Версия за печат

00303-2014-0009

BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. БОРИС СПИРОВ № 58, За: Мустаджан Шабан - зам.кмет на Община В. Преслав, Р. БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 44315, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.velikipreslav.bg.

Адрес на профила на купувача: http://velikipreslav.bg/public_commissions.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект „Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“ Обособена позиция № 2:„Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск) , са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект “Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР ”Велики Преслав”, одобрен за изпълнение по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” О П № 1: Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта: 1. Подобект 1: Пешеходен подход през Градски парк до ИАР "Велики Преслав" Проектът третира реконструкция и обновяване на главната алейна мрежа от Градския Парк на Велики Преслав. Той е част от ИАР „Велики Преслав” и традиционен съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град от Царството на Симеон Велики. Проектът цели да бъдат привлечени по-голяма част посетители след обновяване на зоните, през които минава туристическия маршрут, да се подобри нивото на живот на гражданите чрез пълноценно използване на зелената система на града за ежедневен и седмичен отдих. След реализация на настоящият проект Паркът достойно може да приеме статута на Археологически парк, като предверие към Симеоновият век. Предвидени са дейности по: озеленяване, художествено парково осветление, достъпна среда, външни настилки, доставка и монтаж на паркова мебел .2. Подобект 2: „Благоустрояване около ТИК“ Проектът третира реконструкция и обновяване на градска градинка с фонтан в центъра на Велики Преслав. До градинката предстои изграждането на Туристически Информационен Киоск (ТИК). Той е отправна точка от съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град. Пространството, което ще се обновява представлява един вторичен градски център с прилежащи към него заведения, магазини, читалищна сграда и жилищни блокове. Предмет на задачата е реновирането на зелените площи, основен ремонт и оборудване на фонтана и пълна подмяна на настилките, включително изграждане на достъпна среда чрез изграждане на рампи с до 6% наклон. ОП № 2: „Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск) Предмет на задачата е преустройство с пристрояване на част от партерен етаж на читалище „Развитие” с обща площ около 50,00м2 в центъра на град Велики Преслав с цел обособяване на подходящо място с модерно оборудване за информация и услуги на туристите. Съществуващият служебен вход ще се прегради, така, че да остане незасегнато стълбището към сутерена.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. В. Преслав, община В. Преслав
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Въз основа на проведената процедура са сключени два договора по двете обособени позиции: „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект „Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“ Обособена позиция № 2:„Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск) , са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект “Изграждане на туристически информационен киоск и пешеходен подход до ИАР ”Велики Преслав”, одобрен за изпълнение по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” О П № 1: Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта: 1. Подобект 1: Пешеходен подход през Градски парк до ИАР "Велики Преслав" Проектът третира реконструкция и обновяване на главната алейна мрежа от Градския Парк на Велики Преслав. Той е част от ИАР „Велики Преслав” и традиционен съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град от Царството на Симеон Велики. Проектът цели да бъдат привлечени по-голяма част посетители след обновяване на зоните, през които минава туристическия маршрут, да се подобри нивото на живот на гражданите чрез пълноценно използване на зелената система на града за ежедневен и седмичен отдих. След реализация на настоящият проект Паркът достойно може да приеме статута на Археологически парк, като предверие към Симеоновият век. Предвидени са дейности по: озеленяване, художествено парково осветление, достъпна среда, външни настилки, доставка и монтаж на паркова мебел .2. Подобект 2: „Благоустрояване около ТИК“ Проектът третира реконструкция и обновяване на градска градинка с фонтан в центъра на Велики Преслав. До градинката предстои изграждането на Туристически Информационен Киоск (ТИК). Той е отправна точка от съществуващ туристически маршрут, до разкопките на стария град. Пространството, което ще се обновява представлява един вторичен градски център с прилежащи към него заведения, магазини, читалищна сграда и жилищни блокове. Предмет на задачата е реновирането на зелените площи, основен ремонт и оборудване на фонтана и пълна подмяна на настилките, включително изграждане на достъпна среда чрез изграждане на рампи с до 6% наклон. ОП № 2: „Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск) Предмет на задачата е преустройство с пристрояване на част от партерен етаж на читалище „Развитие” с обща площ около 50,00м2 в центъра на град Велики Преслав с цел обособяване на подходящо място с модерно оборудване за информация и услуги на туристите. Съществуващият служебен вход ще се прегради, така, че да остане незасегнато стълбището към сутерена.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45112710, 45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
716560 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обща техническа оценка( Работна програма , Срок на изпълнение, Гаранционен срок ); тежест: 60
Показател: Предлагана цена ; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 593167 от 20.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 164 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Обособена позиция № 1: „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“
V.1) Дата на сключване договора
18.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, ЕИК 127627462;, бул. „Ришки проход” № 30, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 0897 272204

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 645487 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 165 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:За Обособена позиция № 2:„Изграждане на ТИК (туристически информационен киоск),
V.1) Дата на сключване договора
20.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

«СИМИ» ЕООД, ЕИК 127635434, ул. «Христо Ботев» № 22, Р. България 9850, гр. Велики Преслав, Тел.: 0878 468058

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 71073 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор