Версия за печат

00530-2014-0083

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52, За: Калин Костадинов - главен експерт отдел АО, дирекция Логистика, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593531, E-mail: k.kostadinov@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция "Логистика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=337.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на 60 /шестдесет/ бр. нови леки автомобили и 10 /десет/ бр. нови микробуса със специализирано оборудване за нуждите на Национална агенция за приходите"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка включва: - Доставката на 60 /шестдесет/ бр. нови леки автомобили и 10 /десет/ бр. нови микробуса със специализирано оборудване за нуждите на Национална агенция за приходите с технически параметри съгласно изискванията на Възложителя; - гаранционно обслужване на доставените МПС: пълна гаранция, без ограничение на изминатия пробег, за всички производствени и фабрични дефекти, боядисани елементи от купето, повърхностна корозия и перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката за период от минимум 24 /двадесет и четири месеца/ от датата на приемане на МПС, но не повече от 56 /петдесет и шест/ месеца, съобразно предложението за изпълнение на избрания за изпълнител участник. При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен: 1.Да достави нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, отговарящи на минималните технически изисквания на Възложителя; 1.1. доставяните леки автомобили следва да бъдат напълно идентични по марка, модел, технически параметри, оборудване и цвят; 1.2 доставяните микробуси следва да бъдат напълно идентични по марка, модел, технически параметри, основно и допълнително оборудване и цвят. 2. При доставката на МПС Изпълнителят се задължава: 2.1. Да осигури регистрация на доставените МПС, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, като при предаването на автомобилите Изпълнителят предоставя на Възложителя свидетелствата за регистрация на МПС, Част I и Част II и удостоверенията за техническата им изправност. 2.2. Да предаде МПС с едногодишни застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Каско на МПС” и „Злополука на местата в МПС“ за доставените МПС, като при предаването на автомобилите Изпълнителят предоставя на Възложителя оригинали на застрахователни полици. 2.3. При предаването на микробусите, същите следва да се придружават от официален документ, издаден от техническа служба за сертифициране на допълнително поставеното оборудване, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство. 3. Да осигури минимален гаранционен срок от 24 /двадесет и четири месеца/ на доставените МПС, включващ пълна гаранция, без ограничение на изминатия пробег, за всички производствени и фабрични дефекти, боядисани елементи от купето, повърхностна корозия и перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката. 4. Да осигурява за своя сметка, по време на гаранционния срок, транспортиране на всяко МПС, обект на настоящата поръчка, до най-близката си сервизна база, в случай на невъзможност за придвижването му на собствен ход, вследствие на авария или др. събитие. При необходимост от извършване на услуги или доставки, които подлежат на заплащане от Възложителя, Изпълнителят следва да транспортира МПС до сервизната база, посочена от Възложителя, в която ще бъдат извършени съответните услуги или доставки.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000, 34110000, 39300000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили
Различно оборудване

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максимално допустимата стойност за изпълнение на цялата поръчка не следва да надвишава 1 933 333,33 лева без ДДС

Стойност, без да се включва ДДС
1933333.33 BGN
Обхват: между0 и 1933333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

28

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За участие в процедурата се изисква гаранция в размер на 19 333,33 лв. (деветнадесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки), съответно 9 884,97 евро (девет хиляди осемстотин осемдесет и четири евро и деветдесет и седем евроцента), представляваща 1 % от максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 1 933 333,33 лв. без ДДС. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, или парична сума (по избор на участника) , преведена по банкова сметка на НАП, както следва: При преводи от България сумата в лева се внася по банков път по банковата сметка на ЦУ на НАП при БНБ София, пл. "Княз Александър I" № 1, по IBAN сметка № BG42 BNBG 9661 3300 1749 01, BIC: BNBGBGSD – за гаранция за участие. При преводи от чужбина, сумата в евро се внася по банковата сметка на ЦУ на НАП при БНБ София, както следва: BULGARIAN NATIONAL BANK, 1 KNYAZ ALEXANDER І SQ., SOFIA, BULGARIA, IBAN: BG42 BNBG 9661 3300 1749 01, BIC: BNBGBGSD The correspondent account of the BNB in TARGET 2 is: IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41, S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF , Beneficiary: NATIONAL REVENUE AGENCY, Address: 52 DONDOUKOV BLVD, SOFIA, BULGARIA Банковите разноски са за сметка на наредителя. Гаранцията следва да покрива срока на валидност на офертата - 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Срокът на представената банкова гаранция следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и период от минимум 30 (тридесет дни) след изтичането на този срок, за евентуално предявяване на претенция от страна на възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще извърши плащане по банкова сметка, посочена от изпълнителя до 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на оригинална фактура за извършената доставка, подписана от координатора по договора и приемо-предавателен протокол, подписан от координатора по договора и МОЛ на НАП. Ако МПС се доставят поетапно, в рамките на предвидения срок, за всяка от доставките следва да се издава отделна фактура, подписана от координатора по договора за Възложителя, придружена с приемо-предавателен протокол, подписан от координатора по договора и МОЛ за Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Доставката на МПС следва да се извърши в срок до 120 (сто и двадесет) дни от датата на подписване на договора. Участниците следва да предложат срок за гаранционна поддържка на доставените МПС, който не може да бъде по-кратък от 24 месеца и по-дълъг от 56 месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписването на приемно-предавателен протокол. Общия срок на договора се определя в зависимост от срока за гаранционна поддръжка, предложен от участника, избран за изпълнител. Услугите и доставките, които следва да бъдат извършени по време на гаранционната поддръжка на МПС и които подлежат на заплащане от Възложителя, съгласно гаранционните условия по обслужването и ремонта на леките автомобили и микробусите, предложени от Изпълнителя, не са включени в предмета на настоящата поръчка. За възлагането на тези услуги и доставки Възложителят провежда обществена поръчка и сключва договор при условията на ЗОП. С оглед успешното изпълнение на поръчката, към предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да представи следните документи: 1. Подробно представяне на предлаганите МПС с приложен снимков материал, каталози, брошури и др. и документи удостоверяващи посочените технически характеристики, както и техническа спецификация /разширяваща кръга на техническите параметри на предложените МПС. 2. Скица, чертеж или снимка, от които е видно разположението на допълнително изискуемото оборудване за микробусите, поставено в работния отсек 3. Информация за гаранционните условия по обслужването и ремонта на леките автомобили и микробусите, с подробно описване на дейностите, резервните части, системите, агрегатите, материалите и консумативите попадащи в обхвата на гаранционната поддръжка на доставените МПС. 4. Технически лист на предложените МПС или друг еквивалентен документ, от който да е видно, че последните отговарят на стандарта ЕВРО 5, съобразно поставените от възложителя условия. 5. Оторизационно писмо или друг еквивалентен документ с актуална дата издаден от производителя, доказващ че участникът е вносител или оторизиран дистрибутор/представител на предлаганите от него МПС с права за продажбата и сервизирането им на територията на Р. България

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Необходимите документи, които участникът трябва да представи за участие са: 1. Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. Когато участникът е обединение, за всяко лице в обединението следва да се представи заверено копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (когато лицето, включено в обединението е българско юридическо лице или едноличен търговец), или заверено копие от документ за самоличност, за физическите лица. Чуждестранните лица, включени в обединението представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. За обединението, което не е ЮЛ (неперсонифицирано дружество по ЗЗД), към офертата се представя заверено копие на документа (договор за гражданско дружество), с който е създадено обединението, подписан от всички лица, включени в неговия състав. В него следва да е посочено лицето, което ще представлява обединението в качеството му на участник. В случай, че документа за създаване на обединението не съдържа изрично посочване на представляващото лице, към офертата се представя оригинал на пълномощно, с което участниците в обединението упълномощават някое от лицата да представлява обединението в процедурата за възлагане на обществената поръчка. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, за всеки от подизпълнителите следва да бъде представено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато е физическо лице (документ за регистрация за чуждестранните ЮЛ/документ за самоличност за чуждестранните ФЛ). В случай на участие на чуждестранни лица, документите за регистрация се представят в официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП. 2. Заверено копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, при наличие на такава регистрация или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът – чуждестранно лице е установен. 3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” от ЗОП), ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5 от ЗОП (съгласно приложените образци). Документите се представят в оригинал. Наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” ЗОП), ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. В случай, че участникът е обединение на юридически лица или е предвидено участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” ЗОП), ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5 от ЗОП по отношение на всяко едно лице, включено в обединението или по отношение на посочен подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата. Участниците следва да имат предвид, че изискванията на чл.47, ал.1, т.1 (с изключение на б. „е”), ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат, както следва: при участниците – юридически лица -по отношение на лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от ТЗ, по чл.105 от ТЗ без ограничено отговорните съдружници, по чл.141, ал.2 или чл.147, ал.1 от ТЗ, по чл.235, ал.2 или чл.235, ал.1 от ТЗ, по чл.244, ал.4 от ТЗ; при участниците – еднолични търговци - по отношение на физическото лице – търговец; (текста продължава в раздел VI.3. "Допълнителна информация")

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.1. Участникът следва да представи списък на основните договори за доставки на МПС, сходни* с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, съдържащ предмет (с описание на конкретните доставки, а за микробусите с описание на оборудването), възложител (получател), стойност, период на изпълнение на договора (посочва се начална дата и крайна дата на всеки договор). * Под „сходни” договори, следва да се разбира доставка на нови МПС, леки автомобили и/или микробуси със спецализирано оборудване (без оглед вида на оборудването). 1.2 Референции (препоръки) за добро изпълнение по включените в списъка договори издадени след приключване на цялостното изпълнение по тях. Списъкът следва да бъде подписан от лицето, което представлява участника. (Списъкът се попълва съгласно приложения към документацията образец) 2. Участникът следва да представи списък с посочване местонахождението на сервизните бази и основанието за ползването им (собственост, наем, лизинг, друго основание, напр. възможностите на трети лица) при извършване на гаранционната поддръжка на МПС. Към списъка следва да се приложат заверени копия на документи, доказващи отразените в него обстоятелства – документ за собственост, договор за наем, други, напр. възможностите на трети лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване по т.1.1 и т.1.2: Участникът трябва да има изпълнени най–малко 2 /два/ договора за доставка на леки автомобили и най–малко 1 /един/ договор за доставка на микробуси със специализирано оборудване (без оглед вида на оборудването), изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, с приложени препоръки (референции) за тях, издадени след датата на приключване на изпълнението по тях. Забележка: «изпълнен» е този договор, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на сключването му. Минимално изискване по т. 2: Всеки участник трябва да разполага с минимум една сервизна база (собствена, наета или друга, напр. използване ресурсите на трети лица) във всеки от градовете в които са разположени териториалните структури на НАП: София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Минималните изисквания на Възложителя по отнош-ение на техническите възможности и квалификация, се прилагат и по отношение на подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в настоящия раздел документите се представят от участниците в обединението /когато обединението не е ЮЛ/, чрез които последното доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обща цена за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: Гаранционен срок на МПС в календарни месеци; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 045 - 036743 от 31.10.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.07.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 1.72 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в деловодството на ЦУ на НАП, гр.София, бул."Княз Дондуков" № 52, срещу представен документ за платена цена в размер на 1,72 лв. /един лев и седемдесет и две стотинки/ с включен ДДС или 0,88 евро /осемдесет и осем евроцента/ по банкова сметка на ЦУ на НАП: За преводи от България: ЦУ на НАП, БНБ, гр.София, пл.”Княз Александър І”, № 1, IBAN: BG51 BNBG 9661 3100 1749 01, BIC: BNBGBGSD; За преводи от чужбина: BULGARIAN NATIONAL BANK, 1 KNYAZ ALEXANDER І SQ., SOFIA, BULGARIA, IBAN: BG51 BNBG 9661 3100 1749 01, BIC: BNBGBGSD The correspondent account of the BNB in TARGET 2 is: IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41, S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF, Beneficiary: NATIONAL REVENUE AGENCY, Adress: 52 DONDOUKOV BLVD, SOFIA, BULGARIA.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.07.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.07.2014 г.  Час: 15:00
Място

ЦУ на НАП, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва: - за участниците - лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник - лична карта и надлежно пълномощно; - за представителите на средствата за масова информация - лична карта и документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия; - за представителите на юридическите лица с нестопанска цел - лична карта и документ, удостоверяващ представителната власт на лицето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

продължава от раздел III.2.1. – във всички случаи – за прокуристите, ако има такива (в случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена Република България). За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т. 1, т. 2а и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 4. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП от подизпълнителя, в случай че се предвижда такъв (съгласно приложения образец). Документът се представя в оригинал. 5. Декларация от лицата, които участват в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал.5 и ал.6 от ЗОП (съгласно приложения образец). Декларацията се представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението, подало оферта за участие. Документът се представя в оригинал. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (съгласно приложения образец). 7. Оригинален документ за гаранция за участие в процедурата (банкова гаранция или парична сума внесена по банкова сметка на възложителя). Когато участникът е обединение, за всяко лице в обединението следва да се представи копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър (когато лицето, включено в обединението е българско юридическо лице или едноличен търговец), или заверено копие от документ за самоличност, за физическите лица, както и документите, посочени в т. 2,3 и 5 от настоящия раздел. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, за всеки от подизпълнителите следва да бъде представено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато е физическо лице (документ за регистрация за чуждестранните ЮЛ/документ за самоличност за чуждестранните ФЛ), и документите, посочени в т. 2, 3 и 4 от настоящия раздел. НАП предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача" до изтичането на срока за закупуване на документация, посочен в раздел ІV, т.3.3. от настоящото обявление. Съобщение относно датата, мястото и часа на отваряне на ценови оферти: В съответствие с изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, като поставя съобщение за заседанието, на което ще се отварят ценовите оферти на допуснатите участници, на входа за граждани в административната сграда на ЦУ на НАП и публикува съобщението на интернет страницата на НАП – http://nap.bg. Класирането на участниците се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, класирането на офертите се извършва съгласно чл.71 ал.4 и ал.5 от ЗОП. Възложителят обявява датата, часа и мястото на провеждане на жребий по чл.71, ал.5 от ЗОП /в случай на реализиране на тази хипотеза/, като поставя съобщение на входа за граждани в административната сграда на ЦУ на НАП и публикува съобщението на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ