Версия за печат

00422-2014-0024

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Светлана Делииванова – старши експерт в дирекция "Социално включване", България 1051, София, Тел.: 02 8119532, E-mail: sdeliivanova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9810719

Място/места за контакт: София, административната сграда на МТСП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с две обособени позиции по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“; Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка ще бъде реализирана в две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – доставка на канцеларски материали; 2. Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – дизайн, предпечатна подготовка, печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 30100000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максимално допустимата цена за извършване на услугите по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – доставка на канцеларски материали не може да надвишава 18 155, 50 (осемнадесет хиляди сто педесет и пет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; Максимално допустимата цена за извършване на услугите по Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология не може да надвишава 62 500 (шесдесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС, съгласно Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, рубрика "Профил на купувача", http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp

Прогнозна стойност без ДДС
80655.5 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е: По Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – в размер на 181,55 (сто осемдест и един лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС, а гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. По Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – в размер на 625 (шестотин двадест и пет) лева без ДДС, а гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да бъде издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни атрибути: наименованието на поръчката, дадена от Възложителя – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с две обособени позиции по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“; Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, срок на валидност, условия за задържане на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават или задържат от Възложителя по реда и условията на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършат по банков път на посочената от Изпълнителя сметка в лева след приемането на работата от страна на Възложителя или от лицето за контакт, определено в договора, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и срещу издадена фактура. Плащанията ще се извършат в съответствие с клаузите в договора за съответната обособена позиция, а именно: – по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер, съгласно ценовото му предложение, като плащането (100% от ценовото предложение на Изпълнителя) ще се извърши в срок от 10 работни дни след окончателната доставката на канцеларски материали и срещу издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; – по Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер, съгласно ценовото му предложение, като плащането (100% от ценовото предложение на Изпълнителя) ще се извърши в срок от 10 работни дни след окончателното изпълнение и доставката на печатните издания на информационните материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ и срещу издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Финансовите средства са осигурени от бюджета по Проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ: При всички дейности, където е приложимо, изпълнителят следва да осигурява информиране и публичност по финансирането на договора и следва да спазва изискванията, описани в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - http://www.esf.bg/view_doc.php/3682. Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение спазването на изискванията за информиране и публичност, следва да бъдат предварително съгласувани с изрично упоменатите в договора лица. В изготвените доклади изпълнителят следва да използва емблемата на Европейски съюз /ЕС/, името на проекта, който се изпълнява; името и логото на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 /ОП РЧР/; името на Европейския социален фонд /ЕСФ/; флага на ЕС. Всички участници, вкл. включените в офертата подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, 3 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. II. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП. Участниците по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ следва да декларират в свободен текст, че се задължават да предоставят качествени и оригинални консумативи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Необходими документи: I.Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" съдържа:1. Попълнен образец на оферта;2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;3. Административни сведения за участника;4. Документ за регистрация: а) Документ за самоличност на участника, когато участникът е ФЛ – заверено от участника копие; за чуждестранните ФЛ–копие в официален превод на български език; б) Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско ЮЛ или едноличен търговец; в) ЮЛ, които не са търговци, представят документ за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие); Чуждестранните ЮЛ – еквивалентен документ за регистрация и за актуално състояние, съобразно съответното националното законодателство, в официален превод на български език;5. Заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава);6. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;7. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки;8.Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки;9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо;11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; 12.Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощното на лицето/лицата, подписващо офертата (в случай че нямат представителни функции); 13. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП - съгласно т.III.2.2. от обявлението; 15. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП - съгласно т.III.2.3 от обявлението; 16. Обединенията представят и договор/акт за създаване/учредяване на обединение/сдружение или друг заместващ го документ, подписан от всички лица в обединението, в който задължително се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие; 17. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; *Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл. 56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП; 2. Участник-обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП;3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 ЗОП, които са на чужд език,се представят и в превод;Участниците по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ трябва да представят документи, че са оторизирани да продават съответната марка консумативи/принадлежности от производителите или официалните представители за страната/ региона. II. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: 1. Попълнен образец на Техническа оферта; 2. Приложение към техническата оферта - Цялостна концепция и визия за изпълнение на поръчката; III. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа: попълнен образец на Ценова оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Справка – декларация по чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП за оборота на участника от сходни с предмета на поръчката услуги: – по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – доставяне на канцеларски материали и консумативи за трите приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; – по Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – дизайн и/или предпечатна подготовка и/или печат на информационни материали и/или брошури и/или сборници и др. подобни за трите приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката: – доставяне на канцеларски материали и консумативи за трите приключили финансови години по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – не по-малко от 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева общо за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло; – дизайн и/или предпечатна подготовка и/или печат на информационни материали и/или брошури и/или сборници и др. подобни за трите приключили финансови години по Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ – не по-малко от 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) лева общо за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка–декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съдържаща списък на основните договори с подобен/сходен предмет/обхват на предмета на поръчката с посочване на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване и придружена от референции (препоръки) за добро изпълнение към договорите, описани в нея. *Забележка: Референциите (препоръките)следва да съдържат предмета и срока на договора. 2. Описание на профила на участника, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната специализация и др., (по отношение на обединенията и консорциумите, описанието трябва да обхваща всички членове на обединението/ консорциума) - максимум 3 страници (свободен текст).
Минимални изисквания: Участникът следва да има изпълнени минимум 3 (три) договора, сходни с предмета/обхвата на поръчката: – доставяне на канцеларски материали и консумативи по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка, като се представят и референции от контрагентите им – доказва се със справката – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и представяне на минимум 3 референции (препоръки) към договорите, описани в нея; – дизайн и/или предпечатна подготовка и/или печат на информационни материали и/или брошури и/или сборници и др. подобни по Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка, като се представят и референции от контрагентите им – доказва се със справката – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и представяне на минимум 3 референции (препоръки) към договорите, описани в нея. – Участниците по Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ трябва да представят документи, че са оторизирани да продават съответната марка консумативи/принадлежности от производителите или официалните представители за страната/ региона. Също така, участниците следва да декларират в свободен текст, че се задължават да предоставят качествени и оригинални консумативи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

административната сграда на МТСП, гр. София, ул. Триадица № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика и е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие се предоставя на официалната интернет страница на Министерство на труда и социалната политика, рубрика „Профил на купувача“ на адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp; * До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като отговорите се публикуват и на официалната интернет страница на Министерство на труда и социалната политика, рубрика „Профил на купувача“ на адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp, без в тях да се отбелязва лицето, направило запитването.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“
1) Кратко описание

Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30100000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

3) Количество или обем

Количеството и обема по 1. Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ е подробно описано в Техническата спецификация на Документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
18155.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“
1) Кратко описание

Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ включва дейности, свързани с дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Количеството и обема по 2. Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ е подробно описано в Техническата спецификация на Документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
62500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2014 г.