00696-2014-0004

BG-София: 04 - Превоз на поща по суша и по въздух

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на земеделието и храните, бул. "Христо Ботев" № 55, За: Ангел Иванов, България 1040, София, Тел.: 02 98511342, E-mail: aoivanov@mzh.government.bg, Факс: 08 9813422

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx.

Адрес на профила на купувача: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/procurement.aspx.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: селско, рибно стопанство и хранителни продуктиДруго (моля пояснете): селско, рибно стопанство и хранителни продукти

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на демеделието и храните"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 4
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: бул. "Христо Ботев" № 55, София 1040
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните". Срок за изпълнение - 2 (две) години считано от датата на подписване на договора. Общата сума по договора не може да надхвърля предвидения максимален бюджет определен от въдложитела от 100 000 лева без ДДС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64112000

Описание:

Пощенски услуги, свързани с писма

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
100000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: P - Оценка на предложената цена в т.ч. P1 - Цена за извършване на обикновени пощенски услуги с тежест 10 %; P2 - Цена за извършване на препоръчани услуги с обратна разписка с тежест 50 %; P3 - Цена за извършване на международни услуги с тежест 10 %.; тежест: 70
Показател: S - Техническа оценка в т.ч. S1- Срок за извършване на обикновени пощенски услуги с тежест 5 %; S2 - Срок за извършване на препоръчани услуги с обратна разписка с тежест 20 %; S3 - Срок за извършване на международни услуги с тежест 5 %.; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00696-2014-0004

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 583582 от 03.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД 51-62 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
26.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МиБМ Експерс" ООД, ЕИК 131394882, ул. "Струма" № 3Б, България 1202, София, Тел.: 02 8051715, E-mail: sofia@mbm-bg.com, Факс: 02 8051717

URL: www.mbm-express.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 100000 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор