Версия за печат

00339-2014-0013

BG-Ямбол: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" 7, За: Светлана Сарандева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681314; 046 681320, E-mail: svetlanasarandeva0@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Данка Камбарева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681320, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Ваня Андреева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681103

Място/места за контакт: Община Ямбол

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Друг: услуги предоставяни от орган на местното самоуправление

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Ямбол
Код NUTS: BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до Депо; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и нерегламентирано изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до Депо; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до Депо.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90500000, 90511000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Услуги по събиране на битови отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Ямбол със следните граници на районите на територията на общината, включени в системата за предоставяне на услуги по събиране и извозване, определени в Заповедта на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ: Район I – с граници следните улици: ул. „Д. Благоев”, ул. „Г. Заимов”, „Гр. Игнатиев”, до мостово съоръжение ул.” Гр. Игнатиев”, ул. „Н. Петрини”, ул. „Михаил Лъкатник”, ул. „Константин Иречек”, ул. „Ст. Параскева”, ул. „Арда” до кръстовище с ул. „Д. Благоев”. Район II – с граници следните улици: Обходен път „Изток:, р. Мочурица, р. Тунджа, ул. „Д. Благоев”, ул. „Г. Заимов” до пресечката с ул. „Търговска” от кръстовището с ул. „Гр. Игнатиев” до обходен път „Изток”. Район III – с граници следните улици: ул. „Търговска” от кръстовището с ул. „Гр. Игнатиев”, път с. Чарган, обходен път „Изток”, обходен път „Юг”, р. Тунджа. Район IV – с граници следните улици: ул. „Проф. Нойков”, р. Тунджа, ул. „Шести септември” за имоти от двете страни на обходен път „Юг”, ул. „Юндола”, отсечката на ул. „Ат. Кратунов” от р. Тунджа до ул. „Пейо К. Яворов”. Район V – с граници следните улици: ул. „Д. Благоев” от пресечката с ул. „Арда” до р. Тунджа до пресечката с ул. „Ат. Кратунов”, ул. „Ат. Кратунов” до кръстовището с ул. „Пейо К. Яворов”, край югоизточната част на ДДЮ „Юрий Гагарин”, ул. „Проф. Нойков”, ул. „Михаил Лъкатник”, ул. „Цар Иван Александър”, ул. „Константин Иречек”, ул. „Ст. Параскевова”, ул. „Арда” до кръстовището с ул. „Д. Благоев”. Район VI – с граници следните улици: Обходен път „Север” от кръстовището със с. „Веселиново, включително имот северно от пътя с кадастрален № 87374.10.669, обходен път „Запад” до кръстовището с бул. „Европа”, имоти от двете страни на път „Запад” /Безмерско шосе/ - с кадастрални № 87374.511.6, 87374.511.14 /”Винпром” ЕАД/, № 87374.511.13 /”Винпром” ЕАД/, 87374.511.18 /”Винпром” ЕАД/, бивша „Комплексно опитна станция”, път с. Роза, имот № 87374.515.47, 87374.515.20, 87374.515.21 /НЕК –Електроснабдяване – Подстанция/, 87374.59 /”КонтинВеСт” ООД/, МЕСТНОСТ „Чатал Могила”, имот № 87374.42.376, имот № 87374.42.416 /”Севина-ЛТД” ЕООД, „Ямболен” АД, р. Тунджа до р. Мочурица.

Стойност, без да се включва ДДС
7000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата си документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 70 000 лв.Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми:- парична сума, внесена по б. сметка на община Ямбол IBAN:BG75SOMB91303324121301,BIC SOMBBGSF, “Общинска банка” АД,като в платежното нареждане се посочва изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията;или оригинал на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя-Приложение№6.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие-ако е под формата на банкова гаранция,тятрябва да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя,валидна най-малко 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, като в нея изрично да е посочено, че се отнася за настоящата общ. поръчка.Като документ за представена банкова гаранция за участие ще се приема банкова гаранция в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията - удостоверение за актуално състояние на банката, издадено не по-рано от 2 месеца преди датата на откриване на процедурата и/или друг документ(и).Когато издател на гаранцията е чуждестранна банка, банк. гаранция за участие следва да е авизирана от банка, имаща седалище в РБ или от клон на чуждестранна банка, регистриран в РБ. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди подписването му в една от следните форми:парична сума, внесена по банкова сметка на община Ямбол IBAN: BG75SOMB91303324121301, BIC:SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, като в платежното нареждане се посочва изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията; или оригинал на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя-Приложение № 7.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.ако е под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя, валидна през целия срок на договора и най-малко 30 дни след прекратяване на конкретния договор за възлагане на обществената поръчка, като в нея изрично да е посочено, че се отнася за настоящата обществена поръчка.Като документ за представена банк. гаранция ще се приема банк. гаранция в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията-удостоверение за актуално състояние на банката, издадено не по-рано от 3 месеца преди подписване на договора и/или друг документ(и).Допуска се гаранцията за изпълнение да се представи във вариант, който като срок на валидност е посочен фиксиран период от време не по-малък от 12 месеца.В този случай обаче банковата гаранция следва да бъде периодично подновявана/удължавана/издавана по надлежния ред, като във всеки един момент изтичането на валидността на предходната гаранция следва да съвпада с началото на действие на следващата, така че във всеки един момент от действието на договора без прекъсване и до изтичане на 30 дни след неговото прекратяване да е налице валидна банкова гаранция в полза на Възложителя, обезпечаваща изпълнението на задълженията на Изпълнителя. Подновената/удължената/новоиздадената банкова гаранция се представя своевременно на Възложителя не по-късно от изтичане на валидността на предходната гаранция. Неизпълнението на задължението за подновяване/удължаване/издаване на банковата гаранция и за представянето й на Възложителя е основание за прекратяване на договора по вина на Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща ежемесечно на Изпълнителя стойността на конкретно извършената и приета от Възложителя работа за изтекъл период от един Отчетен месец по приетите единични цени на услугите, съгласно Офертата и Ценовото предложение на Изпълнителя и след приспадане на наложените санкции, съгласно Раздел Х "Отговорност, санкции, неустойки" от Договора и Раздел V „Санкции за неизпълнение” от ТС. Единичните цени не подлежат на промяна за целия срок на предоставяне на услугите. Всички плащания се извършват в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства за извършване на дейността, предмет на настоящия договор. През първата календарна година, плащанията по договора ще се извършват в рамките на остатъка от бюджета, предвиден за дейността за съответната календарна година.Възложителят заплаща на Изпълнителя извършената работа по изпълнението на услугите за изтекъл период от един Отчетен месец, при спазване на следната процедура: т. 1. В рамките на 5 (пет) работни дни от края на всеки Отчетен месец, Изпълнителят представя на Възложителя Акт за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи по образец, утвърден от Възложителя, в който подробно са описани извършените услуги за Отчетения месец по вид, количество, единична цена и обща цена за дейността. Актът се проверява и при необходимост се коригира от Възложителя или упълномощено от него лице, като се нанасят и приспадат наложените санкции, съгласно ТС. При проверката се установява съответствието на вида и количеството извършени и приети дейности в Акта с данните за вида и количествата дейности в подписаните констативни протоколи и Обобщения констативен протокол през съответния Отчетен месец. С подписването на Акта от страна на Възложителя или упълномощено от него лице окончателно се определя месечната сума за плащане, за която Изпълнителят издава фактура. Актът е неразделна част от месечната фактура;т. 2. Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата по месечната фактура в срок до 20 календарни дни от подписването на Акта от страна на Възложителя или упълномощено от него лице и получаването на фактурата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете в обединението трябва да сключат договор/ споразумение за участие в откритата процедура. В този договор/споразумение съдружниците са длъжни да определят всеки съдружник в обединението какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;обединението е упълномощило член, който има право да представлява обединението при изпълнение на обществената поръчка; всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на обществената поръчка.Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора/споразумението или в отделно пълномощно лице/а, което ще представлява обединението при изпълнението на обществената поръчка. Договорът/споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ (ако то е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, и не представи договора/споразумението за създаването на обединението, или съдържанието на представения договор/споразумение не отговаря на изискванията, определени по-горе, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, освен ако това не бъде отстранено при условията на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1.Не може да участва в процедурата участник:а) който е осъден с влязла в сила присъда (освен ако е реабилитиран) за:престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл.253-260 Наказателния кодекс(НК);подкуп по чл.301-307 от НК;участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а НК;престъпление против собствеността по чл.194-217 НК;престъпление против стопанството по чл.219- 52 НК;б)който е обявен в несъстоятелност;в)който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;г)при който лицата по чл.47, ал.4ЗОП са свързани лица, по смисъла на §1,т.23а от ДР на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;д)който е сключил договор с лице по чл.21 или 22Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);е) за който важат забраните по чл.3,т.8 и т.19 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон;ж)който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник;з)който участва в обединение, участник в настоящата обществена поръчка;и)който е обединение и в неговия състав е включено физическо и/или ЮЛ, което участва и в друго обединение за изпълнение на същата поръчка;й)който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия освен ако това не бъде отстранено при условията на чл.68, л.8 и ал.9ЗОП.1.2.Не може да участва в настоящата процедура и участник, който:а)е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си;б)е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;в)има задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.г)който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;д)който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.1.3. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т.1.1 и т.1.2. от този раздел с декларации.При подписване на договор за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител по дадена обособена позиция, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства по т.1.1, б."а","б" и "в" и по т.1.2, б."а","б","в"и "д".1.4. Когато участникът е юридическо лице, за доказване на обстоятелствата по чл. 47,ал.1,т.2 и 3, ал.2,т.1, т.2а,т.3 и ал.5, т.2ЗОП, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.1.5.Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата т.1.1, б."а", "б","в", "г", "д" и "е" и по т.1.2, б. "а", "б", "в", "г", и "д" в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. Продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Копие от отчета за приходи и разходи (ОПР) и от годишния счетоводен баланс за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си изготвени и съставени съгласно изискванията на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК и посочените актове са обявени в търговския регистър, същите не е задължително да се представят съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР, но участникът посочва това обстоятелство. Ако съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни ОПР или ОПР, съставна част от незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или изрично упълномощено от него лице. Справка-декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборот от услуги, сходни с тези от предмета на настоящата поръчка, за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си съгласно Приложение № 15;Справка-декларация за финансовия резултат на участника през последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си съгласно Приложение № 15;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да са реализирали общ оборот от дейността си общо през последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която съответният участник е учреден или започнал дейността си, както следва: не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева без ДДС. Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, общо през последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която съответният участник е учреден или започнал дейността си, както следва: не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева без ДДС. Под услуги, сходни с предмета на поръчката, навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата, следва да се разбират услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци. Сумарно за периода от последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която съответният участник е учреден или започнал дейността си, участниците трябва да имат положителен финансов резултат (т. е., положително число, различно от нула). В случай че в някоя/и от трите финансови години не е налице положителен финансов резултат (т. е., налице е загуба), положителният финансов резултат от останалите години следва да компенсира загубата за тази/тези години.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Валидни сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент и система управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката;Регистрационен документ за изпълнение на услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, съответно еквивалентен документ, издаден от компетентен орган в държавата, където чуждестранното лице е установено, в който случай участникът представя извадка от съответния нормативен акт по националното му законодателство, уреждащ посоченото обстоятелство;Списък - декларация за наличие и разполагане с техниката и транспортните средства, съдържаща подробен списък с информация за вида, марката, модела, номера на талона за регистрация и/или фактурата за закупуване и/или договор за покупка/наем/лизинг/ползване, в които подробно е описана техниката и транспортните средства. Към справката-декларация се прилагат заверени копия от: регистрационни талони на превозните средства и/или фактури за закупуване на транспортни средства и техника и/или договор/и за доставка/покупка/лизинг и/или наем и/или ползване на описаните в офертата транспортни средства и техника, сключени от участника и/или предварителни договори за доставка/покупка/лизинг и/или наем и/или ползване на описаните в офертата транспортни средства и техника, в който случай участникът представя декларация, че ако бъде определен за изпълнител, ще осигури съответния брой и видове транспортни средства и техника по време на Периода на мобилизация и ще има на разположение тези ресурси през целия срок на договора;Сертификати от производителя за транспортните средства за съответствие минимум със стандарт ЕURO 4 за емисионни норми, преведени на български език, освен когато това обстоятелство е изрично посочено в представения талон за регистрация на транспортното средство;Справка-декларация за наличие и разполагане с материално-техническа база, предназначена за гариране, престой, паркиране и ремонт на механизацията и техниката и складиране на контейнерен парк. Към справката-декларация се прилагат документи, удостоверяващи наличие и разположение с материално-техническа база като копие от акт за собственост или договор за наем/ползване, с копие от акта за собственост на собственика върху терена и постройките, които ще се ползват за материално-техническа база за целия срок на договора; предварителен договор за наем/ползване на чужда материално-техническа база за целия срок на изпълнение на поръчката заедно с декларация, че ако бъде определен за изпълнител, към подписване на договора за възлагане на поръчката участникът ще разполага с материално-техническата база и ще я има на разположение през целия срок на договора;Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител, ще осигури в Периода на мобилизация контейнери за отпадъци, други активи и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите и ще поддържа необходимата наличност от такива през целия срок на договора, в това число наличен резерв от минимум 5 % от броя и вида на контейнерите, разположени на територията на обслужвания район; Препоръки за добро изпълнение, която трябва да съдържа информация за предмета на съответния договор, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и за приключване на работата по него, както и дали е изпълняван качествено. С препоръките следва да се докаже, че през последните 3 год., участникът следва да е изпълнил мин. един договор с предмет, сходен на предмета на поръчката, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си. Под услуги „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, участникът следва да е изпълнил минимум един договор с предмет, сходен на предмета на поръчката. Под услуги „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци-следва да представи препоръки за добро изпълнение, съдържащи информация за предмета на съответния договор, обхвата и обема на работа, стойността,датата на започване и за приключване на работата, дали е изпълняван качествено;Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа "Обща застраховка Гражданска отговорност" за транспортните средства и техниката, с които ще изпълнява дейностите от предмета на поръчката; Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа застраховка "Трудова злополука" на служителите, изпълняващи услугите от предмета на поръчката;Минимален брой и вид техника по настоящата поръчка:6 бр. Специализирани сметоизвозващи автомобила с вариопреса или ротопреса за обслужване на контейнери за отпадъци тип «Бобър» с обем 1 100 л., на контейнери с обем 240 л. и на контейнери с обем 120 л. с мин. обем на автомобилите 18 куб.м.;1 бр. Автотоварач за транспортиране на ЕГО;1 бр. Товарен автомобил категория К2 самосвал.Транспортните средства задължително трябва да отговарят минимум на стандарт ЕURO 4 за емисионни норми. За доказване наличието на декларираните транспортни средства и техника заверени копия от: регистрационни талони на превозните средства; и/или - фактури за закупуване на техника; и/или - договор/и за доставка/покупка/лизинг и/или наем и/или ползване на описаните в офертата му транспортни средства и техника с посочване на точния модел, вид надстройка, технически характеристики, доставчик/производител, година на производство и стандарта на всяко транспортно средство или техника, съгласно изискванията към двигателите с вътрешно горене за количеството емитирани газове в атмосферата, сключени от него или от участник в обединението /ако участникът е обединение на физически и юридически лица/. Ако договорите не съдържат горепосочените данни, участникът представя други доказателства за тях;В договора за доставка/покупка/лизинг и/или наем и/или ползване, следва да фигурира срок на доставка или предоставяне на техниката - не по-късно от едномесечен срок от датата на влизане в сила на решението, с което лизингополучателят/наемателят/ползвателят е избран за изпълнител, ако същата не е доставена/предоставена/налична към датата на подаване на офертата/;Допуска се към офертата да бъдат представени предварителни договори за доставка/покупка/лизинг и/или наем и/или ползване на транспортни средства и техника в съответствие с посочените минимални изисквания, като в този случай участникът трябва да декларира, че ако бъде избран за изпълнител, ще осигури съответния брой транспортни средства и техника по време на Периода на мобилизация; Специализираните транспортни средства и техника, предназначени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, следва при изпълнението й, да са оборудвани с GPS предаватели за контрол на тяхното движение и местоположение в реално време съгласно изискванията, посочени в ТС;Участникът трябва да разполага с подходяща материално-техническа база, на територията на община Ямбол или община Тунджа, предназначена за гариране, престой, паркиране, почистване и ремонт на механизацията и техниката и други активи. В базата следва да се поддържа наличен резерв от активи и консумативи, необходими за извършване на дейностите, в това число минимум 5 % от броя и вида на контейнерите.Материално-техническата база може да бъде собствена или наета, за удостоверяване на което се прилагат заверени копия от акт за собственост или договор за наем/ползване, с копие от акта за собственост на собственика върху терена, който ще се ползва за материално-техническа база.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател за техническа оценка ; тежест: 60
Показател: Показател за предложена от участника цена ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

в сградата на община Ямбол

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отваряне на офертите и действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП и ще намали срока от 52 дни със 7 дни, тъй като обявлението ще бъде изпратено по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет страница на община Ямбол www.yambol.bg, в раздел "Обществени поръчки". Възложителят не предвижда документацията да бъде продавана. Продължение от раздел III.2.1.Всяка подадена оферта трябва да се състои от три части:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;Плик № 2 с надпис "Техническо предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания;Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.Страниците на всеки един от документите, които са включени в Пликове № 1, 2 и 3, трябва да бъдат последователно номерирани.При подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл.57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в непрозрачни надписани пликове. Всеки от пликовете (№ 1, № 2 и № 3) се запечатват първо поотделно, а след това всички в един общ непрозрачен плик (кашон).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ