Версия за печат

04666-2014-0007

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202766380

Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", ул. "Хайдушко изворче" № 28, За: Милчо Димитров, България 1618, София, Тел.: 02 8181817, E-mail: m.dimitrov@toto.bg, Факс: 02 8181801

Място/места за контакт: Централна дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.toto.bg/index.php?lang=1&pid=62.

Електронен достъп до информация: http://www.toto.bg/index.php?lang=1&pid=62.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: хазарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на охранителна дейност за нуждите на БСТ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1. предоставяне на охранителни услуги - охрана на имуществото на БСТ – сграден фонд и находящите се в него движими вещи; - охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри. 2. доставка на технически системи за сигурност

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000, 32000000

Описание:

Охранителни услуги
Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- охрана на имуществото на БСТ – сграден фонд и находящите се в него движими вещи - първоначален брой 764 - охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри- първоначален брой 785. 2. доставка на технически системи за сигурност - първоначален брой 540

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Документ за гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие е на стойност 20 000 /двадесет хиляди/ лева Гаранцията за участие може да бъде представена под форма на банкова гаранция съгласно образеца от документацията или депозит на парична сума по следната сметка на Възложителя: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД IBAN: BG48BPBI79401064435901 BIC: BPBIGSF В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано Гаранция за участие в процедура с предмет: „…“ и се посочва номера на Решението за откриване на процедурата, което е приложено в настоящата документация. Чуждестранните участници могат да представят гаранциите в Евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс «Евро за Лев», определен от Българската народна банка за деня на откриване на гаранцията. 2.Гаранция за изпълнение на договор. Гаранцията се определя като процент от стойността на обществената поръчка, в размер на 2 на сто от максималната прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС и се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната сметка на Възложителя: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД IBAN: BG48BPBI79401064435901 BIC: BPBIGSF В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано Гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „….“ и се посочва номера на Решението за откриване на процедурата, което е приложено в настоящата документация. б) банкова гаранция в полза на Възложителя, съгласно образеца от документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Остойностяването на услугите ще се осъществява месечно, на база единична цена за потребена услуга по обект или за доставка на СОТ/нейн елемент/резервна част, посочена в ценовата оферта на изпълнителя. Условията са посочени в р. III Цени и начин на плащане от проекта на Договор - Приложение № 14 към документацията за участие. Възложителят ще заплаща реално потребените от него услуги, като същият има право да не ползва изцяло изброените услуги, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Офертата (оригинал) и приложенията към нея, изготвени по приложените образци от документацията за участие 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на участника. Документите, описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват. 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 4. Оригинал/нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. В договора за създаване на обединението трябва да бъдат определени делът на участие на всеки от участниците в него и разпределението на конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена поръчка между участниците в обединението, както и водещият участник в обединението и лицето/лицата, което представлява обединението. Договорът трябва да съдържа изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя. Ако договорът за обединение не е с нотариална заверка на подписите на участниците в него, да бъде представено и пълномощно с нотариално заверени подписи за представителната власт на лицето, упълномощено да представлява обединението. 4.1 Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко юридическо лице и документ за самоличност на физическо лице, включено в обединението. 5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Заверено копие от лиценз/и по чл. 4 ЗЧОД, издаден от директора на Главна дирекция „Национална полиция“/уплномощено от него лице/ за извършване на видовете охранителни услуги, предмет на поръчката с обхват - територията на цялата страна. В случай, че участникът е търговец, регистриран в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени – представят копие на документа, удостоверяващ правото им по чл. 2, ал. 2, т. 2 ЗЧОД. 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (без т.1, б.“е“) от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към документацията. 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към документацията. 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва и се подпечатва приложения образец към документацията. 10. Документ за закупена документация за участие (копиe, заверено за вярност с оригинала), удостоверяващ закупуване на документацията, с дата до определения в Обявлението краен срок за получаването й.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. информация за общия оборот и за оборота на услугите и доставките, реализирани от участника от сходни с предмет на поръчката дейности /предоставяне на охранителни услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗЧОД/, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (оригинал). Задължително информацията за общия оборот и за оборота на услугите и доставките трябва да бъде изготвена и представена, съгласно изискванията на чл. 50, ал. 1, т. 3 ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. всеки участник в процедурата трябва да има оборот от предоставяне на услуги и извършване, които са със сходен предмет на поръчката /предоставяне на охранителни услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗЧОД/ през последните три години сумарно за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. или в зависимост от датата на започване на дейността, в размер не по-малък от 11 000 000 (единадесет милиона) лева без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за извършване на услуги, които са със сходен предмет на настоящата поръчка /предоставяне на охранителни услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗЧОД/, изпълнени през някоя от последните три години, предхождащи датата на подаване на оферти за участие в процедурата, включително стойностите, датите и получателите /оригинал на декларация по образец/, придружен от съответния брой препоръки за добро изпълнение (заверено копие) на договори от посочените в списъка и отговарящи на изискването по т. 23.15 от Документацията. Задължително информацията за основните договори за услуги, предмет на поръчката, трябва да бъде изготвена и представена, съгласно изискванията чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата. Указания: Договори в процес на изпълнение няма да бъдат отчитани за изпълнение на минималното изискване по т.23.15 от Документацията. В случаите, в които участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло и може да се докаже с опита на всеки участник в обединението. Препоръки за добро изпълнение на договорите - Участникът представя минимум толкова препоръки, колкото доказват добро изпълнение на всяка една от дейностите по букви а) и б) на т. 23.15 от Документацията. Например, ако участник има изпълнени три договора, всеки от които обхващащ всички посочени дейности, то от препоръките към тях трябва да е видно това и е достатъчно да представи три препоръка; ако участник е изпълнил по три договора за всяка една от дейностите, то той трябва да представи препоръки за добро изпълнение на всеки един от тези договори – общо шест. 2. Сертификат /копие, заверено за вярност с оригинала/, издаден от акредитирани лица, удостоверяващо внедрена от участника система за управление на качеството ISO 9001:…..(или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 3. Сертификат /копие, заверено за вярност с оригинала/, издаден от акредитирани лица, удостоверяващо внедрена от участника система за управление на информационната сигурност ISO 27001:…..(или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 4. Декларация /оригинал, свободен текст/, удостоверяваща наличие на денонощен център за мониторинг на системи за охрана, с монтирана в него GPS-система за контрол местоположението на екипите в реално време и възможност за отдалечено видеонаблюдение, придружена с извлечение от баланса, инвентарна книга, договор за покупка/наем или друг документ, доказващ че участникът разполага с изисканата техника; 5. Разрешение /копие, заверено за вярност с оригинала/, издадено от КРС за ползване на радиочестотен спектър с национален обхват, издаден от КРС; 6. Полица /копие, заверено за вярност с оригинала/ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за служителите на участника, които носят и употребяват огнестрелно оръжие, покриваща нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, валидна за срока на валидност на офертата. 7. Декларация /оригинал, свободен текст/, удостоверяваща наличие на не по-малко от 50 броя автопатрулни автомобила за реакция при сигнал от СОТ, придружена с извлечение от баланса, инвентарна книга, договор за наем или друг документ, доказващ че автомобилите са на разположение на участника. 8. Декларация /оригинал, свободен текст/, относно наличието на не по-малко от 50 броя специализирани бронирани автомобила по смисъла на чл. 9, ал. 3 от Наредба № I-121 от 24 юни 2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари за осъществяване на дейността по инкасо, придружена с извлечение от баланса, инвентарна книга, договор за наем или друг документ, доказващ че автомобилите са на разположение на участника и малък и голям талон за регистрация на автомобилите /копие заверено за вярност с оригинала/. продължава в р. VI.3 Допълнителна информация

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има опит в съответствие с предмета на поръчката - предоставяне на охранителни услуги по чл.5, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗЧОД, изразяващ се най-малко чрез: - изцяло изпълнени поне 3 договора с предмет предоставяне на охранителни услуги по чл.5, ал. 1, т. 2 ЗЧОД и чието изпълнение е приключило през някоя от последните три години, предхождащи крайната дата на подаване на оферти за участие в процедурата; и - изцяло изпълнени поне 3 договора с предмет предоставяне на охранителни услуги по чл.5, ал. 1, т. 4 ЗЧОД и чието изпълнение е приключило през някоя от последните три години, предхождащи крайната дата на подаване на оферти за участие в процедурата. За изпълнение на изискването по т. 23.15 от Документацията ще бъде прието и ако участник докаже изпълнението и на поне три договора, които обхващат изцяло всяка една от посочените в букви а) и б) дейности през посочения период. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:…..(или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на информационната сигурност ISO 27001:…..(или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 4. Участникът трябва да разполага с денонощен център за мониторинг на системи за охрана, с монтирана в него GPS-система за контрол местоположението на екипите в реално време и възможност за отдалечено видеонаблюдение; 5. Участникът трябва да разполага с разрешение за ползване на радиочестотен спектър с национален обхват, издаден от КРС; 6. Участникът в процедурата трябва да има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за служителите си, които носят и употребяват огнестрелно оръжие, покриваща нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, валидна за срока на валидност на офертата. 7. Участникът трябва да разполага с не по-малко от 50 броя автопатрулни автомобила за реакция при сигнал от СОТ, разположени на територията на поне 25 от областните градове в страната. 8. Участникът трябва да разполага с не по-малко от 50 броя специализирани бронирани автомобила по смисъла на чл. 9, ал. 3 от Наредба № I-121 от 24 юни 2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари за осъществяване на дейността по инкасо. 9. Участникът трябва да разполага с не по-малко от 50 екипа /звена за охрана на ценни пратки и товари/, имащи право да осъществяват дейност в поне 25 от областните градове в страната. 10. Участникът трябва да има на разположение за изпълнение на дейността по охрана на имуществото – част от предмета на поръчката, не по-малко от 50 служителя, назначени на длъжност по чл. 27 ЗЧОД, които имат разрешение за носене и употреба на служебно оръжие и са преминали първоначално обучение по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗЧОД или притежават професионална квалификация „охранител“. 11. Участникът трябва да има на разположение за изпълнение на дейността по инкасиране – част от предмета на поръчката, не по-малко от 100 служителя, назначени на длъжност по чл. 27 ЗЧОД, които имат разрешение за носене и употреба на служебно оръжие, преминали първоначално обучение по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗЧОД или притежават професионална квалификация „охранител“. 12. Участникът трябва да има разрешения за съхранение на служебни огнестрелни оръжия - с адрес на съхранение на минимум 2 броя огнестрелно служебно оръжие на територията на всеки един от посочените от участника областни града в декларацията по т. 23.9 от Документацията. 13. Участникът трябва да има на разположение депа за съхранение на ценни пратки и товари във всеки един от посочените от участника областни града в декларацията по т.23.9. от Документацията

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение ; тежест: 30
Показател: Отклонение от желан за инкасиране час; тежест: 30
Показател: Финансов показател; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде получена в Централна дирекция на ДП "БСТ", гр. София, ул. "Хайдушко изворче" №28, в работното време на предприятието. Документацията е на стойност 6 /шест/ лева с включен в нея ДДС, внесена в брой, в касата на Възложителя /находяща се на адреса, посочен в предходното изреченеие/ или по сметката на Възложителя: ЦД на БСТ, при ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN: BG48BPBI79401064435901, BIC: BPBIGSF - за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:.....

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЦД на БСТ - гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2017 година

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от р. III.2.3. Технически възможности. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 9. Декларация /оригинал, свободен текст/, удостоверяваща наличието на не по-малко от 50 екипа /звена за охрана на ценни пратки и товари/, имащи право да осъществяват дейност в поне 25 от областните градове в страната. 10. Декларация /оригинал, свободен текст/, удостоверяваща, че за изпълнение на дейността по охрана на имуществото – част от предмета на поръчката, участникът разполага с не по-малко от 50 служителя, назначени на длъжност по чл. 27 ЗЧОД, които имат разрешение за носене и употреба на служебно оръжие и са преминали първоначално обучение по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗЧОД или притежават професионална квалификация „охранител“. В декларацията се посочват трите имена и ЕГН на служителите. За всеки от посочените в декларацията служител се представя: - разрешение /копие заверено за вярност с оригинала/ за носене и употреба на служебно оръжие; - документ /копие заверено за вярност с оригинала/, удостоверяващ преминато първоначално обучение по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗЧОД или документ, удостоверяващ придобита професионална квалификация „охранител“; 11. Декларация /оригинал, свободен текст/, удостоверяваща, че за изпълнение на дейността по инкасиране – част от предмета на поръчката, участникът разполага с не по-малко от 100 служителя, назначени на длъжност по чл. 27 ЗЧОД, които имат разрешение за носене и употреба на служебно оръжие, преминали първоначално обучение по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗЧОД или притежават професионална квалификация „охранител“. В декларацията се посочват трите имена и ЕГН на служителите. За всеки от посочените в декларацията служител се представя: - разрешение /копие заверено за вярност с оригинала/ за носене и употреба на служебно оръжие; - документ /копие заверено за вярност с оригинала/, удостоверяващ преминато първоначално обучение по смисъла на чл. 28, ал. 1 ЗЧОД или документ, удостоверяващ придобита професионална квалификация „охранител“; 12. Справка /копие заверено за вярност с оригинала/, относно актуалното състояние на всички действащи трудови договори, издадена от НАП с дата не по-рано от 3 м. от определената крайна дата за подаване на оферти; 13. Разрешение/я /копие/я заверени за вярност с оригинала/ за съхранение на служебни огнестрелни оръжия – с адрес на съхранение на минимум 2 броя огнестрелно служебно оръжие на територията на всеки един от посочените от участника областни града в декларацията по т. 23.9 от Документацията. 14. Декларация /оригинал, свободен текст/, в която са посочени административните адреси /населено място, улица, номер…/ на депата, с които разполага участника за съхранение на ценни пратки и товари във всеки един от посочените от участника областни града в декларацията по т 23.9

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ