Версия за печат

00422-2014-0027

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РЕ-ОП-53 от 27.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии, Република България 1051, София, Тел.: 02 9870727, E-mail: tzlatanova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Теменужка Златанова – отдел "Жизнен стандарт и доходи от труд"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка обхваща разработването на система от показатели за наблюдение на жизнения стандарт и отчитане на различията между жизнения стандарт на населението в шестте района от ниво 2 и на тази основа разработването на политики за преодоляване на диспропорциите. Предметът на обществената поръчка включва изготвянето и апробирането на система от ключови показатели за жизнения стандарт и доходите на населението в страната по райони от ниво 2 (NUTS 2) и области (NUTS 3), с оглед осъществяването на мониторинг и оценка на промените в териториални различия и по-доброто формиране и осъществяване на държавната социална политика.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание на чл.16, ал.4 и ал.8 от ЗОП Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, тъй като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884405

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Стоян Петров Стоянов
Длъжност: Главен секретар на МТСП и упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП със заповед № РД 01-501 от 26.06.2013 г.