Версия за печат

00580-2014-0009

BG-Самоков: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

Община Самоков, ул."Македония" № 34, За: инж. Евелина Перфанова директор дирекция ТСУЕП, Р.България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66630, Факс: 0722 60050

Място/места за контакт: Община Самоков - дирекция ТСУЕП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.samokov.bg.

Адрес на профила на купувача: www.samokov.bg.

Електронен достъп до информация: www.samokov.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталации” към РЦУО Самоков

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Самоков.
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обхватът на настоящата поръчка е свързан с прилагане на екологосъобразно третиране на твърдите битови отпадъци, доставени за крайно обезвреждане, чрез депониране на регионалното депо Самоков. Изпълнението на поръчката е свързано с реализацията на четири подзадачи: • разработване на инвестиционен проект в работна фаза за изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на твърди битови отпадъци е цел повторната им употреба. • изграждане по одобрения работен проект на инсталациии за сепариране и компостиране на ТБО. • въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране и компостиране на ТБО. • осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45222110, 71311000

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Площадката определена за Регионален център за управление на отпадъците - гр. Самоков, е разположена в землището на гр. Самоков, местност “Катранджия” на около 3 km североизточно от центъра на града. Площадката е в съседство на сега действащото депо за ТБО в гр. Самоков. До площадката се достига по черен път на около 150 m след отклонение на ляво от пътя гр. Самоков - гр. Ихтиман. Заема поземлен имот 65231.915.100 (общинска собственост) в землището на гр. Самоков, начин на трайно ползване - земеделска територия. Площта на имота е 327 024 m2. Обектът на обществената поръчка е проектиране, строителство, авторски нодзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация на инсталация за сепариране и компостиране на твърди битови отпадъци (ТБО) на площадката на регионалното депо за общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" в рамките на проект “ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН КОСТЕНЕЦ /САМОКОВ/ ” Поръчката се състои от следните основни задачи: • Разработване на работен проект на инсталация за сепариране и компостиране на твърди битови отпадъци (ТБО) на площадката на регионалното депо с цел получаване на разрешение за строителство и в съответствие с Решение № СО-106-ПР/2012 за преценеяване необходимостта от ОВОС на РИОСВ София. • Разработване на детайлни работни чертежи и технически решения за изграждане на инсталацията за сепариране и компостиране на ТБО на площадката на регионалното депо. • Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на инвестиционния проект за изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на ТБО на площадката на регионалното депо. • Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на инсталация за сепариране и компостиране на ТБО на площадката на регионалното депо. • Провеждане на изпитания и въвеждане в експлоатация на инсталация за сепариране и компостиране на ТБО на площадката на регионалното депо. • Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителните и монтажни работи. • Гаранционен период и отстраняване на дефекти. • Приемане на обекта от Държавна приемателна комисия. • Пояснения относно изискванията на Възложителя Участник, който предложи цена за изпълнение, по-висока от прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

Стойност, без да се включва ДДС
972000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

5

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 9 720,00 лв. (девет хиляди седемстотин и двадесет лева). Гаранцията за участие може да бъде парична сума, внесена по банковата сметка на Община Самоков или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата (180 дни от крайната дата за подаване на офертите). Когато гаранцията е парична сума, тя следва да бъде внесена предварително по следната банкова сметка на ОБЩИНА САМОКОВ: Банка: . Централна Кооперативна Банка АД, клон Самоков. IBAN: BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC: CECBBGSF Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и следва да бъде със срок както следва: Срока за изпълнение плюс Срока за съобщаване на дефекти (365) плюс 28 дни.Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума, внесена по банковата сметка на Община Самоков или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Самоков и че е със срок на валидност – най–малко за срока на изпълнение на Договора.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 3.Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора без ДДС и обезпечава 100% от отпуснатия аванс. Гаранцията за авансово плащане може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция Изпълнителят, представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане. В случай на представяне на банкова гаранция могат да се ползват образците, включени в документацията за участие или ако банката има собствени образци, в същите следва да бъдат включени специфичните клаузи от образците към документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Схема на плащане Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия по следната схема: 1.Авансово плащане – 10 % от цената на договора, след представяне на: - гаранция за авансово плащане (парична сума или банкова гаранция), обезпечаваща 100% от предвидения аванс; - Акт на "Инженера" за авансово плащане; - фактура; 2.Междинни плащания до достигането на 90 % от цената на договора, след представяне на Акт на "Инженера" за междинно плащане и фактура; /полученият аванс се приспада пропорционално от междинните плащания/; 3.Окончателно плащане - 10% от цената на договора, след представяне на Акт на "Инженера" за окончателно плащане и фактура;

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят поставя изискване: когато избраният за изпълнител е обединение преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация, а за сдруженията с чуждестранни лица еквивалентни документи, както и договора за обединението с нотариална заверка на подписите. Всяка промяна на сключеното споразумение трябва да бъде регистрирана в регистър БУЛСТАТ. Ако се извършва допустима, съгласно настоящата документация промяна, актуалният текст на споразумението се представя на Възложителя в 3-дневен срок.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП с цел намаляване на сроковете по чл. 64, ал.1 от ЗОП е предоставен пълен и свободен достъп по електронен път до цялата документация за участие и няма да бъде предоставена за закупуване. Документацията за участие в цифров вид е публикувана и може да бъде изтеглена на електронната страница на Община Самоков - интернет адрес: www.samokov.bg в раздел „Обществени поръчки”. Когато участник придобие документацията за участие от електронната страница на Възложителя, където е предоставена на свободен достъп безвъзмездно, той не заплаща за нейното придобиване и към своята оферта не следва да прилага документ за придобита документация. Документацията за участие може безплатно да се изтегля до десет дни преди изтичане на срока за получаване на оферти съгласно чл. 28, ал.6 от ЗОП. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичане срока за нейното получаване. Възложителят изпраща разяснението по документацията в 4 дневен срок от постъпване на искането до лицата, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага към документацията, която предстои да се предоставя. Възложителят ще публикува разясненията в 4 дневен срок от постъпване на искането на сайта на Община Самоков www.samokov.bg в раздел „Обществени поръчки”, където е и самата документация. Комисията обявява със съобщение датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на електронната страница на община Самоков – интернет адрес: www.samokov.bg, раздел „Обществени поръчки“. Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите (Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г.) за строежи от ІV група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници с който да докаже регистрацията си в професиоаналния или търговски регистър или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай, че участникът е обединение/ консорциум, изискването за представяне на удостоверението се прилага по отношение на всеки от участниците в обединението, който ще извърщват СМР, съобразно разпределението на дейностите на лицата предвидено в договора за създаване на обединение. 2.Участникът се отстранява от участие, когато: - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; - е обявен в несъстоятелност; - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; - при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в посочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който е лице по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Участникът се отстранява от участие, когато e лице по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Декларация - справка за оборота от строителство, проектиране и/или инженеринг на инсталации за сепариране и/или компостиране на БО, за последните 3 (три)години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се Приложение Образец № 7; 2.Банкова атестация/банково удостоверение или друг удостоверителен документ от обслужващата банка, че участникът разполага със свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране на работите в размер на не по-малко от 100 000 лева (сто хиляди лева) под формата на пари в брой и/или гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка; 3.Валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява проектирането за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им – заверено копие; 4.Валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им – заверено копие;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът в процедурата следва да е реализирал оборот от строителство, проектиране и/или инженеринг на инсталации за сепариране и/или компостиране на БО на участника за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден, да е минимум 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди лева) без ДДС. 2.Участникът трябва да разполага със свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране на работите в размер на не по-малко от 100 000 лева (сто хиляди лева) под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства, което се доказва банкова атестация/банково удостоверение от обслужващата банка за наличие на това изискване. В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, изброените по-горе изисквания в т.1 и 2 и ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. 3.Участникът следва да има валидна застраховка за Професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна) за строителя и за проектанта, с лимит на отговорност, съответстващ на строежи втора категория; В случай, че участникът участва като обединение /консорциум изискването по т. 3 важи за всеки един от партньорите в обединението (консорциум и др.), който ще извършва дейности, налагащи наличието на тези застраховки.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Декларация, съдържаща списък с изпълнени договори за строителство на инсталации за сепариране и/или компостиране, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като в препоръките да бъдат изрично посочени обхвата и обема на работа (характеристиките и капацитета на изпълнените работи), стойността, датата на започване и приключване на работата по договора и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Попълва се Приложение Образец № 8. 2.Декларация, съдържаща списък с изпълнени договори за проектиране на инсталации за сепариране и/или компостиране, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти, като в препоръките да бъдат изрично посочени обхвата и обема на работа (характеристиките и капацитета на изпълнените работи), стойността, датата на започване и приключване на работата по договора и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Попълва се Приложение Образец № 13. Ако в препоръката не се съдържа цялата информация поискана от Възложителя, участниците представят и приемно предавателни протоколи и/или актове за завършване на строителството. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3.Списък на експерти, които ще изпълняват поръчката – попълнено Приложение Образец № 10; За всеки експерт от екипа се представят:Декларация за съгласие за участие в екипа на съответния участник от всеки предложен проектант и експерт – попълва се Приложение Образец № 11, Автобиография от всеки експерт – попълва се Приложение Образец № 12, с приложени доказателства за професионален опит и квалификация,- копие от трудови книжки, договори – трудови и/или граждански; - копие от документа, удостоверяващ притежаваната професионална квалификация – диплом, удостоверение, сертификат; - препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ или от лицето, представляващо компанията, към която са работели към конкретния момент на изпълнение, за всеки отделен проект; За лицата, участващи в проектирането – удостоверение, заверено за текущата календарна година от КИИП и/или КАБ за придобита пълна проектантска правоспособност или документ за призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК) по чл.10 и чл. 11 от ЗКАИИП.4.Декларация за техническото оборудване, строителна техника и механизация (собствена и/или наета), с която участника разполага за изпълнение на поръчката – попълва се Приложение Образец № 13; Прилагат се извлечения от инвентарна книга или договори, от който да е видно на какво основание се ползва техниката 5.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно ЗКС, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. за строежи от ІV група, втора категория или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници, с който да докаже регистрацията си в професионалния или търговски регистър или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон – заверено от участника копие ; 6.Копие на Сертификат за въведена интегрирана система за управление на качеството съгласно съответната система: ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификация проектиране и строителство – заверено от участника копие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да е изпълнил през последните пет години, считано отдатата определена като краен срок за подаване на офертите най–малко 1 (един) договор за строителство на инсталации за компостиране и/или сепариране на БО. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите най–малко 1 (един) договор за проектиране на инсталации за сепариране и/или компостиране на БО. Горепосочените минимални изисквания могат да бъдат покрити и с 1 договор за инженеринг на инсталации за сепариране и/или компостиране на БО, изпълнен през последните пет години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертата. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването се прилага за обединението (консорциум и др.) като цяло. 2.Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите (Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г.) за строежи от ІV група, първа до трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници с който да докаже регистрацията си в професиоаналния или търговски регистър или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай, че участникът е обединение/ консорциум, изискването за представяне на удостоверението се прилага по отношение на всеки от участниците в обединението, който ще извърщват СМР, съобразно разпределението на дейностите на лицата предвидено в договора за създаване на обединение. 3.Участникът трябва да разполага с екип от ключови експерти: Ръководител на проекта, Главен проектант, Началник обект,Технически ръководител и Екип от проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност с валидни удостоверения или еквивалентни сертификати (за чуждестранните участници) за текущата календарна година с минимален професионален опит 3 години по специалността, по следните части на инвестиционния проект: част „Технологична”; част „ВиК”; част „Конструкции”; част „Архитектура”; част „Машинна”; част „ОВК”; част „Електро”; част „КИПиА”; част „Геодезия”; част „Вертикална планировка”; част „ПБЗ”. част „Енергийна ефективност” част „Геология” част „Пожарна безопасност” Подробните изисквания към ключовите експерти са описани в т.VI.3. от Обявлението. 4.Участникът следва да разполага минимум със следната собствена или наета техника за изпълнение на поръчката: - багер (колесен или верижен) – 2 бр. - самосвал – 5 бр. - миничелен товарач – 1 бр. - бетоновоз – 1 бр. - автокран – 1 бр. - друга техника по преценка на участника. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването се прилага за обединението (консорциум и др.) като цяло. 5.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда, с обхват на сертификация проектиране и строителство, съгласно съответните системи: - ISO 9001:2008; - ISO 14001:2004; Възложителя приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, устанвени в други държани членки, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: „Срок за изпълнение на поръчката” ; тежест: 25
Показател: „Предложен гаранционен срок за СМР”; тежест: 5
Показател: „Предложен гаранционен срок за машини и съоръжения” ; тежест: 10
Показател: „Предложена стойност за изпълнение на поръчката; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Самоков

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка с предмет «Проектиране и строителство на сепарираща и копстираща инсталации към РЦУО Самоков» е в рамките на Проект № DIR-592115-1-11- “ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН КОСТЕНЕЦ /САМОКОВ/ ”, финансиран от Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС), съгласно Договор за безвъзмездна помощ № DIR - 5112122-C-005

VI.3) Допълнителна информация

1.Документацията за участие може да бъде намерена на сайта на община Самоков от деня на публикуване на Обявлението в РОП. 2.Ръководител на проекта – да има завършено висше образование с придобита образователна степен бакалавър или магистър с професионална квалификация „строителен инженер”; да има трудов стаж по специалността минимум 3 години; да има опит като ръководител строеж на минимум един обект, сходен с предмета на поръчката; 3.Главен проектант – предложеният експерт е необходимо да притежава висше образование - с магистърска степен, със специалност „инженер технолог”, притежаващ пълна проектантска правоспособност с валидно удостоверение или еквивалентен сертификат (за чуждестранните участници) за текущата календарна година и стаж по специалността не по-малко от 5 години. Да притежава опит на сходна позиция в поне един инвестиционен проект със сходен предмет. 4.Началник обект – предложеният експерт е необходимо да притежава висше образование – специалност строителен инженер, машинен инженер, инженер-химик или аналогична; стаж по специалността не по-малко от 5 години; 5.Технически ръководител- да има завършено образование с придобита образователна степен средно специално и/или висше с квалификация строителен инженер; да има минимум 3 /три/ години трудов стаж като технически ръководител и опит като технически ръководител на мининум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, да отговаря на изискванията на чл.163а от ЗУТ. 6.Копие на Сертификат за въведена интегрирана система за опазване на околната среда, за дейности, сходни с обекта на поръчката ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват на сертификация проектиране и строителство – заверено от участника копие; 7.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; посочен в закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Кимисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.samokov.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ