Версия за печат

00422-2014-0022

BG-София: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица " № 2, За: Дарина Конова, държавен експерт в отдел "Условия на труд", Република България 1051, София, Тел.: 02 819518, E-mail: d.konova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9872532

Място/места за контакт: дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Електронен достъп до информация: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 17 (17 - Услуги на хотели и ресторанти)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят следва да осигури следното: 1. Цялостна подготовка и организиране на една кръгла маса за по 15 участника и с продължителност 3 астрономически часа ; 2. Цялостна подготовка, организиране и провеждане на Международна конференция за до 60 участници. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: наем на зали и техническо оборудване; озвучаване; кетъринг; регистрация на участниците; разпределяне на материали; осигуряване на консекутивен превод; осигуряване на резервации и хотелско настаняване за участници в мероприятията и др. под.

Стойност, без да се включва ДДС
10900 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 100 (сто) лева, а гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да бъде издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни атрибути: наименованието на поръчката, дадена от Възложителя, срок на валидност, условия за задържане на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават или задържат от Възложителя по реда и условията на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията за всяка заявка се извършват по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка в лева в срок от 15 (петнадесет) работни дни след завършване и отчитане на всяко събитие/мероприятие и след подписване на съответен приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя или упълномощено от него лице и срещу издадена фактура. Възложителят заплаща на Изпълнителя действително изпълнените и приети услуги за всяко конкретно мероприятие по единични цени за реален брой участници, но не повече от предвидените за мероприятието.Заплащането ще се извършва на база на реалния брой участници във всяко от предвидените събития. Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета по Проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на ново юридическо лице, в случай че избраният изпълнител е неперсонифицирано дружество.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, подзаконовата уредба по прилагането му и условията, посочени в документацията за участие. 2. Всички участници и подизпълнители следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т. 1, б.”а” – „д”, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 5 и ал.5 от ЗОП. Необходими документи: I.Плик №1 "Документи за подбор": 1) Оферта по образец; 2) Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3) Административни сведения; 4) ЮЛ или еднолични търговци представят единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; ЮЛ, които не са търговци, представят заверено от участника копие на документ за първоначална регистрация и удостоворение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие); Чуждестранните лица представят заверено от участника копие на съответен еквивалентен документ за първоначална регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуално състояние, издаден не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите, издадени от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в официален превод; Физически лица – заверено от участника копие от документа за самоличност; За чуждестранните ФЛ – копие от документа за самоличност в официален превод; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1, б.”а” – „д”, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 5 и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и ал.5 по образец - оригинал; 6) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП - съгласно т.III.2.2. от обявлението; 7) Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП - съгласно т.III.2.3 от обявлението; 8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец; 9) Съгласие за участие на подизпълнител/и по образец; 10) Оригинал на документ за внесена гаранция за участие; 11) Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника – нотариално заверено; 12) Документ за регистрация по ЗДДС (при наличие на такава) – заверено копие; 13) Договор/Акт за създаване/учредяване на обединение/сдружение, когато участникът не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – нотариално заверен; 14) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - образец; 15.Други документи; Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл.56, ал.1,т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП; 2. Участник - обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2,т.6 ЗОП; 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. II. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 1)Техническа оферта по образец с посочен срок за изпълнение на поръчката, заедно с приложения - подписани и подпечатани от участника; III. Плик № 3 „Предлагана цена”: Ценова оферта – по образец - подписана и подпечатана

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Справка – декларация за оборота от услуги/доставки, сходни с предмета на поръчката за всяка от последните три приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участник в процедурата следва да е реализирал оборот от изпълнението на сходни услуги равен на минимум два пъти размера на обявената прогнозна стойност на обществената поръчка за последните три приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира оборот от дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва предоставянето на услуги по организиране и провеждане на събития – конференции, кръгли маси, семинари, обучения и др. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се приема сумарно реализираният оборот на всички лица в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, предмет и изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, брой участници и място на всяко събитие, придружена от минимум 3 (три) бр. препоръки за добро изпълнение към 3 (три) от договорите, описани в нея. Препоръките следва да съдържат предмета на договора, стойност и информация за неговото изпълнение. 2.3. Списък на предложените от участника преводачи - изготвен по образец, придружен от подписана от всеки преводач автобиография, декларация от всеки един преводач, че е на разположение за осъществяване на дейностите по тази поръчка и отговаря на изискванията на възложителя (по образец) и документи за предложените преводачи, удостоверяващи образованието и професионалния им опит (заверени копия на документи, удостоверяващи декларираните в автобиографията обстоятелства (напр. копия отдипломи, трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки или еквивалентен документ за чуждестранни физически лица, копия от трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, препоръки от предишни работодатели с точно упоменаване на вида извършени услуги/ положен труд и периода на заетост, служебни бележки и т.н.). 3. Копие на валиден лиценз за регистрация за осъществяване на туроператорска или туристическа агентска дейност или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз(ЕС), или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство(ЕИП) и копие на валидна към момента на подаване на офертата задължителна застраховка на туроператора.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има минимум 3 (три) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (3 броя) за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. Под договори, сходни с предмета на поръчката се разбира договори, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва предоставянето на услуги по организиране и провеждане на събития – конференции, кръгли маси, семинари, обучения и др. 2. Участникът следва да намери и ангажира минимум следните експерти: 2.1. Координатор, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на дейностите по подготовка и организиране на събитията. Координаторът трябва да има поне едногодишен опит в координацията на подобни дейности. 2.2. Минимум двама преводача за осъществяване на консекутивен превод до 3 часа от и на английски език за кръглата маса, както и консекутивен превод по време на международната конференция от и на английски език в рамките на до 8 часа. Един преводач може да участва и на двете събития. Предложените преводачи следва да са придобили образователно квалификационна степен минимум бакалавър в област на висшето образование – хуманитарни науки, професионално направление – филология с езиков профил, съответстващ на заданието. Преводачите следва да докажат участие като преводачи на минимум три подобни събития. 3.Участникът следва да е регистриран по Закона за туризма в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти към Министерство на икономика, енергетика и туризма и да поддържа валидна за срока на изпълнението на поръчката застрахователна полица или еквивалентен документ в съответствие със Закона за туризма. Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България може да се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица. На етап подаване на оферта застрахователната полица трябва да е валидна към крайния срок за подаване на оферти. В случай, че участник в процедурата е неперсонифицирано обединение, лицензът за осъществяване на туроператорска или туристическа агентска дейност, както и застраховката за професионална отговорност могат да се представят от един от участниците в обединението, който ще осъществява дейностите, за които се изискват такива лиценз и застраховка. В такъв случай в договора за създаване на обединението еднозначно следва да е посочено, че конкретният участник, който представя тези документи, ще осъществява дейностите, за които те са необходими.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Предвид заложените дейности, участниците в процедурата следва да е регистриран за осъществяване на туроператорска или туристическа агентска дейност, съгласно разпоредбите на Закона за туризма.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Категория на хотела; тежест: 40
Показател: Описание на процеса на управление на изпълнението; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

МТСП, ул. Триадица №2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие е налична и се предоставя безплатно на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” или при поискване по електронна поща в срок до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ