Версия за печат

00422-2014-0025

BG-София: 10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Димитър Божилов - държавен експерт в отдел ДРПС и сътрудник по проекта, Република България 1051, София, Тел.: 0359 28119439, E-mail: dbojilov@mlsp.government.bg, Факс: 0359 29884405

Място/места за контакт: Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии", отдел "Демографско развитие, политики и стратегии" (ДРПС)

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 10 (10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е разработване на Анализ на специфичните предизвикателства и на възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора с прилагане на Индекса на активния живот на възрастните хора, разработване на Проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора и представянето им в публични събития (шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция) по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” и в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен № VS/2014/0026.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79315000

Описание:

Социални изследвания

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва: • Разработване на Анализ на специфичните предизвикателства и възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора с прилагане на Индекса на активния живот на възрастните хора (ААІ), както и разработване на рамка за интегриран комплекс от мерки и на мониторинг на тяхното изпълнение; • Представяне на Анализа и дискутиране на възможности за активен живот на възрастните хора по време на шест регионални кръгли маси; • Разработване на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, включително на система от индикатори и показатели за проследяване на нейното изпълнение – на основата на Анализа и на работата по време на регионалните кръгли маси; • Отразяване в проекта на Националната цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора на резултатите от проведените консултации с международни експерти, определени от Икономическата комисия на ООН за Европа и Фонда на ООН за население; • Представяне на Националната цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора по време на шест обучителни семинара в България; • Подготовка на презентации и участие в работата по време на заключителната конференция с международно участие; • Подготовка на междинни доклади и отчети.

Стойност, без да се включва ДДС
111482 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

29.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие е в размер на 1 114 (хиляда сто и четиринадесет) лева, представени под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на МТСП - БНБ – Централно управление, IBAN BG83BNBG96613300134102, BIC BNBGBGSD. 3. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни елементи: - наименованието на поръчката, дадена от Възложителя: „Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“; - условия за усвояване на гаранцията от страна на възложителя, съгласно чл. 61, ал.2 от ЗОП. 4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 5. Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на МТСП - БНБ – Централно управление, IBAN BG83BNBG96613300134102, BIC BNBGBGSD. Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава или задържа от възложителя в съответствие с условията на договора по съответната позиция. 6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 7. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащанията по договора се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в договора и документацията за участие. 2. Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета на проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 3. Ако избраният изпълнител е юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност, след подписване на договора ще се приложи процедурата за освобождаване от ДДС в съответствие с чл. 173, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Ако избраният изпълнител е чуждустранно лице, регистрирано в друга държава, то той трябва да се регистрира в Националната агенция за приходите, за да може да се приложи чл. 173, ал.1 от ЗДДС. 4. На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за услугата се прилага нулева ставка на данък върху добавената стойност и такъв няма да се начислява и заплаща, при условие, че ОСНОВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ (по смисъла на чл.107, ал.2 от ППЗДДС) предостави документ, издаден от Националната агенция за приходите.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата не може да участва участник и/или подизпълнител, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.”а”–„д”, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 5 и ал.5 ЗОП и чл. 3, т.8 ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен ако е налице изключение по чл.4 от същия закон. Необходими документи: I.Плик №1 "Документи за подбор":1) Оферта (образец);2) Списък на документите, съдържащи се в офертата;3) Административни сведения;4) ЮЛ или еднолични търговци представят единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; ЮЛ, които не са търговци, представят заверено от участника копие на документ за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие); Чуждестранните лица представят заверено от участника копие на съответен еквивалентен документ за първоначална регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуално състояние, издаден не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите, издадени от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в официален превод; Физически лица – заверено от участника копие от документа за самоличност; За чуждестранните ФЛ – копие от документа за самоличност в официален превод;5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1, б.”а” – „д”, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 5 и ал.5 ЗОП и чл. 3, т. 8 или за наличие на изключение по чл.4 ЗИФОДРЮПДРСЛДС-оригинал;6) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 ЗОП, съгласно т.III.2.2; 7) Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 ЗОП, съгласно т.III.2.3;8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП;9) Съгласие за участие на подизпълнител/и; 10) Оригинал на документ за внесена гаранция за участие;11) Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника - нотариално заверено копие;12) Документ за регистрация по ЗДДС (при наличие на такава) – заверено копие;13) Договор/Акт за създаване/учредяване на обединение/сдружение, когато участникът не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите–оригинал или заверено копие;14) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП; 15) Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗПУКИ от всеки член на екипа-оригинал;16) Други документи. Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл.56, ал.1,т.1, 4-6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС ; 2. Участник - обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП; 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, които са на чужд език, се представят и в превод. II. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”:1) Техническа оферта по образец с посочен срок за изпълнение на поръчката, заедно с приложение - подписани и подпечатани от участника; III. Плик № 3 „Предлагана цена”: 1) Ценова оферта по образец, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Копие от годишния баланс (ГБ) и отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови години 2011 г., 2012 г. и 2013 г., (изготвени и заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството) и представени от участника със заверка „Вярно с оригинала”, в случай, че не са обявени и/или не са достъпни в Търговския регистър, или еквивалент в случаите, когато участникът не е регистриран съгласно българското законодателство, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Копие от годишните данъчни декларации (за физически лица) за трите години – 2011 г. , 2012 г. и 2013 г., заверени с мокър печат на НАП, или еквивалент в случаите, когато участникът е чуждестранно физическо лице; 3. Справка – декларация за общия оборот за трите приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има реализиран оборот не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лв. общо за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот на всички лица в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. Препоръките за добро изпълнение следва да съдържат предмета на договора, стойност и информация за неговото изпълнение. Под договори със сходен предмет/обхват на предмета на поръчката се разбират договори, изпълнени от участника без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва извършване/разработване на анализи и/или политики, стратегически и/или оперативни документи в социално-икономическата област - демографски процеси, социално включване, образование и обучение, пазар на труда, доходи, жизнен стандарт, бизнес среда и инвестиции. 2.Заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката. 3. Списък на предложения екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация и опит на всяко от тях. 4.Заверени копия на документи, удостоверяващи за всяко от лицата от екипа: • образованието и квалификацията (заверени от участника копия от дипломи за завършено образование; сертификати за допълнителна квалификация и др., имащи отношение към изискванията на Възложителя за образование и квалификация); • професионалния опит (заверени от участника копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, като напр. копия от трудови книжки и/или служебни книжки, придружени от длъжностни характеристики и/или служебни бележки, или еквивалентен документ за чуждестранни физически лица, копия от трудови и/или граждански договори, договори за управление и др.). * Забележки: 4а. Представени копия на трудови книжки и/или служебни книжки и/или трудови договори и/или заповеди за възникване на служебно правоотношение, непридружени от длъжностни характеристики и/или служебни бележки, конкретизиращи изпълняваните дейности, от които да е видно, че съответният експерт притежава изискуемия минимален опит, няма да се взимат предвид. 4б. Препоръки от предишни работодатели/ възложители по договори за услуги не се считат за документи, удостоверяващи професионален опит на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката, ако не са придружени с други документи, напр. копия от договори за услуги/ копия от трудови книжки и/или служебни книжки или друго приложимо, от които да е видно, както конкретната продължителност на заетостта, така и конкретните изпълнени дейности и областта, в която са осъществени. 5. Автобиография от всеки от членовете на екипа. 6. Декларация за разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител от всеки от членовете на екипа.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има договори със сходен предмет/обхват на предмета на поръчката, чиято обща стойност без ДДС кумулативно е равна на, или надвишава сумата от 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка, придружени от препоръки за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. 2.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на предмета на поръчката. 3. Участникът трябва да разполага с екип (собствен или нает) в състав от минимум 6 (шест) души. Всеки от предложените лица от екипа трябва да притежава завършена степен на висше образование и да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) експерт №1 с компетенции в областта на заетостта, пазара на труда и/или социално-осигурителните отношения - минимум 3 години опит в периода между 2001 и 2014 г. в изследването и/или анализа и/или прогнозирането и/или оценката на въздействието и/или разработването на политики, стратегически и оперативни документи и/или преподаването в областта на заетостта, пазара на труда и/или социално-осигурителните отношения; б) експерт №2 с компетенции в областта на социалните услуги и/или дългосрочната грижа - минимум 3 години опит в периода между 2001 и 2014 г. в изследването и/или анализа и/или прогнозирането и/или оценката на въздействието и/или разработването на политики, стратегически и оперативни документи и/или преподаването в областта на социалните услуги и/или дългосрочната грижа; в) експерт №3 с компетенции в областта на здравеопазването и/или здравните услуги - минимум 3 години опит в периода между 2001 и 2014 г. в изследването и/или анализа и/или прогнозирането и/или оценката на въздействието и/или разработването на политики, стратегически и оперативни документи и/или преподаването в областта на здравеопазването и/или здравните услуги; г) експерт №4 с компетенции в областта на икономическото и/или регионалното развитие - минимум 3 години опит в периода между 2001 и 2014 г. в изследването и/или анализа и/или прогнозирането и/или оценката на въздействието и/или разработването на политики, стратегически и оперативни документи и/или преподаването в областта на икономическото и/или регионалното развитие; д) модератори – 2 бр., като всеки от тях да има участие като модератор в минимум 3 броя публични събития в периода между 2001 и 2014 г. в една или няколко от следните области: пазар на труда, социално-осигурителна система, здравеопазване, образование, социални услуги и дългосрочна грижа, равни възможности и антидискриминация, доброволчество.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател ТП = Техническо предложение:Т1 – Съответствие на Методологията за разработване на Анализа по т. 3.1. от Техническата спецификация - макс. стойност 20 т.;Т2 – Съответствие на Методологията за разработване на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора по т. 3.3. от Техническата спецификация - макс. стойност 30 т.; Т3 – Съответствие на Концепцията за провеждане на 6 регионални кръгли маси и План за модериране на дискусиите по време на 6-те регионални кръгли маси по т. 3.2. от Техническата спецификация - макс. стойност 10 т.;Т4 – Съответствие на Концепцията за провеждане на 6 обучителни семинара по т.3.5. от Техническата спецификация - макс. стойност 10 т. ; тежест: 70
Показател: Показател ЦП = Ценово предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 108 - 190215 от 06.06.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.София, ул."Триадица" №2, административна сграда на МТСП

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) имат представители на участниците (законни или с пълномощно), на средствата за масово осведомяване, както и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора ”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие е налична и се предоставя безплатно на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” или при поискване по електронна поща в срок до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. 2. До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като отговорите се публикуват и на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”, без в тях да се отбелязва лицето, направило запитването. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 3), както и на тегленето на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП (при възникване на основание за това).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ