Версия за печат

02538-2014-0058

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-789 от 26.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратурата на Република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Катя Асенова Колева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036044, E-mail: kkoleva@prb.bg, Факс: 02 9313834

Място/места за контакт: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език под формата на писмени преводи на официални документи, при производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, както и др. официални документи. Във връзка с приемането на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2104г.), устните и писмените преводи, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, и тези по изпълнителни дела, се извършват от лица, утвърдени за съдебни преводачи, при условията на Наредбата. Наредбата не се прилага за извършваните писмени преводи от и на съответния чужд език, във връзка с международно правното сътрудничество, предварителните проверки, междуинституционалното взаимодействие и други дейности, извън водените в Република България наказателни, административни и граждански производства. По отношение на тези преводи, включени в обхвата на цитираната Наредба и до утвърждаването на предвидените в Наредбата списъци на съдебните преводачи, Възложителят ще възлага писмени преводи като ще ползва услугите на избрания за Изпълнител участник. В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и чрез е-mail. Преводи на класифицирани документи се извършват на място в регистратурата за класифицирана информация на Възложителя (гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата) на предоставена от него компютърна конфигурация. Писмените преводи ще бъдат от и на следните езици: - ПЪРВА ГРУПА: 1 - английски, 2 - френски, 3 - немски, 4 - испански, 5 - италиански и 6-руски; - ВТОРА ГРУПА: 1 - чешки, 2 - полски, 3 - словашки, 4 - словенски, 5 - португалски, 6 - румънски, 7 - турски, 8 - гръцки, 9 - сръбски, 10 - македонски, 11 - хърватски, 12 - украински и 13 - молдовски; - ТРЕТА ГРУПА: 1 - унгарски, 2 - фламандски (нидерландски, холандски), 3 - датски, 4 - норвежки, 5 - естонски, 6 - шведски, 7 - арабски, 8 - фински (финландски), 9 - албански, 10 - латвийски, 11 - литовски, 12 - фарси (Иран, персийски); - ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 1 - японски, 2 - виетнамски, 3 - иврит, 4 - китайски, 5 - корейски, 6 - монголски, 7 - хинди (Индия), 8 - арменски, 9 - грузински; - Преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация: Включва изброените по - горе езици от първа и втора група.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 8, ал. 2, чл. 16, ал. 8, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне, което е основание за избор на тази процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Ася Бориславова Петрова
Длъжност: Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура