Версия за печат

01224-2014-0013

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Мария Гешева, тел. 0291451438 - по процедурата; Иванка Христова, тел. 0291451647 - по предмета, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbak.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Избор на изпълнител на обществена поръчка за отпечатване и доставка на български банкноти”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Банкнотите ще бъдат доставяни до: аерогара София (когато изпълнителят/подизпълнителят и възложителят се намират на територията на две различни държави) или трезор на БНБ в Касов център, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10 (когато изпълнителят/подизпълнителят и възложителят се намират на територията на една държава).
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва: Отпечатване и доставката на български банкноти, емисии на БНБ, съгласно Приложение № 1 – „Техническа спецификация на българските банкноти” при срокове, количества, цени и условия, определени в проекта на договор. Отпечатването и доставката на съответните количeства банкноти ще се извършва изцяло или на партиди въз основа на направена заявка от страна на възложителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

22430000, 79812000

Описание:

Банкноти
Услуги, свързани с печатането на банкноти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество се определя от Възложителят в зависимост от конкретните нужди, с предварителна писмена заявка.

Стойност, без да се включва ДДС
26000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на стойност 100 000 лева (сто хиляди лева) или тяхната равностойност в евро в размер на 51 129,19 евро (петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет цента). Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Кандидатът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ: IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSF, а ако кандидатът представя гаранцията за участие в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, BIC DEUTDEFF, Deutsche Bank, Frankfurт. Ако кандидатът представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по - малко от 210 (двеста и десет) дни, считано от крайния срок за подаване на заявлението за участие. В банковата гаранция следва да е посочено условието, при което възложителят има право да я задържа до решаване на спора, когато кандидатът/участникът в процедурата за обществена поръчка обжалва решението на възложителя, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител (чл. 61, ал. 1 от ЗОП). В банковата гаранция следва да са посочени още следните условия, в съответствие с чл. 61, ал. 2 от ЗОП при които възложителят има право да я усвои, а именно ако участникът: - оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато кандидатът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума преведена по горепосочената банкова сметка или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, при условия и срок на валидност, съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 520 000 лева (петстотин и двадесет хиляди лева) или тяхната равностойност в евро в размер на 265 871,78 (двеста шестдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и една хиляди и седемдесет и осем цента), представляваща 2 % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно клаузите на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право да подават заявления и оферти имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. Пречка за участие в процедурата са наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д”, т. 2 и 3 от ЗОП, чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а (по отношение на текста „който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение), т. 3, 4 и 5 от ЗОП, както и по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП. В заявлението липсата на посочените обстоятелства се удостоверява с декларации по образец. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици). В заявлението се поставят следните документи: 1. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението - представя се, когато заявлението (или някой документ от него) не е подписано от управляващия и представляващ кандидата, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2. Заявление, попълнено съгласно образеца приложен в закупената документация. Подписва се и се подпечатва (на всяка страница) от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно; 3. За юридически лица и ЕТ, се представя: извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Забележка: В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага извлечение от Търговския регистър или ЕИК. За физически лица: копие от документа за самоличност. За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Към заявлението се представя и документ от който да е видно, кое лице има право да представлява и управлява дружеството. 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д”, т. 2 и 3 от ЗОП, подписана от лицата съгласно указанията в образеца; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а (частично, по отношение на текста „който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение), т. 3, 4 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, съгласно указанията в образеца; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП, подписана от лицата съгласно указанията в образеца; 7.Доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидатите, посочени в т. ІІІ.2.2. от обявлението за поръчка. 8. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на кандидатите, посочени в т. ІІІ.2.3. от обявлението за поръчка. 9. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 77, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл.77, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; Продължава в VI.3 „Допълнителна информация“.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

o Годишни финансови отчети за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., заверени от независим одитор. В случай че кандидатът не изготвя такива, е необходимо да представи баланс и отчет за приходи и разходи за тези години, заверени от независим одитор; o Информация съдържаща оборота, реализиран от отпечатване на банкноти, за последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си (представя се под формата на декларация).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти следва да имат положителен финансов резултат общо за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

o Кратко представяне (презентация) на кандидата – профил на дружеството и описание на опита му, в реализиране на подобни поръчки; o Подписан и подпечатан списък на основните договори за отпечатване на банкноти, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до крайната дата на получаване на заявленията, с посочване на датите и получателите, както и свързани с тях препоръки за добро изпълнение от възложителите на завършените поръчки; o Декларация в свободна форма, с която кандидатът декларира, че има акредитация за сигурност, качество, опазване на околната среда и за здраве и безопасност по изискванията на Европейската централна банка, като за съответната акредитация е вписан в регистър на Европейската централна банка; o Подписана декларация за неразгласяване на поверителна информация, във връзка с предоставената от възложителя „Техническа спецификация за отпечатването на българските банкноти“ и „Допуски и отклонения в качеството при тяхното отпечатване“, по образец (декларацията за неразгласяване на информация поражда действие при условие, че кандидатът е поканен да подаде оферта.); Забележка: На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят определя „Техническа спецификация за отпечатването на българските банкнотите“ и „Допуски и отклонения в качеството при отпечатване на български банкноти“, които ще бъдат предоставени на допуснатите до втори етап на процедурата кандидати като информация с поверителен характер. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗОП кандидатите, допуснати до втори етап на процедурата, на които са предоставени „Техническа спецификация за отпечатването на българските банкнотите“ и „Допуски и отклонения в качеството при отпечатване на български банкноти” нямат право да разкриват предоставената им информация. o Подписана и подпечатана декларация - списък на техническото оборудване за извършване на контрол за качеството и мерките за неговото осигуряване, както и на оборудването за извършване на изпитвания и изследвания (собствена лаборатория или акредитирана лаборатория за извършване на входящ контрол за качество на банкнотна хартия и на мастила); Забележка: Акредитирана лаборатория е такава лаборатория, която е получила акредитация по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. o Подписана и подпечатана декларация - списък на технически лица, вкл. и на тези отговарящи за контрола на качеството. В декларацията се посочват: образованието и професионалната квалификация на ръководните служители на кандидата, вкл. и на лицата, които отговарят за извършване на отпечатването; o Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката (т.е. техническото оборудване, с което ще се осъществява отпечатването на българските банкноти), от която да е видно, че кандидатът разполага с техническа възможност да изпълнява поръчката и предвидените обеми на годишна база.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Имат минимум 3 (три) изпълнени договора за отпечатване на банкноти през последните 3 (три) години, считано до крайната дата на получаване на заявленията за участие (минимум 1 (един) от изпълнените договори да бъде с национална централна банка от Европейското икономическо пространство); - Да имат акредитация за сигурност, за качество на производството, за опазване на околната среда и за здраве и безопасност, по изискванията на Европейската централна банка (към датата на подаване на заявленията за участие), като за съответната акредитация е вписан в регистър на Европейската централна банка; - Разполагат със собствена лаборатория или да имат сключен договор с акредитирана лаборатория за извършване на контрол за качество на банкнотна хартия и на мастила, доказва се с декларация-списък на техническото оборудване за извършване на контрол за качеството и мерките за неговото осигуряване, както и на оборудването за извършване на изпитвания и изследвания; Забележка: Акредитирана лаборатория е такава лаборатория, която е получила акредитация по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Коефициент за банкнота с номинал - 5 лв.; тежест: 12
Показател: Коефициент за банкнота с номинал - 10 лв.; тежест: 30
Показател: Коефициент за банкнота с номинал - 20 лв.; тежест: 39
Показател: Коефициент за банкнота с номинал - 50 лв.; тежест: 10
Показател: Коефициент за банкнота с номинал - 100 лв.; тежест: 9
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде получена всеки работен ден до 15.30 часа на гише № 54 в паричния салон на БНБ срещу предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail. Заплащането на документацията става на гише № 4. Цената на документацията е 6 (шест) лева, с вкл. ДДС или 3.07 евро с ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

сградата на БНБ, гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Заявленията за участие ще бъдат разгледани от 10:00 часа на 08.08.2014 г. в сградата на БНБ, гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, имат право да присъстват при отваряне на заявленията. В случайте, че присъстват упълномощени представители на кандидатите, те следва да предстваят пълномощно (оригинал или заверено "Вярно с оригинала" от кандидатите), даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията, на което ще се отворят заявленията.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

10. Декларация, в който се посочват подизпълнителите, както и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката. Посочва се стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. В тези случаи документите и данните по чл. 77, ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 8 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки от подизпълнителите, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира в заявлението като подизпълнител на друг кандидат не може да представя самостоятелно заявление. Когато кандидатът ще използва подизпълнители в заявлението се прилага декларация за тяхното съгласие, подписана от подизпълнителите. 11. Документ за гаранция за участие в размер на стойност 100 000 лева (сто хиляди лева) или тяхната равностойност в евро в размер на 51 129,19 евро (петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет цента). Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума; 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно; 13. Документ, удостоверяващ закупуването на документацията по съответния ред; 14. Подписан и подпечатан списък на документите, съдържащи се в заявлението. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно. Избраният изпълнител: 1. следва да притежава актуално разрешение/удостоверение/потвърждение за достъп до класифицирана информация с минимално ниво на достъп „Поверително” (вкл. и за лицата, представляващи ЮЛ и служителите, които ще имат достъп до класифицирана информация) съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), включително наличие на възможност за обработка, съхранение и предаване на класифицирана информация (наличие на регистратура и служител по сигурността на информацията); 2. следва да подпише лицензионно споразумение с Digimarc Corporation (Digimarc), САЩ, с оглед на което ще бъде определен от страна на възложителя за оторизирано печатно предприятие. Digimarc ще предостави на избрания изпълнител вграждащо устройство и софтуер за DR-MARK защита, която се използва в българските банкноти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ