр. 16 за обекта. Една година след издаване на Констативен акт обр. 16, Възложителят освобождава още 1/3 от стойността на гаранцията за изпълнение по договора. Възложителят освобождава остатъка от стойността на гаранцията за изпълнение по договора след изтичане на последния гаранционен срок,съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и мин. гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 3.Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер до 10% (в зависимост от офертата на уч-ка) от Общата цена по договора за ОП с ДДС,без включени непредвидени разходи. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 дни след "Датата на приключване" (означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на стр-вото). Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30-дневен срок от Деня на достъп (означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за откриване на Стр. площадка), само ако в Техн. предложение уч-кът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10% от межд. плащания към Изпълнителя.Межд. плащания се извършват въз основа на: КСС; доклад за извършените дейности, с приложени към него документи–надлежни доказателства за качеството на извършваните видове дейности; межд. сертификат за действително изпълнени дейности, съставен от Изпълнителя, заверен от Консултанта и одобрен от Възложителя и данъчна фактура. 4.Гаранциите по т.1 и т.2 се представят в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ–централно управление;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC:BNBGBGSD или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 5.Уч-ците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за ОП. 6.Ако уч-кът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на ОП. 7.Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на ОП с Възложителя. 8. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по–добри за Възложителя условия от тези в образците на Възложителя от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Всички плащания се извършват в бълг. лева.Ако съгласно действащото закон-во е дължим данък в/у добавената стойност,същият се начислява върху Цената за изпълнение на дог-ра.Общата цена е формирана на базата на всички присъщи разходи,необх. за изпълнението на строежа и гаранц. му обслужване:допълнително проектиране,упражняване на авторски надзор,изграждане и въвеждане в експлоатация на целия обект с включ. всички видове дейности,изпълнение на мерки за информация и публичност,които мерки са на стойност 20 000 лв. без ДДС и непредв. разходи,както и всякакви др. непредв. обстоятелства.Непредвидените разходи,в размер на 15% от Цената за изпълнение на дог-ра без ДДС,без включена стойността на изпълнение на мерките за информация и публичност,се доказват с протокол между Изпълнителя (Изп-я),Възложителя (Възл-я) и Консултанта по дог-ра за ОП,с приложена към него обосновка и док-ти за необходимостта от извършването им.В случай,че размерът на непредвидените разходи надхвърля 15%,то разликата в количествата,необх. за цялостното изпълнение на Строежа е изцяло за сметка на Изп-я и е включена в Цената за изпълнение на дог-ра.Изп-ят потвърждава,че Цената за изпълнение на дог-ра е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по дог-ра и Възл-ят не дължи на Изп-я,каквито и да било други суми.Изпълнените количества дейности се сертифицират и разплащат по договорените единични цени и действително изпълнените количества.Плащането на предвидената глобална сума (20 000 лв. без ДДС) за изпълнение на мерките за информация и публичност,ще бъде пропорционално на постигнатия напредък по отношение глобалното изпълнение на Комуник-я план.В 30-дневен срок от датата на представяне на неотменима и безусловна банкова Гаранция за авансово плащане от Изп-я,след съставяне и подписване на Протокол обр.2а по Наредба №3 от 31.07.03г. за откриване на Строит. площадка,Възл-ят превежда на Изп-я аванс,който представлява 10% от Цената за изпълнение на дог-ра с ДДС,без включ. непредвидени разходи само,ако в Техн. предложение участникът е заявил,че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане.Гаранцията за авансовото плащане се представя в 30-дневен срок от "Деня на достъп" (означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2а по Наредба №3 от 31.07.03г.).Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 дни след "Датата на приключване" (означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по Наредба №3 от 31.07.03г.).Аванс. плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10% от Межд. плащания към Изп-я.Авансов. плащане се счита за окончателно погасено след одобрение на "Сертификата за съществено завършване" от Възл-я и издаване на оригинална данъчна фактура от Изп-я по одобрения сертиф-т.Межд. плащания се извършват въз основа на:КСС;доклад за извършените дейности;межд. сертификат за действително изпълнени дейности и данъчна фактура,която се издава от Изп-я след одобряването на съотв. сертификат от страна на Възл-я.Първото межд. плащане се извършва при реализиране на поне 5% от Цената за изпълнение на дог-ра,а всяко следващо–при реализиране на поне толкова % от Цената за изпълнение на дог-ра,равняващи се на %,обуславящ първото плащане,увеличен минимум с още толкова % (т.е. при достигане на поне 10%, 15% и т.н. % от Цената за изпълнение на дог-ра).От сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване Възл-ят приспада пропорционална сума до оконч. разплащане за погасяване на аванс.Сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване се изплащат на Изп-я в 30-дневен срок,считано от датата на представяне на фактурата.Дог-рът влиза в сила при осигурено финансиране,за което обстоятелство Изп-лят ще бъде писмено уведомен.В случай,че в срок от 9 мес. от подписването на дог-ра,това условие не бъде изпълнено,всяка от страните ще може да прекрати дог-ра едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или др. компенсации на др. страна.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че членовете на обединението/консорциума поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Промени са допустими само съгласно изискванията на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При подписване на договора, участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. Когато изпълнителят е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато изпълнителят е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, същия представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, изпълнителят представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 2. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от съответната категория или еквивалентен документ за изпълнителите – чуждестранни лица. Когато изпълнителят е обединение, документът се представя от изпълнителя/те в обединението, който/които ще извършва/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица, които са установени в държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон. 3. Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от общата цена по договора без ДДС, с включени непредвидени разходи, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ–централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца на Възложителя. Гаранцията за изпълнение може да бъде издадена и по образец на банката, съдържащ същите или по–добри условия за Възложителя, като в него е изрично записано,че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 4. Нотариално заверено копие на Застраховка "Професионална отговорност" по чл.171,ал.1 от ЗУТ и на застраховка по чл.173, ал.1 от ЗУТ или екв. документ за изпълнителите–чуждестранни лица,в качеството на проектант и на строител. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. 5. Документ/и от компетентните български институции,удостоверяващ/и,че Изпълнителят е получил изискващите се съгласно бълг. законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой служители,посочени от него (ако е приложимо). 6. Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение,когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес на АПИ: www.api.bg.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа:1.Списък на док-те,съдържащи се в офертата,подписан от участника.За документите, които не се прилагат на основание чл.23,ал.4 от Закона за търговския регистър (ЗТР), в списъка се посочва "Не се прилага на основание чл.23,ал.4 от ЗТР".2.Оферта,изготвена съгласно изискванията към офертата и условията за изп-е на поръчката. Офертата съдържа информация за подизпълнителите,ако се предвижда такова участие.3.Заверено копие от док-т за регистрация или декларация (в свободен текст),съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК),съгл. чл.23 от ЗТР,когато уч-кът е юрид. лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност,когато уч-кът е физическо лице.Уч-кът прилага удостоверение за актуално състояние,само в случай,че не е представил ЕИК.Ако е посочен ЕИК,уч-кът има право да се позове на чл.23,ал.4 от ЗТР и да не представя доказ-ва за обстоятелства,вписани в Търговския регистър (ТР),както и да не представя актове,обявени в ТР,с изключение на всички др. обстоятелства,невписани в ТР.В тези случаи в списъка на документите се посочва "Не се прилага,съгласно чл.23,ал.4 от ЗТР".4.При участници обединения –документ,подписан от лицата в обединението,в който задължително се посочва представляващият.5.Док-т за гаранция за участие в обществ. поръчка.6.Копие от док-та (фактура) за закупена документация.7.Документи–доказ-ва за икономическото и финансовото състояние по поле ІІІ.2.2 от обявлението.8.Документи–доказ-ва за техническите възможности и/или квалификация по поле ІІІ.2.3 от обявлението.9.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а","б","в", "г","д" и ал.2,т.5 от ЗОП,по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.2а (1-во предл-е),т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП и по чл.47,ал.5,т.1 от ЗОП.10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката,изготвено съгласно изискванията на Техн. спесификация,изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.Неразделна част от Техн. предложение е линеен График за изпълнение на дейностите (по образец на участника).11.Информация за подизпълнителите,ако се предвижда такова участие,която съдържа:Списък на подизпълнителите,които ще участват при изпълнението на обществ. поръчка,както и вида на работите,които ще извършват,и дела на тяхното участие.Този списък се включва в попълнения образец на Оферта и Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласието му за участие при изпълнението на обществ. поръчка.12.Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката и остойностена Обобщена количествена сметка (ОКС).13.Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,вкл. минимална цена на труда и условията на труд. Такава декларация се подписва и от подизпълнителите,ако участника ползва такива.Информация,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,вкл. минимална цена на труда и условията на труд,се предоставя от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",НАП,НОИ и др.14.Нотар. заверено пълномощно на лицето,което представлява уч-ка в процедурата (ако е приложимо).15.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.16.Декларация,ако е приложимо,че избраният Изпълн-л ще поеме на свой риск да осигури изискващите се съгласно бълг. законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените служители.17.Декларация за солидарна отговорност (ако е приложимо). Декларацията се представя от всеки член на обединението.18.Декларация за запознаване с обекта.19.Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама.20.Декларация по чл.3,т.8 от "Законa за икономич. и финанс. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици". 21.Декларация,че уч-ка има регистрация в ЦПР.22.Когато уч-кът в процедурата е обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юрид. лице,към офертата се представя и оригинал или нотар. заверено копие на док-та,с който е създадено обединението.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка, доказващо наличие на финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент по ІІІ.2.2, т. А (дясна част). Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси по ІІІ.2.2, т. А (дясна част) не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за Изпълнител. 2. Заверено копие на валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за покриване на изискването по ІІІ.2.2, т. Б (дясна част). 3. Информация за оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) по ІІІ.2.2, т. В (дясна част), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ІІІ.2.2, т. 2 и т. 3 (лява част) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 5. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ІІІ.2.2 (лява част) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по ІІІ.2.2 (дясна част). 6. Участникът може да се позове на предишни обекти, които е изпълнил като главен изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако участникът е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо освен документът, посочен в ІІІ.2.2, т. 2 (лява част), да бъде добавена декларация или друг документ, доказващ дяловото участие при изпълнението на съответния договор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 10 000 000 (десет милиона) лв. Б. Да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В. Оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (реализирани приходи от договори за ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на автомагистрали и/или пътища от РПМ, и/или авиописти, включително и пътни съоръжения към тях (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), и/или пътища с еквивалентни характеристики извън Република България), изпълнено през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лв. без ДДС. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по ІІІ.2.2 (дясна част) трябва да бъдат изпълнени от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на договорите за стр-во по ІІІ.2.3, т.А., сходно с предмета на ОП (изпълнени договори за ново стр-во, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на АМ и/или пътища от РПМ, и/или авиописти, вкл. и пътни съор-я към тях (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на ЗП), и/или пътища с екв. характеристики извън РБ), изпълнени през посл. 5г., считано до датата на подаване на офертата. 2.Референции (препоръки) за добро изпълнение по ІІІ.2.3, т.1, в които се посочват предмета на съотв. обект, Възложителят, стойността на договора, датата на сключване на договора, периода на изпълнение на договора, мястото на стр-вото, както и дали то е изпълнено професионално и в съотв-е с норм. изисквания. 3.Уч-кът може да се позове на предишни обекти, които е изпълнил като главен изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако уч-кът е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо освен документите, изброени в ІІІ.2.3, т.1 и т.2, да бъде добавена декларация или др. док-т, доказващ дяловото участие при изпълнението на съотв. договор. 4.Списък–декларация,удостоверяваща възможността на уч-ка да осигури машините и техн. оборудване, необходими за изпълнение на ОП,вкл. за изпитване и изследване,с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР по ІІІ.2.3,т.Б,вкл. Бет. възел, Асф. база и Акредитирана стр. лаборатория. 5.Списък на екипа от техн. лица (ръководни служители) за осигуряване на техн. ръководство при изпълнение на ОП, вкл. лица за осигуряване на контрола на качеството, по ІІІ.2.3,т.В.Списъкът трябва да е придружен с: док-ти, удостоверяващи образованието, проф. квал-я и опита на лицата по ІІІ.2.3,т.В-копия от:дипломи за завършено образ-е;свидетелства или дипломи за придобита квал-я; трудови и/или осигур. книжки (или екв. док-т, показващ труд. или осиг. стаж); за ръководните служители по ІІІ.2.3,т.В1 до т.В5 (дясна част), задължително се представят и Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за съотв. специалност, валидни към момента на подаване на офертата, а за уч-ците–чужд. лица, екв. док-т съгл. законод-вото на държавата, в която са установени; за "Координатор по безопасност и здраве" следва да се представи док-т за завършен курс или др. вид док-т, който дава възможност за заемане на тази поз-я; спец. опит на се доказва с референция (препоръка), съдържаща най-малко следната инф-я–възложител/работодател, период за които се издава референцията и позицията, заемана от лицето, съдържаща описание на дейностите, функциите и вменените задължения за съотв. поз-я; трудово–биогр. справки на ръков. служители от екипа за изпълнение на ОП; декларации по Закона за защита на личните данни на ръков. служители от екипа за изпълнение на ОП и декларации за непрекъснато разположение на ръков. служители от екипа за изпълнение на ОП по време на целия стр. период. 6.В случай, че уч-ка е посочил в списъка по ІІІ.2.3,т.5, че ще изпълни ОП с определен бр. служители, които не са граждани на държава–членка на ЕС, или на държава–страна по Споразумението за Евр. иконом. пространство, или на Конф. Швейцария, същият следва да представи декларация, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се съгл. бълг. законод-во разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените служители. 7.Валидни сертификати за внедрена СУК, сертифицирана съгл. стандарт ISO9001:2008 (или екв. сертификат), за внедрена система за опазване на околната среда, сертиф. съгл. стандарт ISO14001:2004 (или екв. серт-т) и за внедрена система за безопасни условия на труд, сертиф. съгл. стандарт BSOHSAS18001:2007 (или екв. серт-т), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в др. държави–членки, както и др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда. Продължение в Раздел VІ.3...

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А.Общо за посл. 5г.,считано до датата на подаване на офертата,да е изп. договор/договори за стр-во,сходно с предмета на общ. поръчка (ОП) (изпълнени договори за ново стр-во,рек-я,осн. ремонт и рех-я на автомагистрали (АМ) и/или пътища от РПМ,и/или авиописти,вкл. и пътни съор-я към тях (с изкл. на договори за пътни принадлежности по смисъла на §1 от Допълн. разпоредби (ДР) на Закона за пътищата (ЗП)), и/или пътища с екв. характ-ки извън Република България (РБ)),с обща дължина мин. 13км (достатъчен е и 1 дог-р) и поне 1 дог-р за стр-во (изпълнени дог-ри за ново стр-во или реконструкция) на тунелно съор-е (тип "пътно" или "ж.п." или "метро"),с дължина мин. 300 м. Б.Да има възможност да осигури стр. машини и техн. оборудване,необх. за изпълнение на ОП,вкл. за изпитване и изследване,с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълн. строителни и монтажни работи (СМР),но не по-малко от:Цистерна за битум 50т–2бр.;Асфалтопол. машина–4бр.;Фреза за пътна настилка–3бр.;Валяк–10бр.;Багер–8бр.;Челен товарач–5бр.;Булдозер–6бр.;Грейдер–3бр.;Самосвал–20бр.;Цистерна за вода–5бр.;Бетонпомпа–2бр.;Бетоновоз–4бр.;Кран 60т–1бр.;Комп-т за опред-не на зърнометр. състав и виброустр-во–2бр.;Комп-т натискова плоча–2бр.;Сонда за изрязване на ядки от бетон и асф. пластове–1бр.;Бет. възел с мин. капацитет–80м3/час;Асф. база с мин. капацитет–120 т/час;Акредитирана стр. лаборатория за извършване на задълж. лабораторни изпитвания и изследвания на материалите и продуктите,съгл. раздел 5000 на ТС. В.Да разполага с екип от техн. лица (ръководни служители) за осигуряване на техн. ръководство при изпълнение на ОП,вкл. лица за осигуряване на контрола на качеството,със следните квал-я и проф. опит:В1.Ръководител на проектантския екип–1бр.:висше образ-е по специалност "Транспортно стр-во" (ТС) или "Пътно стр-во" (ТС) или "Железопътно стр-во" (ТС) или аналогична. специалност (АС) (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 8г. общ проф. опит в областта на проектирането (ПР) и/или строителството (СТР);спец. опит като член на екип за ПР в областта на ново стр-во и/или рекон-ия на поне 1 тунелно съор-е.В2.Водещ проектант по част "Пътна"–1бр.:висше образ-е по специалност ТС или ПС или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 7г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 3г. спец. опит в ПР на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я и/или основен ремонт и/или рехаб-я на автомагистрали (АМ) и/или пътища,вкл. пътни съор-я към тях.В3.Водещ проектант по част "Конструктивна"–1бр.:висше образ-е по специалност ТС или ПС или "Стр-во на сгради и съор-я" (ССС) или "Хидротехн. стр-во" (ХТС) или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 7г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 3г. спец. опит в ПР на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я на тунелни съор-я.В4.Водещ проектант по част "Геология"–1бр.:висше образ-е по специалност "Геология" или "Геотехн. инженерство" или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 5г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 3г. спец. опит в проучване на линейни обекти.В5.Водещ проектант по част "Геодезия"–1бр.:висше образ-е по специалност "Геодезия" или "Геодезия,фотограметрия и картография" или "Маркшайдерство" или "Земеустр-во" или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 5г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 3г. спец. опит в ПР на линейни обекти.В6.Ръководител на обекта–1бр.:стр. инженер,специалност ТС или ПС или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 10г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 7г. спец. опит на поз-я ръководител или зам. ръководител при изпълнението на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я... Продължение в Раздел VІ.3...

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение - Т ; тежест: 40
Показател: Цена за изпълнение на поръчката - П; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение - Д; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, всеки работен ден след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. При поискване от заинтересованото лице, документацията може да бъде изпратена по куриер за сметка на лицето, отправило искането, след представяне на копие от платежен документ за заплащане на цената на документацията и предоставяне на точен адрес на заинтересованото лице.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел ІІІ.2.3 (лява част): 8.Когато уч-кът предвижда участие на подизпълнители,док-те по ІІІ.2.3 се представят за всеки от тях,а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.9.Когато уч-кът в процедурата е обединение,което не е ЮЛ,док-те по ІІІ.2.3 се представят само за уч-ците,чрез които обединението доказва съотв-ето си с критериите за подбор по ІІІ.2.3. Продължение от Раздел ІІІ.2.3 (дясна част): ...и/или основен ремонт и/или рехаб-я на АМ и/или пътища от РПМ и/или авиописти,вкл. и пътни съор-я към тях.В7.Заместник ръководител на обекта–1бр.:стр. инженер,специалност ТС или ПС или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 7г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 5г. спец. опит на поз-я ръководител или зам. ръков-л при изпълнението на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я и/или основен ремонт и/или рехаб-я на АМ и/или пътища от РПМ и/или авиописти,вкл. и пътни съор-я към тях.В8.Инженер конструктор–1бр.:стр. инженер,специалност ТС или ПС или ХТС или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 7г. общ проф. опит в областта на ПР и/или СТР;не по-малко от 3г. спец. опит при изпълнението на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я на тунелни съор-я.В9.Отговорник по качеството на обекта–1бр.:стр. инженер,специалност ТС или ПС или инженер химик или АС (ако образ-ето е придобито в др. държава,където няма посоч. специалности);не по-малко от 5г. общ проф. опит в управление на контрола по качеството на СМР при изпълнението на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я и/или основен ремонт и/или рехаб-я на АМ и/или пътища от РПМ и/или авиописти, вкл. и пътни съор-я към тях;не по-малко от 3г. спец. опит в стр. лаборатория.В10.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) на обекта-1бр.:стр. инженер или проф. квал-я стр. техник;не по-малко от 1г. спец. опит на такава поз-я при изпълнението на обекти в областта на ново стр-во и/или рекон-я и/или основен ремонт и/или рехаб-я на АМ и/или пътища от РПМ и/или авиописти.Г.Да удостовери,в случай че уч-кът-чужд. лице,е посочил в офертата си,че ще изпълни ОП с определен бр. служители,които не са граждани на държава–членка на ЕС,или на държава–страна по Споразумението за Евр. иконом. пространство,или на Конф. Швейцария,че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се съгласно бълг. закон-во разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочения бр. служители.Д.Да има внедрена с-ма за управление на качеството (СУК),сертиф. съгл. стандарт ISO9001:2008 (или екв. серт-т),за внедрена с-ма за опазване на околната среда,сертиф. съгл. стандарт ISO14001:2004 (или екв. серт-т) и за внедрена система за безопасни условия на труд,сертиф. съгл. стандарт BSOHSAS18001:2007 (или екв. серт-т),в обхват приложим към предмета на поръчката,издадени от органи,установени в др. държави–членки,както и др. доказ-ва за екв. мерки за осигуряване на качеството,за опазване на околн. среда и за безоп. условия на труд.В случай,че уч-к в процедурата е обед-е,което не е ЮЛ,изискванията по ІІІ.2.3 се прилагат към обед-ето уч-к,а не към всяко от лицата,вкл. в него,с изкл. на съотв. регистрация,представяне на серт-т или др. усл-е,необх. за изп-е на поръчката,съгл. изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпределението на уч-ето на лицата при изп-е на дейностите,предвидено в дог-а за създаване на обед-ето. Основания за отстраняване на уч-те: наличие на обстоятелства, съгласно чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП,чл.69,ал.1 от ЗОП и чл.70 от ЗОП, както и, ако предложената цена за изпълн-е на ОП е над пределната,посочена от Възл-я.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: - жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; - документацията не е публикувана едновременно с обявлението; - документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ