Версия за печат

00631-2014-0007

BG-с. Челопеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Челопеч, бул. "Трети март" № 1, За: Сашка Христова Вътева, Директор на "Специализирана дирекция", Р България 2087, с. Челопеч, Тел.: 07185 2550, E-mail: ob_chelopech@chelopech.org, Факс: 07185 2360

Място/места за контакт: Община Челопеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chelopech.org.

Адрес на профила на купувача: www.chelopech.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Челопеч
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В обхвата на работите, предмет на поръчката са включени следните части: • Архитектура (премахване на съществуващи настилки при запазване на съществуващите паркови елементи; Изграждане на нови настилки, елементи и реконструкция на съществуващите, за изграждането на нова площадна част, паркова част и детска площадка); • Конструкции; • Електро (ел. табла, районно осветление; силово захранване на потрбителите на площадката и заземителна инсталация. • Паркоустройство (алеи, широколистна и иглолистна растителност, храсти, затревяване, паркова мебел, обзавеждане и детски съоръжения); • ВиК (за захранване на фонтан, водни ефекти и поливна система, както и за отводняване на дъждовни водни количества от парковата зона).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212100, 45236210, 45112711

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи по оформяне на паркове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектът предвижда изпълнение на строителни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част с.Челопеч в УПИ II-372, 9544, УПИ I-372 и УПИ IV-530 с обща площ 3753 м2 и включва обособяване на пешеходна централна част подходяща за почивки, разходки и народни празненства, която в момента се използва като паркинг.

Прогнозна стойност без ДДС
903297.85 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие в размер на 9 000 (девет хиляди) лева. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му в размер на 3 (три) процента от стойността на договора. Гаранцията за участие/изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на възложителя: IBAN: BG96IORT80943300294700, BIC:IORTBGSF Обслужваща банка: „Инвестбанк” АД

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката е финансирана по Договор 23/322/01031 от 18.12.2013 г. за проект „Паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч и изработване на интегриран план за развитие“ с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Проектът е одобрен под условие и ще бъде финансиран в случай, че към 30.10.2014 г. е наличен ресурс за неговото финансиране, осигурен от санкции и спестявания от изпълнени проекти. Възложителят може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, в случай, че бъде прекратен договора за подпомагане, сключен между него и ДФ „Земеделие“, чрез който се финансира обществената поръчка. Възложителят има право едностранно да намали уговорената цена до размера на осигуреното финансиране. Изпълнителят може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, ако няма интерес от изпълнението му в хипотезата на предходното изречение. Възложителят може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, в случай, че бъде прекратен договора за подпомагане, сключен между него и ДФ „Земеделие“, чрез който се финансира обществената поръчка. Възложителят има право едностранно да намали уговорената цена до размера на осигуреното финансиране. Изпълнителят може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, ако няма интерес от изпълнението му в хипотезата на предходното изречение. Възложителят заплаща цената на договора (възнаграждението на изпълнителя) по следния начин: а) Междинно/и плащане/ия, след извършване на работи, в размер до общо 80 (осемдесет) процента от стойността на договора, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на необходимия обем изпълнени работи от страна на изпълнителя на независим строителен надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя. Междинно плащане се извършва за реално извършени работи, остойностени по единични цени от количествено-стойностна сметка, приложение към Ценовата оферта на изпълнителя. в) Окончателно плащане, в размер на 20 (двадесет) процента от цената на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане в експлоатация на обекта и представяне на окончателен доклад, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В случай че обектът не бъде въведен в експлоатация, по причина, за която изпълнителят отговаря, окончателното плащане не се дължи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не определя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 1.1 и 1.2. Изискванията към физически лица се прилагат към лицата от кръга на определените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници при които лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Челопеч. (продължава в т. VІ.3 Допълнителна информация).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът доказва изпълнението на минималните изисквания на възложителя относно икономическо и финансово състояние със следните документи: а) Справка за общия оборот от строителство и за оборота от строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката последните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; б) Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (Приложение № 19 от Годишния финансов отчет) за последните 3 (три) приключени финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; Когато е посочен единен идентификационен код не е необходимо представянето на цитираните документи, в случай че годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) са обявени в Търговския регистър. За чуждестранните лица тези документи се посочват, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; в) Удостоверение от обслужваща банка за наличие на собствени или привлечени ресурси в размер на 300 000 лв.за предварително изпълнение на строителните работи за своя сметка или еквивалентен документ. г) Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ и Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на строителството и договора. Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Възложителят приема за подходящ документ Годишна данъчна декларация за заверена от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите за доказване доходите на участниците-физически лица или еквивалентен документ за чуждестранните участници. Възложителят приема за подходящи документи с които участникът доказва достъп до финасов ресурс в лева или тяхната равностойност в чужда валута под формата на пари по сметка/и, кредит, кредитна линия, овърдрафт или друго кредитно улеснение от кредитна институция, който ресурс не е предназначен по договор за друго. Документите следва да са издадени не по-късно от 1 (един) месец преди датата на подаване на офертата и да удостоверяват обстоятелства, валидни към датата на тяхното издаване.
Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата в настоящата процедура, участникът трябва да отговаря на следните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние: а) Участникът да е реализирал общ оборот от строителство за последните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 1 800 000 (един милион осемстотин хиляди) лева и оборот от строителни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си общо без включен ДДС не по-малко от 900 000 (деветстотин хиляди) лева; б) Участникът трябва да разполага със собствени/привлечени средства в размер на минимум 300 000 (триста хиляди) лева за изпълнение на част от строителните работи за своя сметка, преди тяхното приемане и разплащане от Възложителя, съгласно определения начин за извършване на междинни и окончателно плащания; в) Участникът трябва да разполага с валидна към датата, определена в обявлението за обществена поръчка като краен срок за получаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка. В случай на изтичане на срока на валидност на представената застраховка преди влизане в сила на решението на възложителя за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка, участникът е длъжен да представи декларация, че застраховката ще бъде подновена и ще бъде представено копие от нея. Строителни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката са работи по изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни зони и/или зони за обществен отдих. В случай, че участникът ползва подизпълнители, изискванията определени в букви „а” и „б” от предходната точка се прилагат пропорционално на декларирания дял на работите, които ще извършва подизпълнителят. Изискването, определено в буква „в” от предходната точка трябва да бъде изпълнено от участника, съдружниците в обединение и подизпълнителя/ите, чиято дейност подлежи на задължително застраховане. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът доказва изпълнението на минималните изисквания на възложителя относно технически възможности и квалификация със следните документи: а) Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата, придружен от препоръки за добро изпълнение за договорите, с които участникът доказва съответствието си с определените минимални изисквания; б) Сертификат, удостоверяващ внедрена Система за управление съгласно стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен или други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството; в) Сертификат, удостоверяващ внедрена Система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен или други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на околната среда; г) Декларация за средносписъчния брой на персонала на участника за всяка от последните 3 (три) години (2013 г., 2012 г., 2011 г.); ж) Списък на техническите лица, включително на лицата, отговарящи за контрола на качеството; з) Документи, удостоверяващи образованието, квалификацията, общия и специфичния професионален опит на лицата, които ще бъдат отговорни за изпълнение на строително-монтажните работи. - образование и квалификация се доказва с дипломи/удостоверения, издадени от акредитирани училища/организации; - общ професионален опит на експертите се доказва с трудова книжка (за професионален опит по трудово правоотношение по реда на КТ), със служебна книжка (за професионален опит по служебно правоотношение по реда на ЗДСл), с осигурителна книжка (за професионален опит като самоосигуряващо се лице) или с договори за изработка, сключени по ЗЗД; - специфичен професионален опит се доказва с договори и/или референции и/или длъжностни характеристики и/или други документи по преценка на участника, от които е видно, че предложените експерти притежават опит в изпълнението на сходни обекти на позиция, за която са предложени в настоящата поръчка Препоръките следва да съдържат цялата информация, релевантна за доказване на изискванията на настоящата документация, както следва:1) възложител и изпълнител по договора; 2) предмет и стойност на договора; 3) място на изпълнение на строителството; 4) период на изпълнение на договора; 4) дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; В случай че договорът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на обединението-изпълнител по договора, следва да се представи копие от споразумение между членовете на обединението, от което категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в настоящата процедура. При липса на препоръка се прилага акт за извършени и приети работи.
Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата в настоящата процедура, участникът трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: а) Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано до датата определена като крайна за получаване на офертите, не по малко от 1 (един) договор за извършване на строителни работи, с предмет, сходен с предмета на поръчката; б) Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2000 с обхват строителство или еквивалентен или да докаже наличие на внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството; в) Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 с обхват строителство или еквивалентен или да докаже наличие на внедрени еквивалентни мерки за управление на околната среда; г) Средносписъчният брой на персонала на участника за последните 3 (три) години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, трябва да бъде минимум 10 (десет) души; д) Участникът трябва да разполага със следните технически лица, включително лица отговорни за контрола на качеството (експерти): Ръководител на проект (екип), който отговаря на следните изисквания: да притежава завършено висше образование, образователна степен „Магистър” от направление „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентно, минимум 5 (пет) години професионален опит и опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) обекта, сходни на настоящата обществена поръчка на позиция, съответстваща с позицията за която е предложен за изпълнение на поръчката или друга ръководна позиция по смисъла на чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна чужда норма; Технически ръководител, който отговаря на следните изисквания: да притежава завършено висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект” или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника" минимум 5 (пет) години професионален опит опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) обекта, сходни на настоящата обществена поръчка на позиция, съответстваща с позицията за която е предложен за изпълнение на поръчката; Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава не по-малко от 5 (пет) години професионален опит, квалификация и техническа компетентност в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строително-монтажни работи и да има опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) обекта, сходни на настоящата обществена поръчка на позиция, съответстваща с позицията за която е предложен за изпълнение на поръчката. Контрольор на качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава завършено висше образование, образователна степен „Магистър” от направление „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентно, минимум 5 (пет) години професионален опит и опит в изпълнението на не по-малко от 3 (три) обекта, сходни на настоящата обществена поръчка на позиция, съответстваща с позицията за която е предложен за изпълнение на поръчката. Строителни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката са работи по изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни зони и/или зони за обществен отдих. (продължава в VІ. 3) Допълнителна информация)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Техническо предложение; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

или Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП/ДВ 592764 от 18.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в срока за нейното закупуване в брой в касата на Община Челопеч, при получаване на документацията или по банков път включително, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя - IBAN: BG96IORT80943300294700, BIC:IORTBGSF Обслужваща банка: „Инвестбанк” АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Община Челопеч на адрес ул. "Цар Иван Асен І" №5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на медиите и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката е финансирана по договор 23/322/01031 от 18.12.2013г. за проект „Паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч и изработване на интегриран план за развитие“ с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

VI.3) Допълнителна информация

Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници при които лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Челопеч; Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси , както и такова лице не е съдружник, притежател на дялове или акции, управител или член на орган на управление или контрол на участника. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за обекти четвърта група, четвърта категория. Чуждестранните участници трябва да са вписани в професионален регистър на държавата, в която са установени. При подаване на офертата, обстоятелствата посочени като административни изисквания се удостоверяват от участника/участника в обединение/подизпълнителя с декларации по образец. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в срок 7 (седем) дни от настъпването им. Участниците трябва да представят копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС за обекти втора група, трета категория, ведно с валиден талон към него или съответен документ за вписване в професионален регистър, съгласно законодателството на страната в която участникът е установен. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът ползва подизпълнители, изискванията определени в т. 3.1, буква „а” се прилагат пропорционално на декларирания дял на работите, които ще извършва подизпълнителят. Участникът може да не представя документи, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър ако е посочил ЕИК (в декларация в свободен текст или друг подходящ начин. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП; б) който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на пред. обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч., -който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; -който не е закупил документация или не е представил гар. за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Челопеч, бул. "Трети март" № 1, Р България 2087, с. Челопеч, Тел.: 07185 2550, E-mail: ob_chelopech@chelopech.org, Факс: 07185 2360

Интернет адрес/и:

URL: www.chelopech.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ