Версия за печат

00652-2013-0005

BG-Септември: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Септември, ул. “Александър Стамболийски” No 37А, За: инж. Недка Калоянова, Република България 4490, Септември, Тел.: 0886 616793, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Място/места за контакт: Община Септември

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.septemvri.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВИК МРЕЖАТА НА ГР. СЕПТЕМВРИ“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Септември
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВИК МРЕЖАТА НА ГР. СЕПТЕМВРИ“ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изпълнение на предмета на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за ВиК мрежата на гр. Септември, съгласно Техническата спецификация и Работния проект, предписанията в Заповедната книга на строежа и Количествено-стойностните сметки (КСС); 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, съоръжения и т.н.; 3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 5. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа; 6. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 7. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове; 9. Изготвяне на кадастрални заснемания на частта от обекта, предмет на настоящата поръчка, съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2385192.7 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател П1 - Срок за отстраняване на дефекти; тежест: 10
Показател: Показател П2 - Срок за изпълнение на СМР; тежест: 30
Показател: Показател П3 - Гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Показател П4 - Ценово предложение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 539389 от 29.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № DIR-51011116-С055-S-3 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора
26.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ХИДРОГРУП” ДЗЗД, ЕИК176702434, район Овча купел, бул. „Цар Борис ІІІ” №136Б, РБългария 1618, София, Тел.: 02 9533542, E-mail: psg_ead@mail.bg, Факс: 02 9533542

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2513884.14 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2385192.7 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г. за проект № DIR-51011116-80-164 с предмет „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и следващите от ЗОП, крайният срок за подаване на жалби е изтекъл на 22.05.2014г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор