Версия за печат

00339-2014-0013

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00388 от 17.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 7, За: Светлана Сарандева, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 681314, E-mail: svetlanasarandeva@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнението на обществената поръчка с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ" включва следните дейности:Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до Депо; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и нерегламентирано изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до Депо; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до Депо.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката ще бъде възложена чрез открита процедура в съответствие със ЗОП. Откритата процедура ще осигури максимална прозрачност и участие на възможно най-широк кръг от заинтересовани лица, като по този начин ще се гарантира в максимална степен качествен избор на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884080

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Инж. Георги Иванов Славов
Длъжност: Кмет на Община Ямбол