Версия за печат

01019-2014-0023

BG-Неделино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Неделино, ул. "Александър Стамболийски" №104, За: Стоян Беширов, Евгений Велков, Република България 4990, Неделино, Тел.: 03072 8801, E-mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03072 8850

Място/места за контакт: ул. "Александър Стамболийски" №104

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nedelino.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ В УЧАСТЪК ОТ SML 3170 ОТ НАЧАЛОТО МУ - ВРЪЗКАТА МУ С ПЪТ ІІІ – 8652 БЯЛ ИЗВОР / АРДИНО – БОЙНО/ ПАДИНА – НЕДЕЛИНО - /МАДАН – ЗЛАТОГРАД/ ДО С. КРАЙНА С ОБЩА ДЪЛЖИНА 4 159,61 М.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Неделино
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предвижда се в участъка от 4159.61 м - разширение на пътя с нивелета, следваща максимално съществуващия път, полагане на асфалтобетонова настилка, бетонен бордюр, отводнителен бетонов окоп, реконструкция на съществуващи водостоци, изграждане на подпорни стени и изграждане на предпазна стоманена еластична ограда.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Пътят е с обща дължина 4159.61 м, от които 3995, 31 м - в основния път, а 164,30 м - отклонението към съставната част на с. Крайна, намираща се на десния бряг на р. Неделинска. Предвижда се изпълнение на съоръжения - ремонт, реконструкция и направа на нови водостоци в обсега на основния път- 19бр.( Ф 1000-8бр. и Ф800- 11бр.), и изграждане на подпорни стени– пет различни профила – 25 бр. Полагане на бетонови бордюри и пътни стоманено- бетонови канавки, дооформяне на откосите, полагане на основния пласт на конструкцията - асфалтобетонен пласт, както и монтаж на стоманена еластична ограда в обсега на основния път.

Прогнозна стойност без ДДС
3296203.06 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на община Неделино; б) банкова гаранция в полза на община Неделино. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участн.в процедурата е обедин., което не е юридич. лице, всеки от участн. в обедин. може да бъде наредител по банковата гаранция, съотв. вносител на сумата по гаранцията. Когато участн. избере гаранцията за участие да бъде парична сума същата следва да бъде внесена по сметка на община Неделино в Банка: " Интернешънъл Асет Банк-АД", клон офис Неделино банкови реквизити: Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG30IABG74913301090103 Ако участн. избере да представи гаранц. за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, докум., удостов. платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съотв. банка и да се представи в оригинал. Ако участн. е превел парите по електр. път (електронно банкиране), той следва да завери съотв. докум. с неговия подпис и печат.Относно изискв. за подпечатване следва да се има предвид, че касае само лицата, които по закон трябва да притежават печат. В гаранц. за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участн. кандидатства. Размера на гаранц. за участие в настоящ. обществ. поръчка определен в абсолютна сума в размер на 6 592,40 лв. При представяне на гаранция в платеж. нарежд. или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участн. ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществ. поръчка, ако не представи платеж.нареждане или банкова гаранция, както и ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидн. на офертата на участника, и че е за настоящ. обществ. поръчка. Задърж. и освобожд. на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Задълж. за представяне на гаранция за изпълн. възниква само за участника, определен за изпълнител на обществ. поръчка. Гаранцията за изпълн. е в размер на 0,5 % от стойността на обществ. поръчка. Участн., определен за изпълн. на обществ. поръчка, представя банковата гаранция или платеж. документ за внесената по банков път гаранция за изпълн. на договора при неговото сключване. Гаранц. за изпълн. под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на община Неделино в Банка: "Интернешънъл Асет Банк-АД", клон офис Неделино банкови реквизити: Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG30IABG74913301090103 Ако участн., определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълн. под формата на «парична сума», платена по банков път, докум., удостов. платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съотв. банка и да се представи в оригинал. В случай че участн. е превел парите по електр. път (електронно банкиране), той следва да завери съотв. документ с подпис и печат. Относно изискв. за подпечатване следва да се има предвид, че касае само лицата, които по закон трябва да притежават печат. Когато участн. избере гаранц. за добро изпълн. да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най – малко 30 дни от изтичане срока на изпълн. на договора. При представяне на гаранция в платеж. нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията за изпълн.на договора. Условията и сроковете за задържане или освобож. на гаранцията за изпълн., се уреждат с договора за възлагане на обществ. поръчка между възложителя и изпълнителя. Когато участн.в процедурата е обедин., което не е юрид. лице, всеки от участниците в обединен. може да бъде наредител по банк. гаранция, съотв. вносител на сумата по гаранцият

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Община Неделино е бенифициент по проект, по силата на сключен Договор № 21/321/01447/10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. •Допустимо е авансово плащане в размер от 1 % до 50 %. от ценовата оферта на Изпълнителя в срок, съгласно предложението на участника; •Окончателно плащане в размер на останалите след авансовото плащане договорени и изпълнени СМР, платимо след приемането на обекта , съгласно ЗУТ и издаване на фактура от Изпълнителя, в която се приспадне полученото авансово плащане. Срокът за плащане е съгласно предложението на участника, което следва да бъде съобразено с и определено съгласно изискванията на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Решението за откриване и Обявлението за обществена поръчка са изпратени от Възложителя по електронен път за публикуване до АОП в регистъра на обществените поръчки, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на адрес: www.nedelino.bg, "Профил на купувача", поради което срокът за получаване на оферти е намален с 12 /дванадесет/ дни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: СЪДЪРЖ. НА ПЛИК № 1 1. Списък на докумен., съдърж.се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта по образец; 3. Докум. за закуп. докумен. за участие в настоящ. процедура; 4. Докум. за внесена гаранц. за участие (оригинал на платеж. нарежд. или банкова гаранция); 5. Админ. сведения за участн.; 6. Копие от докум. за регистр. или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участн. е юридич. лице или едноличен търговец; копие от докум. за самоличност, когато участн. е физич. лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участн. – юридич. лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостов. за актуално състояние, което да е актуално към датата на подаване на офертата (т.е. да е издадено до 3 месеца преди датата на подаване на офертата). Чуждестр. юридич. лица прилагат еквив. документ на съдебен или админ. орган от държавата, в която са установени. Ако участн. е обедин., докумен. се представят от всяко физич. или юридич. лице, включено в обедин. 7. Деклар. за запознав. с условията в докумен. и приемане им; 8. Деклар. по чл. 47, ал. 1, т.1 (без б. «е») от ЗОП; 9. Деклар. по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП; 10. Деклар. по чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 2а от ЗОП; (Следва да се има предвид, че само лишаване от упражн. на търговска дейност съгласно законодат. на държавата, в която е извършено нарушението са пречка в участието на настоящ. процедура). 11. Деклар. по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП; 12. Деклар. по чл. 47, ал. 2, т. 4 и т. 5от ЗОП; 13. Деклар. по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП; 14. Деклар. по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП; 15. Деклар. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; ( Органите, от които участн. могат да получат необх. информ. за задълж., свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България, където трябва да се извърши строител. са Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“; НАП) 16. Деклар. за участ./неучаст. на подизпълн., както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 17. Деклар. за съгласие от подизпълн. (при наличие на такъв) - с прилож. докум. от подизпълн. съгласно чл.56 ал.1 т.1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП; 18. Нотар. заверено споразум. за създав. на обедин. / консорц. (когато участн. е обедин. / консорц.) 19. Списък на лицата в консорц./обедин. (когато участн. е обедин. / консорц.); 20. Деклар. от член на обедин./консорц. (когато участн. е обедин. / консорц.). С декларацията всеки член на обедин., декларира, •че е отговорен, заедно и поотделно, по закон за изпълн. на договора; •че, водещият член на обедин. е упълном. от тях да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обедин.; •че е отговорен за изпълн.на договора, вкл. плащанията, както и •че е задължен да остане в него за целия период на изпълн. на договора. 21.Доказ. за иконом. и финан. състояние, както и за технич. възмож. и/или квалиф.на участн. са посоч. съответно в раздел ІІІ.2.2. и ІІІ.2.3 от обявлението; 22. Удостов. за вписване в ЦПРС за изпълн. на строеж предмет на настоящ. обществ. поръчка. В случай, че участн. е чуждестранно лице той може да представи валиден еквив. документ, издаден от комп. орган на държава – членка на ЕС или на др. държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; 23. Деклар. свободен текст от участн., че е запознат, респ. незапознат с инвестиц.проект и строител. площадка и условията на строител. на място; 24. Докум., удостов. регистр. на участн. по ЗДДС /при налична такава/ или еквивал. 25. Нотариал. заверено пълном. на лицето, упълном. да представ. участн. в процедурата (оригинал). 26. Деклар. по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 27. Деклар. за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, съответстващ на групата и категорията на строежа, обект на поръчката, за лица регистрирани на територията на Р. България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника. 2. Декларация от участника в свободен текст, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице документите се представят съгласно изискванията на чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Заверено копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в ЦПРС или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на обекти четвърта категория съобразно чл.137 от ЗУТ. Забележка:При участие на обедин. изисквания се прилагат съгласно разпоред. на чл.25, ал.8 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на оферти. Списъкът съдържа обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 1.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение на най–важните строителни обекти, изброени в списъка по т.1. 2. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строеж, предмет на настоящата обществена поръчка. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на др. държава – страна по Споразумението за ЕИП или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 3. Списък - декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка; 4. Декларация съдържаща списък на предложените от участника експерти. 4.1.Професионални автобиографии на всеки от експертите, които доказват изисквания опит и квалификации, изготвени по образец; 4.2. Декларации, с които всеки от експертите декларира ангажираност в изпълнението на поръчката; 4.3. Документи, доказващи изискуемия опит и квалификация на експертите от екипа - сертификати, копия от договори /граждански и трудови/ или копия от трудова /осигурителна книжка/, или др.еквивалентни документи, доказващи по безспорен начин опита и професионалната квалификация на експерта. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице документите се представят съгласно изискванията на чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на оферти, най-малко един договор, сходен с предмета на поръчката. Представят се референции (препоръки) за добро изпълнение строителните обекти. Под „обект, сходен с предмета на поръчката”, следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР – изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) пътища, и/или улици и/или улични настилки и прилежащите им съоръжения. 2. Участникът следва да има регистрация в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от ІІ-ва (втора) група, IV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ За целта, участникът представя съответното Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, или представя валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 3. Участникът трябва да разполага със следното минимално строително оборудване : •Багер за изкопи с дълбочина до 4 м.- 1бр. •Челни товарачи – 1 бр. •Товарни автомобили / Самосвал - 2бр. Обстоятелството се удостоверява с приложени доказателства за собственост, и/или договори за наем и/или лизинг/, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката. Да се приложат копия от контролни талони за извършен годишен технически преглед на техниката, включени в списъка на техническото оборудване, удостоверяващ тяхната изправност към датата на подаване на офертата. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.Същото условие се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица 4. Участникът трябва да разполага със следният екип за изпълнение на поръчката назначени по трудов договор или по граждански договор: •Технически ръководител” – да има минимум 2 (две) години стаж на позиция технически ръководител на обект; •Физическо лице, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, притежаващо валидно Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Представят се копия от трудови/граждански договори. Образованието и професионалния опит се доказват чрез дипломи и сертификати за придобити квалификации, опит и стажа по специалността се доказват с копия от трудови и/или осигурителни книжки. Представя се копие от Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент по отношение на чуждестранните лица. Забележка: При участие на обедин. изисквания се прилагат съгласно разпоред. на чл.25, ал.8 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; 1.1.Техн. последов.на строител. процеси-60; 1.2.Управление на риска-40 ; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 10
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 12/дванадесет/ с вкл. ДДС. Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на община Неделино с административен адрес: област Смолян, община Неделино, град Неделино, ул. „ Александър Стамболийски” № 104 всеки работен ден от 8.00 до 17:00 часа. Крайният срок за получаване на документацията е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена в деловодството на община Неделино, или банкова сметка на община Неделино BG 10 IABG 74918401090600, „Интернешънъл Асет Банк” АД -офис Неделино.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.08.2014 г.  Час: 09:00
Място

Гр. Неделино, ул."Александър Стамболийски" 104 в Заседателната зала на общинска администрация, ет.2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представители на участника се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответното пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Община Неделино е бенифициент по проект, по силата на сключен Договор № 21/321/01447/10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел ІІІ.2.1) ІІ.СЪДЪРЖ. НА ПЛИК № 2 1. Технич. Предлож. към офертата, съдържащо като минимум изискуемата по образец информация, както и следните задълж. съставни части: 1.1. Технол. Последов. на строителните процеси 1.2. Линеен график и график за разпред. на работната ръка, 1.3. Управление на риска, 1.4. Срок за изпълн. на поръчката в кал. дни задължително, в който следва да бъдат предвидени и дни за неблагопр. климатични условия при изпълнение на СМР. Срокът общо за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава 6 месеца. 1.5. Срок на отложено плащане в кал. дни 1.6. Гаранц. срокове за отделните видове СМр, съоръжения и строителни обекти. 2. Парафиран на всяка страница от участника (без попълнени цени) проект на договор за възлагане на обществена поръчка ІІІ. СЪДЪРЖ. НА ПЛИК № 3 1. Попълнено Ценово предложение на хартиен носител в 1 оригинал. Допълнителна информация: Изисквания по чл. 47, ал, 2 от ЗОП – наличието на посочените обстоятелства са основания за отстраняване на участник, съгласно чл.47, ал.3 от ЗОП, а именно: а) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) който е лишен от правото да упражнява търговска дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; г) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община Неделино и общината където е регистриран участникът, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; д) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; е) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице по реда и условията на чл. 120, ал .5, т.1 и ал.6 от ЗОП. На обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ