Версия за печат

00422-2014-0026

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Теменужка Златанова – отдел "Жизнен стандарт и доходи от труд", Република България 1051, София, Тел.: 02 9870727, E-mail: tzlatanova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Оценка на въздействието на минималната работна заплата“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11 (11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка включва изготвянето на оценка на въздействието на равнището на минималната месечна заплата, която има за цел да идентифицира и предвиди въздействията от прилагането на определена политика или промяна и да оцени резултата от тези въздействия върху всички заинтересовани страни. Оценката на въздействие е процес, който следва да подпомогне вземането на решения на политическо ниво. Оценката на въздействие следва да съдържа оценка на ползите и разходите, както и препоръки за бъдещи действия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000, 79419000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания
Консултантски услуги, свързани с оценяване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1 (един) доклад с оценка на въздействието на минималната работна заплата

Стойност, без да се включва ДДС
17800 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

4

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на поръчката при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по сметка на МТСП в Българска народна банка (БНБ), IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление б) банкова гаранция Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. - В случай че избраната форма на гаранцията за участие е парична сума, участникът следва да представи оригинал или заверено от участника копие на платежно нареждане за извършен паричен превод по сметка на МТСП в БНБ, IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление, като в документа следва да бъде посочен предметът на конкретната обществена поръчка; - В случай че избраната форма на гаранция за участие е банкова гаранция, участникът представя оригинала на банковата гаранция, учредена в полза на МТСП, като в документа следва да бъде посочен предметът на конкретната обществена поръчка Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за участие за настоящата обществена поръчка е в размер на 178 лв. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на сключения договор за възлагане на обществената поръчка като процент от стойността му, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС. Банковата гаранция за изпълнение на договора е безусловна и неотменяема, представя се при подписването на договора и е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на самия договор. При парична гаранция – сумата следва да бъде преведена по сметката на Възложителя: МТСП в Банка: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Паричната гаранция следва да бъде предоставена в лева. Задържането и освобождаването на гаранциите става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати договореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: а/ Авансово плащане, представляващо 20 % (двадесет на сто) от цената на договора в срок до 15 (петнадесет) работни дни след неговото подписване и след представяне на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; б/ Окончателно плащане, представляващо остатъка от цената на договора, в срок от 15 (петнадесет) работни дни след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателния доклад и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането се установява с приемо – предавателен протокол, подписан от оторизираните лица по договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. В обявлението не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или юридически лица. Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП. Изискуеми документи и информация: (ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”) списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника; оферта на Участника в процедурата – изготвена в пълно съответствие с образеца от настоящата документация; нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай че нямат представителни функции по закон; aдминистративни сведения за Участника.В случай на участник – обединение, документът следва да бъде представен за всеки участник в обединението поотделно и един за обединението като цяло; документ за внесена гаранция за участие/оригинал на банкова гаранция, съответно оригинал или заверено от участника копие на платежно нареждане за извършен паричен превод; копие от документ за съдебна регистрация или посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. aко участникът е обединение/неперсонифицирано дружество по ЗЗД – следва да приложи нотариално заверен договор за създаване на обединението/за гражданско дружество, съдържащ клауза за солидарна отговорност на лицата – участници в обединението за задълженията по договора за обществена поръчка. Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него задължително се посочва представляващият обединението. Към документа се прилага и копие от документите за регистрация или посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР за юридическите лица или еднолични търговци, включени в обединението; копие от документа за самоличност, когато в обединението участва/т физическо/и лице/а; удостоверение за актуално състояние на участника, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди крайния срок за подаване на оферти – оригинал или нотариално заверено копие (за участници – юридически лица, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър) или ЕИК; Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д” и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП ; Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП ; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника;Техническо предложение (Плик №2); Ценово предложение (Плик №3)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

-----------------------------------------

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника: 1. Декларация (по образец), съдържаща списък на изпълнен/и договор/и с предмет еднакъв или сходен на предмета на обществената поръчка, за последните три години и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка. Декларацията следва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение на минимум 1 (един) от декларираните договори. 2. Списък-декларация (по образец) на екипа от ключови експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване, образователната и професионална квалификация на всеки от тях, към която да се приложат задължително: - автобиографии (по образец) на всеки един от предложените експерти; - декларации (по образец) от всеки един от предложените експерти; - документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на всеки един от експертите, в това число копия от дипломи, сертификати, удостоверения за придобити допълнителни умения и др.; - доказателства за професионален опит на всеки един от експертите – копия на трудови книжки, служебни книжки, граждански договори, служебни бележки, референции и др.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има доказан опит в извършването на оценки на въздействието и/или изследвания и/или анализи и/или прогнози в сферата на пазара на труда и/или в социално-икономическата област. Възложителят счита за доказан опит в извършването на оценки на въздействието и/или изследвания и/или анализи и/или прогнози в сферата на пазара на труда и/или социално-икономическата област наличието на минимум 1 (един) изпълнен договор с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „договори със сходен с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират договори, без значение от източника на финансирането им, включващи изпълнение на следните видове дейности: - анализи и/или оценки и/или изследвания и/или прогнози на стратегически планове и/или програми и/или стратегически документи в сферата на пазара на труда и/или в социално-икономическата област и/или - оценка на въздействието на политики и/или стратегически документи / програми в сферата на пазара на труда и/или в социално-икономическата област 2. Участникът следва да разполага с екип от минимум 3 ключови експерти (наети по трудово или гражданско правоотношение), които да притежават доказани квалификация и опит както следва: Минимални изисквания: - Завършена образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” по специалността социология и/или статистика и иконометрия и/или икономика; - Опит в прилагането на количествени и качествени методи за анализ и оценка на социалноикономическа информация за доходите на населението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Организация и методология за изпълнение на дейностите; тежест: 60
Показател: Предложена цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 042 - 069879 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Гр. София, ул. "Триадица" №2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят използва възможността за намаляване на сроковете на основание чл.64, ал.3 във връзка с ал.2 от ЗОП с 5 дни поради предоставянето на пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/index.html и с 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ