Версия за печат

00098-2014-0011

BG-Гоце Делчев: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, За: Марина Дилиянова Вълчева - гл.експерт "Обществени поръчки и проекти", България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0888 006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 0889 848685

Място/места за контакт: Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gocedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача: www.gocedelchev.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА В С. БОРОВО, С. КОРНИЦА, С. ЛЪЖНИЦА, С. БУКОВО И С. БАНИЧАН”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Борово, с.Корница, с.Лъжница, с.Буково и с.Баничан, Община Гоце Делчев
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни, монтажни и ремонтни работи за Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница, с.Буково и с.Баничан, община Гоце Делчев. Изпълнението на поръчката ще бъде поетапно както следва: -І етап – Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково. -ІІ етап – Възстановяване на уличната настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково. -ІІІ етап – Реконструкция на водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка в с.Баничан. Обектите са строеж ІІІ (трета) категория.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще бъде извършена частична реконструкция на водопроводната мрежа в селата Баничан, Борово, Буково, Корница и Лъжница. Ще бъдат подменени тръбните системи и част от съоръженията, действащи към момента. Общата дължина на мрежата, която ще бъде подменена е 10098м. Новата мрежа се предвижда да бъде изградена от полиетиленови тръби. Строителните и монтажните работи обхващат: - Земни и укрепителни работи: рязане и разкъртване на съществуваща настилка, направа на изкопи, укрепване на изкопи, подготовка на изкопи за полагане на тръби, извозване на строителни отпадъци и земни маси. - Строителни работи: изготвяне на кофражи, армиране, бетониране, декофриране, зидарии. - Монтажни работи: доставка и монтаж на тръби с подходящ диаметър. - Други: изграждане на шахти, изграждане на СВО, монтаж на пожарни хидранти. - Предвидени са водопроводни сградни отклонения до границите на всеки частен имот, както и спирателни кранове на всички отклонения от главните клонове. - Ще бъде направено хидравлично изпитване и дезинфекция на водопровода. - Възстановяване на уличната настилка в засегнатите участъци. След подмяната на водопровода, в отделни участъци от изброените населени места, е предвидено и възстановяване на уличната настилка. Под тръбите е предвидена пясъчна подложка с дебелина около 10 см. Над темето на тръбата с дебелина около 30 см ще се направи засипка от пясък. Останалият изкоп до кота пътно легло ще се засипе с несортирани необработени минерални материали (нестандартна баластра) на пластове с дебелина около 20 см, след което следва уплътняване до 95% от експлоатационната плътност. Следват засипка с трошен камък, битумизирана баластра и плътен асфалтобетон. При изкопите за водопровода се предвижда плътно укрепване.

Прогнозна стойност без ДДС
4087363.19 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.05.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 2. Гаранцията за участие е сума в размер на 40 000 четиридесет хиляди) лева. Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната набирателната сметка на община Гоце Делчев: IBAN: BG94STSA93003319609901; BIC:STSABGSF Банкова гаранция – изготвя се също в посочения срок, т.е. до изтичане срока за подаване на оферти, като следва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите, определен от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде със срок, не по-кратък от срока на валидност на офертите, определен от възложителя, т.е. не по-кратък от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Банковата гаранция се изготвя по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3 (три) % от общата стойността на обектите по договор без ДДС и без стойността на непредвидените разходи. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора е със срок на валидност не по-рано от 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на обектите по договор. Банковата гаранция се изготвя по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. При представяне на гаранцията за изпълнение в съответния документ се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Обезпечаване на авансовото плащане по договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка ще става чрез подписване на Запис на заповед от Изпълнителя. Записа на заповед трябва да бъде без протест и разноски, и представлява своего рода безусловна и неотменяема гаранция в полза на възложителя, с възможност сумата по записа на заповед да се усвои изцяло или на части Сумата по Записа на заповед за авансово плащане е в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на обектите по договор с ДДС без стойността на непредвидените разходи.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане в размер на 20% от стойността на обектите по договор (без стойността на непредвидените разходи в срок до 10 (десет) дни след издаване на Протокола/ите за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на обектите от І етап на изпълнение на поръчката и представяне на следните документи: - запис на заповед за авансово плащане (в оригинал, по образец на Възложителя); - фактура за стойността на аванса; - копие на протокол/и за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво. Две междинни плащания - в размер до 100% от стойността на строителството от първи и втори етап на изпълнение на поръчката по договор и окончателно плащане - в размер, разликата след приспадане на авансовото и междинните плащания плюс стойността на непредвидени разходи, ако има направени такива. - Първо междинно плащане ще бъде след изпълнение на І етап от поръчката, а именно: Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково. - Второто междинно плащане ще бъде след изпълнение на ІІ етап от поръчката, а именно: Възстановяване на уличната настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница и с.Буково. Всяко междинно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на необходимите документи. Окончателно плащане: Стойността на окончателното плащане се получава след като от стойността на действително извършените видове и количества СМР по всички обекти се приспаднат авансовото и междинните плащания плюс стойността на непредвидените разходи, ако има направени такива. Окончателното плащане се извършва само след одобрение на разходите от Управляващия орган – ДФ „Земеделие” (разходите за окончателно плащане по проекта и до размера на одобрените от ДФЗ разходи). Комплектът от документи, придружаващ заявката за окончателно плащане по проекта, се подготвя съгласно Наредба № 25 и съдържа всички документи за това, описани в Наредбата, като например: цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности, свързани с направените разходи по изпълнение предмета на договора; приемо-предавателни протоколи за приемане на действително извършената работа (акт, обр.19) на обектите, подписани от оторизирани представители на Възложителя и Изпълнителя, включително и от строителния надзор на обектите и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство. проформа-фактура/и за стойността на действително извършените СМР на обекта от ІІІ етап и за стойността на непредвидените разходи, ако има направени такива, издадена от Изпълнителя, в която е приспадната останалата част от дадения аванс; Разрешения за ползване на обектите; други документи съгласно Наредба 25. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на фактура за окончателно плащане. Окончателното плащане се извършва на база издадена фактура за стойността на направените и одобрени от ДФ „Земеделие” разходи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът в процедурата определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверени копия от удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и за данъчна регистрация, вкл. и регистрация по ЗДДС. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава всички участници в обединението (или консорциума) подписват документ – споразумение, договор или друг подходящ документ, в който е посочен представляващия и на основание чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП Възложителят изисква да бъде представен този документ в оригинал или нотариално заверено копие. Документът за създаване на обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след отваряне на подадената оферта.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ще бъде отстранен от участие участник, за който са налице следните обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП: 1. е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно нац. закони и подзаконови актове. 2. е в открито производство по несъстоятелност, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуж. лице – да не се намира в подобна процедура съгласно нац. закони и подзаконови актове, вкл. неговата дейност да не е под разпореждане на съда, или участникът да не е преустановил дейността си. 3. е лишен от правото да упражнява опр. професия (строител) или дейност (Строителство), съгласно зак. на държавата, в която е извършено нарушение, ако има такова. 4. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за общ. поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 5. има парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или да няма задължения за данъци или вноски за соц. осигуряване съгласно закон. на държавата, в която участникът е установен.6. има наложено адм. наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 г. 7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на общ. поръчки или за подобно престъпление съгласно законод. на държавата, в която лицето е установено.Админ. изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС. Участници, се предлагат за отстраняване в процедурата в случай, че: - Са обявени в несъстоятелност или са обект на открито произ. по несъстоятелност, ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са преустановили стопанска дейност, са обект на произ., свързано с такива въпроси, или се намират в подобна процедура съгласно нац. законови и подзаконови актове; - Са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда; - Са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на проф. дейност, доказани с всякакви средства, които възложителят (договарящия орган) може да обоснове; - Не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за соц. осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която е седалището им, или с тези на държавата на възложителя, или още – с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката; - Не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за соц. осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която е седалището им, или с тези на държавата на възложителя, или още – с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката; - Са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите. - Вследствие на друга процедура за възлагане на общ. поръчка или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общностите, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения. Поръчката не може да се възлага на участници в процедурата, които по време на възлагането й: - Са обект на конфликт на интереси; - Са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и са виновни за това или не предоставят тази информация. Техническа оферта, за която не е изпълнено минималното ниво на качество, определено от Възложителя, не се оценява, а се отстранява от участие. Участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката надвишаваща прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да бъде вписан в ЦПРС на основание чл.6 от ПРЗВ на ЦПРС за изпълнение на строежи ЧЕТВЪРТА група, ТРЕТА категория или по висока, и да притежава съответното удостоверение за това и валиден талон към него. Когато участникът е чуждестранно лице и няма регистрация в ЦПРС в Република България - следва да притежава регистрация в съответен професионален или търговски регистър съгласно национален закон в държавата, в която е установен, с предмет строителство на еквивалентна категория обекти, което да докаже с документи или декларация от компетентните там органи;1. Оферта за участие – в оригинал.2. Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – в оригинал; 3. Адм. сведения – в оригинал;4. Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на общ. поръчка - в оригинал; 5. Декларация за спазване условията на поръчката и за не разпространяване на данни, свързани с нея - в оригинал; 6. Регистрационни документи на участника:- Заверено копие на ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, регистрирани в България по ЗТР. Документът може да се представи и като копие (актуална разпечатка) от системата на Търг.регистър, заверено от участника или да се представи Декларация за регистрация по ЗТР с посочен ЕИК, изготвена по образец № 16 (в оригинал). Съгласно чл.24 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, участниците следва да представят и документ за актуално състояние, заедно с документа за регистрация. или - Заверено копие на документ за самоличност, когато участникът е ФЛ. или - Екв.документи за регистрация от съдебен или адм. орган в държавата, в която е установен участникът, когато той е чуждестранно ФЛ или ЮЛ. Документът/ите следва да са с дата на издаване, предшестваща отварянето на офертата, не по-късно от 2 месеца. Представя се в официален превод. Когато участникът в процедурата е неперсонифицирано обединение, документа/ите по тази точка се представят за всяко ФЛ и/или ЮЛ, вкл. в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документа/ите по тази точка се представят за всеки от тях при спазване на определените по-горе в настоящата точка условия. 7.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. 8. Документ за внесена/ учредена гаранция за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция. 9. Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП - в оригинал. 10. Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП - в оригинал. 11. Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл.96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, 12. Декларация за неучастието на подизпълнители, 13. Декларация за участието на подизпълнители, която съдържа вида на работите, които ще изпълняват и дела на тяхото участие;14. Декларация от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива; 15. Документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, подписан от всички участници в състава му, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – в оригинал или нотариално заверено копие . 16. Декларация за запознаване със строителните площадки и инвестиционните проекти за обектите; 17. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП; 18. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) по чл. 50, ал.1, т.1 от ЗОП - застрахователна полица за сключена и валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - заверено копие; Чуждестранните участници представят еквивалентен документ за наличие на еквивалентна застраховка; - Към застраховката се прилага Декларация от участника в свободен текст (когато е приложимо), подписана от представляващия го, че се задължава да поднови застрахователната полица при изтичане на срока й на валидност, когато същия е по-кратък от срока на валидност на офертата; б) по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - информация за оборота от строителството, сходно с предмета на поръчката за последните три приключени години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – в оригинал, по образец от документацията; в) по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП - оригинал на документ/и от обслужваща банка, доказващи наличие на свободен финансов ресурс (собствени средства, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, изчистен от други договорни отношения) в размер на не по-малко от 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева. г) по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП - заверени копия от справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство за трите финансови години (2011, 2012, 2013), с доказан оборот от строителство, извършени строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката видно от данните в справката за приходите на строителните предприятия по видове строителства в раздел II Приходи от гражданско строителство/ строителни съоръжения и конструкции, които справки са съставни части на годишните финансови отчети за трите посочени финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, оформени съгласно Закона за счетоводството.
Минимални изисквания: Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: а) Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа по предмета на поръчката (трета категория), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. При срок на валидност на полицата, по-малък от срока на валидност на офертата, участникът е длъжен да декларира подновяване на застрахователната полица при изтичане на срока й на валидност; За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. При участник обединение, както и наличие на подизпълнители горепосоченото изискване се отнася към всеки член в обединението/подизпълнител, който ще изпълнява СМР. б) Да има минимален документално доказан оборот от строителство, извършени строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката през последните три приключени години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си сумарно, не по-малък от 10 000 000,00 (десет милиона) лева без ДДС. Под предмет, подобен на предмета на поръчката се разбира изпълнение на строително монтажни работи и/или строително ремонтни работи за изграждане/реконструкция на преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяване, газоснабдяване и водоснабдяване. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, посоченото минимално изискване трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а не от всеки от участниците в него. В случай, че участникът предвижда подизпълнители, то изискването за оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. в) Да има на разположение свободен финансов ресурс (собствени средства, свободна кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, изчистени от други договорни ангажименти) за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер на не по-малко от 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева, което да докаже. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а не от всеки от участниците в него. г) Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застраховка за трудова злополука на персонала при строителство. При срок на валидност на полицата, по-малък от срока на валидност на офертата, участникът е длъжен да декларира подновяване на застрахователната полица при изтичане на срока й на валидност; За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката следва да бъде еквивалента на тази, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. При участник обединение, както и наличие на подизпълнители горепосоченото изискване се отнася към всеки член в обединението/подизпълнител, който ще изпълнява СМР.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП - декларация, съдържаща списък на договори за строителство (строително - монтажни работи), сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от крайната дата за получаване на оферти – по образец от документацията, придружена от препоръки за добро изпълнение; Указания: В препоръките да са посочени договорената и изпълнена стойност, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Списъкът трябва да съдържа само изпълнените обекти през посочения период; В декларацията участниците посочват само договори за обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. б) по чл.51, ал.1, т.4, т.7 и т.10 от ЗОП - списък на ръководния екип и правоспособните технически лица, които ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, с приложени документи: Професионална автобиография (в оригинал, по образец от документацията), дипломи за образование, трудови или осигурителни книжки; документи за преминали обучения; актуални към датата на подаване на офертите сертификати и удостоверения – заверени копия; препоръки и др.подобни; в) по чл.51, ал.1, т. 6 от ЗОП - валидни сертификати по международни стандарти за: - внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен или еквивалентни мерки; Указания: Обхватът на сертификацията задължително следва да покрива извършването на СМР. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП. г) по чл.49 от ЗОП - удостоверение с валиден талон по чл.23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ за вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от ПРВВЦПРС за исканата от възложителя група и категория строежи - заверени копия. Указания: Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, установено/ регистрирано извън Република България, представя еквивалентни документи за вписване в еквивалентен регистър от компетентен орган съгласно национален закон в държавата, в която е установен. Документите задължително се представят и в превод.
Минимални изисквания: Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: а) Да има и докаже опит в изпълнението на поне един строителен обект, сходен с предмета на поръчката, през последните 5 години. Под предмет, подобен на предмета на поръчката се разбира изпълнение на СМР и/или СРР за изграждане/реконструкция на преносни проводи (мрежи) на техни.инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяване, газоснабдяване и водоснабдяване. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, посоченото минимално изискване трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а не от всеки от участниците в него. б) Да има на разположение следния технически екип за изпълнение на поръчката: • един ръководител обект - дипломиран строителен инженер „магистър” ВиК, ХМС, ХТС, ПГС, ССС или екв. специалност, със стаж по специалността мин. 5 г. и професионален опит: ръководител на обект или техн. ръководител на поне един обект изпълнение на СМР и/или СРР изграждане/реконструкция на преносни проводи (мрежи) на техн. инфраструктура и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяване, газоснабдяване и водоснабдяване; •Пет технически ръководителя (по един за всеки обект) – лица, които отговорят на чл.163а от ЗУТ, т.е. да притежават професионална квалификация „строителен инженер”, „инженер” или „архитект”, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника” или еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство /за чуждестранни физически лица, със стаж като технически ръководител мин. 3 години. • 1 (един) пътен инженер - дипломиран строителен инженер „магистър” пътно строителство или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 (пет) години и опит в изпълнението на поне един инфраструктурен обект; • 1 (един) геодезист - мин. образователна степен "магистър", със стаж по специалността мин. 5 (пет) години; Всички лица в техническия екип трябва да притежават посоченото образование, стаж, опит и необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, посочените минимални изисквания трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, а не от всеки от участниците в него. в) Да е сертифициран за въведена система за управление на качеството в строителството по МС ISO 9001:2008 или еквивалентна сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват СМР. В случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ, за да е налице съответствие на участника – обединение с това изискване на възложителя е необх. всяко от участващите в обединението лица, което ще извършва СМР, да притежава и представи съответния сертификат или да представи др. док.за спазването на екв. мерки за осигуряване на кач. с обхват СМР. г) Да бъде вписан в ЦПРС на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС за изпълнение на строежи ЧЕТВЪРТА група, ТРЕТА категория или по-висока, и да притежава съответното удостоверение за това и валиден талон към него; При наличие на подизпълнители горепосоченото изискване се отнася към подизпълнителите, които ще изпълнява СМР. Когато участникът е чуждестранно лице и няма регистрация в ЦПРС в Република България - следва да притежава регистрация в съответен професионален или търговски регистър съгласно национален закон в държавата, в която е установен, с предмет строителство на еквивалентна категория обекти, което да докаже с документи или декларация от компетентните там органи. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съгласно чл.3, ал.3 от Закона за камарата на строителите е достатъчно поне един от членовете на обединението да е вписан в ЦПРС за исканата от Възложителя група и категория строежи и да притежава удостоверение за вписване и валиден талон към него.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Сумарен гаранционен срок; тежест: 15
Показател: Т1 – „Организация и изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, с оглед технологията на извършването им, предвиденото времетраене на видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически ресурси“; тежест: 25
Показател: Т2 – „Мерки за намаляване на затрудненията на гражданите и организациите в зоните, в които са разположени строежите, включени в предмета на поръчката”; тежест: 10
Показател: Предложена цена за изпълнение на обектите; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) имат представители на участниците (законни или с пълномощно), на средствата за масово осведомяване, както и представители на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

За финансиране на тази обществена поръчка Община Гоце Делчев ще използва безвъзмездната финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321. Изпълнението на поръчката ще бъде в рамките на определения за това финансов ресурс на община Гоце Делчев по Договор за финансиране № 01/321/01428 от 12.12.2013 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие”.

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, за която има открита преписка на официалната страница на Община Гоце Делчев, раздел – Обществени поръчки на следния интернет адрес на Община Гоце Делчев: http://www.gotsedelchev.bg. Съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП и е съкратил нормативно установения минимален срок за получаване на оферти, посочен в чл.64, ал.1 от ЗОП и съответно срокът за получаване на документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава пред КЗК в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване по т. 1 започва да тече от получаване на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. Жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; документацията не е публикувана едновременно с обявлението; документацията е получена след срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП; На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията, които подлежат на обжалване.Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ